งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวพรรณพษา    หอมนาน
2. นางสาวนิตยา    เอื้อเฟื้อ
3. นางสาวภัสรา    รักษา
4. นางสาวดวงฤดี    พุทธอินทร์
5. นางสาววรรณิศา    เสนาบุตร
6. นางสาวดวงลดา    แย้มสรวล
7. นางสาวจิราภรณ์    เหล็กศรี
8. นางสาวอัจจิมา    ไชยา
9. นางสาวสลย์สุดา    สอนภูงา
10. นางสาวนงลักษณ์    หัวหอง
11. นางสาวสุนารี    ขาวสระคู
1. นายกมล    อุทก
2. นางกัญจนพร    ทวยหาญ
3. นางสาวธนิตา    สิทธิหาโคตร
4. นางเจนลี่    สีดาว
2 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวกัญชลิตา    พันธ์พาณิชย์
2. นางสาวสุธิดา    บุดดาวงศ์
3. นางสาวธิดารัตน์    เหลาเกิ้มหุ่ง
4. นางสาวรัตน์อรุณ    ตะสนท์
5. นางสาวสุกัญญา    ใจธรรม
6. นางสาวดวงสมร    สีน้ำอ้อม
7. นายณัฐพล    เกตุชมพู
8. นายพิมพ์ลตา    ไชยพิมพา
9. นายอธิวัตร    เงินยวง
10. นายณรงค์    สุทธพินทุ
11. นายเอกรินทร์    เบญจขันธ์
12. นายพิทยา    นามจันดา
1. นายธิบดี    เพชรสม
2. นางสาวพนมพร    ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์    พัฒนจักร
4. นางวชิราวดี    ศรีนา
3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวอนุธิดา    รุ่งราม
2. นางสาวอรชร    พรมนิกร
3. นางสาวสุธารี    เจริญชัย
4. นางสาวจิรารักษ์    สอนน้อย
5. นางสาวยลดา    จันทร์สา
6. นางสาวณัฐฐินันท์    สมบัวคู
7. นางสาวอาธิติยา    นามณีวงค์
8. นางสาวกชมน    พรมนิกร
1. นางพัชรินทร์    สังสนา
2. นางลัดดา    ล้อจรัสศรีกุล
3. นางอารี    จันทรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................