งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายเพชรไทย    เพ็ชรรักษา
2. นายธีระศักดิ์    อบภิรมย์
3. นางสาวนิดติยา    โทขันธ์
4. นางสาวนิสารัตน์    พรมเทพ
5. นางสาวจันทนิภา    แก่นคำ
6. นายนิรุตน์    พลสนาม
1. นายปรวรรตน์    โยธามาศ
2. นางอมรรัตน์    ผดุงรัฐ
2 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายธนพล    สิงห์ลอยลม
2. นางสาวศุจิกา    บุญเรืองศรี
3. นางสาวสุพัตรา    สิงห์ลอยลม
4. นายกีรติ    ศิริสุนทร
5. นางสาวทัศวรรณ์    แสงทวี
6. นางสาวศศิธร    กุกุดเรือ
1. นางสาวกัลยา    มหาสาร
2. นายประจงศักดิ์    ภาสว่าง
3. นางสาวร่วมจิตร    ศรีวงศ์
3 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวชลิตา    ระหุ่ง
2. นางสาวขวัญจิรา    อาวรณ์
3. นางสาวนันทิยา    ศรีภักดี
4. นายทศพร    สุ่มมาตย์
5. นายอมรเทพ    เห็มสิงห์
6. นายชานน    เย็นศิริ
1. นางบัวเรียน    สุดาปัน
2. นางพินนะรัตน์    อ่อนสองชั้น
3. นายอนุสรณ์    อ่อนสองชั้น
4 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวณัฐริกา    วินทะไชย
2. นางสาวสุธาทิพย์    สาเกตุ
3. นางสาววาสนา    ศรีบุตร
4. นางสาวเจนจิราภรณ์    ก้อนรัตน์
5. นายอภิสิทธิ์    นาวารี
6. นายสมรัก    ขันทวิชัย
1. นายชินภัทร    วิจารณ์
2. นางสาวปิยวรรณ    พรมมาตย์
3. นางสาววิริยาพร    ชูรัตน์
5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวทัศนี    มณีแสง
2. นางสาวอัคคะวัณ    หงษ์สุด
3. นางสาวสุพัตรา    ไชยลาภ
4. นางสาวมินตรา    สุดวิลัย
5. นางสาวสุภัสสรา    ทาดี
6. นางสาวเปรมฤดี    ต้นจาน
1. นายสมชัย    มีแวว
2. นางสุปราณี    พลพันธ์งาม
6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายรัฐนันท์    ศิลาเหลือง
2. นางสาวประภัสรา    วรรณฉวี
3. นางสาวโสภิดา    พันธโคตร
4. นางสาววิไลรัตน์    พงษ์จันโอ
5. นายวิษณุ    ทิพบุพะ
6. นางสาวธิดารัตน์    วงศ์เสนา
1. นางกิ่งแก้ว    สายเชื้อ
2. นางสาวพวงชมภู    สาระโภค
3. นางยุภารัตน์    พลเยี่ยม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................