งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวกัญชลิตา    พันธ์พาณิชย์
2. นางสาวธิดารัตน์    เหลาเกิ้มหุ่ง
3. นางสาวรัตน์อรุณ    ตะสนท์
4. นางสาวสุกัญญา    ใจธรรม
5. นางสาวประภาภรณ์    แก้วอุทัศน์
6. นางสาวดวงสมร    สายน้ำอ้อม
7. นายณัฐพล    เกตุชมพู
8. นายพิทยา    นามจันดา
9. นายพิมพ์ลตา    ไชนพิมพา
10. นายอธิวัตร    เงินยวง
11. นายณรงค์    สุทธพินทุ
12. นางสาวสุธิดา    บุดดาวงศ์
1. นายนายธิบดี    เพชรสม
2. นางสาวพนมพร    ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์    พัฒนจักร
4. นางวชิราวดี    ศรีนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................