งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 039
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวปรียานัฐ    ผานัด
2. นางสาวภาวิณี    ไตรนิคม
3. นางสาวสุภารัตน์    พระราช
1. นางนิตยา    ผลสุข
2. นางลำปรางค์    พรมสำโรง
2 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายรณชัย    บรรชิต
2. นายรัฐพล    คำแสน
3. นายอชิตพล    ผดุงรัตน์
1. นางจันทร์สิริ    แก้วกัญญา
2. นายณรงค์    วินทะไชย
3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายพงษ์พิทักษ์    ลาวัลย์
2. นายวัชชรากร    ปรีชา
3. นายทิวากร    หลงภูงา
1. นายนิมิตย์    การะดี
2. นางอมรรัตน์    ผดุงรัฐ
4 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายไกรสิทธิ์    แสนมนตรี
2. นายนัฐพล    ตินิโส
3. นายสุริยา    ผิวนาม
1. นางสรานันท์    นามหาไชย
2. นายสุดหล้า    เวียงใต้
5 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายพิชิต    ระผิว
2. นางสาวสุพัตรา    พรมธิดา
3. นายวิทวัฒน์    พิมพ์สำราญ
1. นายปรมัตถ์    บุญโพธิ์
2. นางสายรุ้ง    มะณีแสง
6 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวปิยะพร    นามศิริ
2. นางสาวจิราวรรณ    ใจหาญ
3. นางสาวชุติพันธุ์    โพนเมืองหล้า
1. นางพนมวัลย์    นาวารี
2. นางสาวอุมาพร    จารย์รัตน์
7 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. สามเณรรัตน์ติพล    คำแพงเมือง
2. นายอดิเทพ    เป้าใจสุข
3. นายอดิศักดิ์    โคตรคลัง
1. นายวิสุทธิญาณ    ลาดแท่น
8 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายฉลองราช    อดกลั้น
2. นายณัฐปคัลป์    เหมือนทอง
3. นายทวี    ภูสมศรี
1. นายขวัญชัย    วิชพล
2. นายอภิชาติ    ดอนกลาง
9 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายอาทิตย์    ศิริวารินทร์
2. นายพูนทรัพย์    สังวัง
3. นายครรชิตพล    สกุลแก้ว
1. นายจักรพงษ์    อะปะหัง
2. นางสิริกร    ชาชิโย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................