งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายสุรศักดิ์    สุทธศรี
2. เด็กชายปิยะราช    พิมพ์หนองหว้า
3. เด็กชายวัชรพล    แฮกนา
4. นายภานุวัฒน์    สร้อยสำโรง
5. นายเพชรไทย    เพ็ชรรักษา
1. นายรัตติกรณ์    ทัศนภักดิ์
2. นายสุวิทย์    ศรีนิล
2 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายวทัญญู    เลิศลำ้
2. นายอภิสิทธิ์    จุลลาศรี
3. นายทัศกรณ์    สวัสดิ์เอื้อ
4. นายนนทกร    แกมกล้า
5. นายกฤติภูมิ    หมื่นสุข
1. นายจิรวัฒน์    ดีสูงเนิน
2. นางประทุมวรรณ    อินธิสาร
3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายสุริยา    โพธิ์นอก
2. นายสิทธิผล    มโนมัย
3. นายสุทธิภัทร    สุดตา
4. นายวรวัฒน์    บัวกาบ
5. นายนัฐพงษ์    จันทมนตรี
1. นายธีรพัฒน์    เสมัง
2. นายสุรเชษฐ    สังสนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................