งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอักษรานันท์    เผ่าภูธร
2. เด็กหญิงปาวลี    ทองลับ
3. เด็กหญิงอัญชนิการ์    โชนรัมย์
4. เด็กหญิงจุฬามณี    นามทะจันทร์
5. เด็กหญิงนรินทร์    วงศ์คำสิทธิ์
6. เด็กหญิงปวีณา    บุดดา
7. เด็กหญิงพรวิมล    อากาศไชย
8. เด็กหญิงอัญญกา    ปาเส
9. เด็กหญิงวาสนา    พยัคฆ์ทอง
10. เด็กหญิงจิรสุดา    แก้วขาว
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์    นาแซง
12. เด็กหญิงบุษยา    ตาไธสง
1. นางสาวพนมพร    ชินชนะ
2. นายรัชชานนท์    พัฒนจักร
3. นางวชิราวดี    ศรีนา
4. นายวิริยะ    ทองดี
2 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงประวีนุช    สอนสุด
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    เหลืองเจริญ
3. เด็กหญิงสุพัตรา    เหลาเกิ้มหุ่ง
4. เด็กหญิงสุพรรษา    อุ้ยสอน
5. เด็กหญิงขวัญชีวา    นะคะสอน
6. เด็กหญิงพัชรี    พิภักดี
1. นางนวนจิต    ชินหงษ์
3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปาริชาติ    โอชาสี
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์    สัตนันท์
3. เด็กหญิงพรตะวัน    แสนรัตน์
4. เด็กหญิงเจตปรียา    บัวศิริ
5. เด็กหญิงนารีรัตน์    เศตราชิตร
6. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    นาศพัฒ์
7. เด็กหญิงอริญญา    ศิริสอน
8. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    นันตะเคน
9. เด็กหญิงอุมาริน    บัวภา
10. เด็กหญิงพงษ์สุดา    นาวัลย์
11. เด็กหญิงอภัสรา    ธุระวงศ์
12. เด็กหญิงยุุวธิดา    คัชรินทร์
1. นางพัชรินทร์    สังสนา
2. นางลัดดา    ล้อจรัสศรีกุล
3. นางอารี    จันทรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................