งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอรัญญา    มีพร
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    เชิงหอม
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์    ชัยวรรณ
4. เด็กหญิงหยกทิพย์    หมื่นยุทธ
5. เด็กหญิงอารียา    สีเสาร์
6. เด็กหญิงกันนิการ์    สาสอน
7. เด็กหญิงปภัสสร    คำสระคู
8. เด็กหญิงศิริประภา    เดชศรี
9. เด็กหญิงอรยา    สีมนตรี
10. เด็กหญิงสุนิสา    ฉันททิวากร
11. เด็กหญิงณัฐริกา    พุดจีบ
12. เด็กหญิงพจนา    พูลทรัพย์
13. เด็กหญิงฐิติชญา    สร้อยสองชั้น
1. นางสาวณัชชาท์    เชื้อแก้ว
2. นายศิริพงษ์    ศรีมีเทียน
2 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงรัตนา    สมนาเมือง
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    เกื้อกูล
3. เด็กชายจิระวัฒน์    ปะติเนทัง
4. เด็กชายอภิลักษ์    มะณีคำ
5. เด็กหญิงปรมาภรณ์    แสนศรี
6. เด็กหญิงวรรณทณา    ศิวะบุตร
7. เด็กหญิงรสสุคนธ์    เศรษโถ
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สีเที่ยง
9. เด็กหญิงหฤทัยรัตน์    ทองไทย
10. เด็กหญิงมนต์ธิดา    ทาโพนทัน
11. เด็กหญิงอภิสรารัตน์    แสนทิพย์
12. เด็กชายจักรกฤษณ์    โสดารัตน์
13. เด็กหญิงวรัฏฐญาภรณ์    ศรีนัครา
14. เด็กหญิงนารถชนก    เจริญศรี
15. เด็กหญิงจารุวรรณ    สีโสดา
16. เด็กหญิงพิริยากร    ปัดชา
1. นายกีรดิต    ผลาผล
2. นางฉัตรดาว    ทาสระคู
3. นางบุสรินทร์    พาระแพน
3 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวรรณนิดา    โพธิ์คำ
2. เด็กหญิงศิรินยา    อาจณรงค์
3. เด็กหญิงศิริพร    นกสองเมือง
4. เด็กหญิงประภัสรา    สีลาโล้
5. เด็กหญิงสิริพรรณ    ปุคลิค
6. เด็กหญิงอารียา    คงแดง
7. เด็กหญิงปวีณา    เกตุเหม
8. เด็กชายเอกประวีร์ณา    โพชนะจิต
9. เด็กชายยุทธนา    เกตุไธสง
10. เด็กหญิงโสรยา    เชื้อลิ้นฟ้า
11. เด็กหญิงอรทัย    อุปโยธา
12. เด็กหญิงจิราวรรณ    ฆารดิลก
13. เด็กหญิงจันทร    สาระพงษ์
14. เด็กหญิงศรันยา    สุขอุดม
15. เด็กชายศักดา    สุพล
16. เด็กชายอัจฉริยะ    ศรีภิบาล
1. นายชินภัทร    ิวิจารณ์
2. นางสาวปิยวรรณ    พรมมาตย์
3. นางสาววิริยาพร    ชูรัตน์
4. นายสมภาน    ภูตามเงิน
5. นางสาวสุรีภรณ์    พูลลาภ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................