งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวสุธิดา    บุดดาวงศ์
2. นางสาวประภาภรณ์    แก้วอุทัศน์
3. นางสาวกชกร    ศรีกู่กา
4. นางสาวดวงสมร    สีน้ำอ้อม
5. นางสาวกัญชลิตา    พันธ์พาณิชย์
6. นายรัตนพงษ์    พรมสูงยาง
7. นายพิทยา    นามจันดา
8. นายเอกรินทร์    เบญจขันธ์
9. นายณัฐพล    หนูเพชร
10. นายอธิวัตร    เงินยวง
1. นางสาวพนมพร    ชินชนะ
2. นายรัชชานนท์    พัฒนจักร
3. นางวชิราวดี    ศรีนา
2 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายอัครเดช    กิระภักดิ์
2. นายวรายุส    สิทธิบุ่น
3. นายวชิระ    ชินสงคราม
4. นายปิยวัตร    สีทา
5. นายนันทวัฒน์    ว่องไว
6. นางสาวจิราภรณ์    แก้ววังวรณ์
7. นางสาวสุกัญญา    รอดจุ้ย
8. นางสาววินชิตา    แปวประเสริฐ
9. นางสาวจุฬาลักษณ์    ปราณีวงศ์
10. นางสาวอรอนงค์    มีตัวตน
1. นางนวนจิต    ชินหงษ์
3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวจันทร์วิภา    ศิริเวช
2. นางสาวกันต์สรกมล    ไกรขุนทด
3. นางสาวเปรมฤทัย    อุทธโยสา
4. นางสาวศุทธหฤทัย    ศรีวงษ์
5. นางสาวจิตติมา    พาพันธ์
6. นายอนุรักษ์    จันทร์พิทักษ์
7. นายอนุพงษ์    คินันติ
8. นายทวีศักดิ์    ศรีวลา
9. นายสุทธิพัฒน์    สุดตา
10. นายภวัตพงศ์    สีดาว
1. นางพัชรินทร์    สังสนา
2. นางลัดดา    ล้อจรัสศรีกุล
3. นางอารี    จันทรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................