งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกัญญาพร    เลไทสงค์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ    คงทรัพย์
3. เด็กหญิงศรสวรรค์    วรรณกิจ
1. นายนิมิตต์    การะดี
2. นางอมรรัตน์    ผดุงรัฐ
2 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุวรีญา    มูลริยะ
2. เด็กหญิงปาริชาต    พลจุลี
3. เด็กหญิงฐิฏิยา    คณะโท
1. นางพนาวัน    สงครินทร์
2. นางสุปราณี    พลพันธ์งาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................