งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวอรวรรณ    ศิริวงศ์
2. นางสาววรรษมน    คูนศรี
3. นางสาวศรัญญา    สุขหนา
4. นางสาวเสาวภา    สืบชาติ
5. นางสาวพนิดา    หลักคำ
6. นางสาวชิดชนก    วงศ์นำ้คำ
7. นางสาวขวัญฤดี    กลางสุพรรณ
8. นางสาวกาญจวรรณ    จรรยาศรี
9. นางสาววัชลิตา    สุวรรณพันธ์
10. นางสาวแพรวนภา    กันทิยะ
11. นางสาวดวงนภา    เจริญศรี
12. นางสาวภรณ์พิชา    ลีลา
13. นางสาวมนต์ธิดา    ทาโพนทัน
14. เด็กหญิงรัตนา    สมนาเมือง
15. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    เกื้อกูล
16. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ทองไทย
1. นายกีรดิต    ผลาผล
2. นางฉัตรดาว    ทาสระคู
3. นางบุสรินทร์    พาระแพน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................