งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อวนศรี
2. เด็กชายธวัชชัย    เดชพละ
3. เด็กหญิงปาริชาติ    คำชาย
4. เด็กหญิงอลิชา    จันนา
5. เด็กชายศุภกิตต์    เจนด่านกลาง
6. เด็กชายนนทวัฒน์    จูน้อย
1. นางบัวเรียน    สุดาปัน
2. นางพินนะรัตน์    อ่อนสองชั้น
3. นายอนุสรณ์    อ่อนสองชั้น
2 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพนิดา    กุลพุทธา
2. เด็กหญิงสุภาพร    ลาวัลย์
3. เด็กหญิงปราณปรียา    หงสุด
4. เด็กชายสมจิตร์    แสงกล้า
5. เด็กหญิงวารุณี    รัตนอุดม
6. เด็กหญิงณัฐกานต์    พิมเภา
1. นางสาวมณีรัตน์    เนียรประดิษฐ
2. นางสาวสุภาพร    ก้านจักร
3 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพงษ์เกียรติ    นารีโภชน์
2. เด็กหญิงวรรณภา    พรหมลี
3. เด็กชายพันธกานต์    ก้านจักร
4. เด็กหญิงกฤษณา    ลือโสภา
5. เด็กหญิงสุชานันท์    น้อยเสี่ยงสี
6. เด็กหญิงวรนุช    อุ่นจิตร
1. นายปรมัตถ์    บุญโพธิ์
2. นางสาวมณฑิรา    โสภาวะนัส
3. นางสาวรสสุคนธ์    ทิดมนตรี
4 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์    วรรณดี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    เคนตากแดด
3. เด็กหญิงปราถนา    หงษ์ลอยลม
4. เด็กชายศุภชัย    สมสอง
5. เด็กชายสังสิทธิ์    อาจทวี
6. เด็กชายวินัย    วรสิงห์
1. นายชินภัทร    วิจารณ์
2. นางสาวปิยวรรณ    พรมมาตย์
3. นางสาววิริยาพร    ชูรัตน์
5 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    ตะนะวัน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    พิลัย
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    คำศักดิ์
4. เด็กหญิงอารียา    ใจดี
5. เด็กหญิงประกายทิพย์    ผิวนา
6. เด็กหญิงทรายทอง    ควินรัมย์
1. นางสาวจิราพร    นามคำ
2. นางสาวมะลิวัลย์    หงษ์ศรีทอง
3. นางอาริศปรียา    วรวงษ์
6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธรรมรัตน์    สีละทา
2. เด็กหญิงศิวพร    ฉำเสนาะ
3. เด็กหญิงเยาวมาลย์    โคตะริยา
4. เด็กหญิงจารุวรรณ    ยังใสไพร
5. เด็กชายนันท์มนัส    น้อยวงศ์
6. นางสาวอัญทิวา    คำใส
1. นางกิ่งแก้ว    สายเชื้อ
2. นางสาวพวงชมภู    สาระโภค
3. นางยุภารัตน์    พลเยี่ยม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................