งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 606
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชนะชล    กมลเลิศ
2. เด็กหญิงรัตน์ติกานต์    เนื่องขันตรี
3. เด็กชายสุวิทย์    กองคำ
1. นางนิตยา    ผลสุข
2. นางยุภาพร    รัตนศรี
2 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงธนัฏฐนิชา    บุญปิ๋น
2. เด็กหญิงสุกัญญา    สาวิลัย
3. เด็กหญิงนิติภูมิ    สนิทพจน์
1. นายรวีวร    อินทริกานนท์
2. นายรุ่งศักดิ์    จันทราช
3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพรปวีณ์    นารีนาถ
2. เด็กหญิงจริญา    คำผาย
3. เด็กหญิงพรรณิภา    จำปาคำ
1. นายณัฐพล    โพธิคลัง
2. นายสมพร    มาาตย์คำจันทร์
4 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงมลฤดี    สมทรัพย์
2. เด็กชายชโยดม    สิงห์ดงเมือง
3. เด็กหญิงทัศนีย์    ผานัด
1. นางกัญจนพร    ทวยหาญ
2. นายวีระชัย    แผลงฤทธิ์
5 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงฟาริดา    ผลาผล
2. เด็กหญิงปภัทตรา    ปะมาเถ
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา    สาเกตุ
1. นายประจงศักดิ์    ภาสว่าง
2. นายสนั่น    มิรัตนไพร
6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนสุดา    เวลาวุธ
2. เด็กหญิงเอรวัณ    อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงรุจิรา    คำลอย
1. นายสราวุธ    เพชรภักดี
2. นายอรรคพล    บุญชำ
7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงชลธิชา    คำพุด
2. เด็กหญิงนภสวรรณ    กาฬพันธ์
3. เด็กหญิงปณิดา    สมสอาด
1. นางพินนะรัตน์    อ่อนสองชั้น
2. นายอนุสรณ์    อ่อนสองชั้น
8 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณัชชา    คณาทอง
2. เด็กหญิงปิยธิดา    เมรัตน์
3. เด็กหญิงจิรพร    ปงเมฆ
1. นางสาวพัชรี    สอแอง
2. นายเสริมศักดิ์    เสนภูงา
9 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงดวงใจ    ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงอริยา    ไชยมาตย์
3. เด็กหญิงเจษฎาพร    อุตไสย
1. นางจิราภรณ์    ชีวาจร
10 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายคณาธิป    สิงสาวแห
2. เด็กชายเกรียงไกร    วงศ์มะโรง
3. เด็กชายวัยวัฒน์    ศิริสำราญ
1. นายสุเมธ    ศรีวิไล
2. นางอาริศปรียา    วรวงษ์
11 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจินฏนา    รียะวงค์
2. เด็กหญิงนริศรา    คำหวล
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    จ่าสองชั้น
1. นางจินตนา    ประกอบเลิศ
2. นายธนากร    สุขสีดา
12 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพิชญดา    สีบวงษา
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์    สืบวงษา
3. เด็กหญิงธัญญา    บัวสูง
1. นายสมุห์    พรมเทพ
13 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวกานดา    เสนารินทร์
2. นางสาวเกมธิรา    สาอุตม์
3. นายกฤษดา    ศรีฉายา
1. นางดวงทิพย์    ศรีใส
2. นางเยาวลักษณ์    แก้วตาแสง
14 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุรยา    สุราราช
2. เด็กหญิงอินธุอร    สุวรรณหงส์
3. เด็กหญิงอรวรรณ    โคตุทา
1. นางพนาวัน    สงครินทร์
2. นายเหรียญชัย    สามาล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................