งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 603
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพีรมิต    ใจแก้ว
2. เด็กชายวัชระ    ปราศจาก
3. เด็กชายอาทิตย์    นาเมืองรักษ์
1. นางนิตยา    ผลสุข
2. นางลำปรางค์    พรมสำโรง
2 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายนัฐพล    ตินิโส
2. นายสุริยา    ผิวนาม
3. นายธานินทร์    ทาโย
1. นางสรานันท์    นามหาไชย
2. นายสุดหล้า    เวียงใต้
3 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    พรมสิงห์
2. เด็กหญิงหฤทัยวลี    ศรีหัวโทน
3. เด็กหญิงจีรนันท์    น้อยบาท
1. นายปรมัตถ์    บุญโพธิ์
2. นางสาวประภาพร    ชัยป่ายาง
4 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวรรณิภา    ชดสร้อย
2. เด็กชายรัฐพล    ไม่หวั่น
3. เด็กชายอุกฤษฎ์    วิเศษโวหาร
1. นางบัวเรียน    อินทร์ทอง
2. นายบุญเพ็ง    จำปานวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................