งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    หารสำโรง
2. เด็กหญิงจันทร์ธิมา    วินทะไชย์
3. เด็กหญิงณัฐริกา    สายพรมมา
4. เด็กชายแสงอรุณ    บัวสูง
5. เด็กหญิงกัลยา    เมืองสองชั้น
1. นายปรวัตน์    โยธมาศ
2. นางสาวรสสุคนธ์    มูลแวง
2 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอักษรานันท์    เผ่าภูธร
2. เด็กหญิงปาวลี    ทองลับ
3. เด็กหญิงอัญชนิการ์    โชนรัมย์
4. เด็กหญิงจุฬามณี    นามทะจันทร์
5. เด็กหญิงนรินทร์    วงศ์คำสิทธิ์
6. เด็กหญิงวาสนา    พยัคฆ์ทอง
7. เด็กหญิงจิรสุดา    แก้วขาว
8. เด็กหญิงปวีนา    บุดดา
9. เด็กชายอนันท์    คิดค้า
10. เด็กชายอุดมศักดิ์    ไชยราช
1. นางสาวพนมพร    ชินชนะ
2. นายรัชชานนท์    พัฒนจักร
3. นางวชิราวดี    ศรีนา
4. นายวิริยะ    ทองดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................