งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    ทาลุมพุก
2. เด็กหญิงวิชุดา    บัววัด
3. เด็กหญิงนิรัญญา    ทาลุมพุก
1. นางนิตยา    ผลสุข
2. นางลำปรางค์    พรมสำโรง
2 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายวีระพล    ขานน้ำคำ
2. เด็กชายนัฐศรัญ    ชุมวัน
3. เด็กชายปฏิภาณ    วงค์อามาตย์
1. นางกรรณิการ์    พงษ์โสภณ
2. นางอมรรัตน์    ผดุงรัฐ
3 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเสริมศักดิ์    เหมือนสา
2. เด็กชายธนาวัฒน์    สิงห์สวัสดิ์
3. เด็กชายเสกสิทธิ์    เมรัตน์
1. นายพยนต์    เภาพันธ์
2. นางภาวิกา    วิเศษวงษา
4 โรงเรียนหัวโทนวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกฤษฏา    ชุยน้ำเที่ยง
2. เด็กชายภูวไนย    กองเกิด
3. เด็กชายธวัชชัย    จันทะศรี
1. นางสมร    อิสิสิงห์
5 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเกียรติภูมิ    มุมกลาง
2. เด็กชายเจนณรงค์    สันตะลับ
3. เด็กชายเทพฤทธิ์    สังข์ศิลา
1. นายฐากูร    วงค์อามาตย์
2. นายอนุชิต    ธรรมราษฎร์
6 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    พรมสิงห์
2. เด็กหญิงหฤทัยวลี    ศรีหัวโทน
3. เด็กหญิงจิรนันท์    น้อยบาท
1. นายปรมัตถ์    บุญโพธิ์
2. นางสาวสุธินันท์    ครสาย
7 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายอัษฎา    สิทธิ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    สายยางห้า
3. เด็กหญิงพิกุล    ชัยเสนา
1. นางบัวเรียน    อินทร์ทอง
2. นายโณทัย    ชาบุญมี
8 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงมลดา    วัดเวียงคำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    หวลคิด
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ศรีกลางเมือง
1. นางดินฎากร    แซ่โง้ว
2. นางผกาวรรณ    ธุลี
9 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ดอกจันทร์
2. เด็กชายวรุฒ    โคตรคลัง
3. เด็กชายปริญญา    ส่งวงษ์จินดา
1. นายวิสุทธิญาณ    ลาดแท่น
10 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพีรพัฒน์    สารเสวก
2. เด็กชายวุฒิชัย    คำผาย
3. เด็กชายศิริชัย    ด่านสมัคร
1. นายจักรพงษ์    อะปะหัง
2. นางสิริกร    ชาชิโย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................