งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเกษม    สีมาร
2. เด็กชายตะวันฉาย    เศษบุบผา
3. เด็กชายทินกร    เสาสูงยาง
4. เด็กชายธนัชชา    แสนศรี
5. เด็กหญิงจันทิมา    สุญทะโล
6. เด็กหญิงสุธิมา    พิมาย
7. เด็กหญิงอรฤทัย    คำเล็ก
8. เด็กหญิงกัลยากรณ์    มูลมณี
1. นางนิชาพร    กางเนตร
2. นางบังอร    แสนหลาบคำ
3. นายเชิดเชาว์    ชุมพล
2 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปาวลี    ทองลับ
2. เด็กหญิงอัญญกา    ปาเส
3. เด็กหญิงพรวิมล    อากาศไชย
4. เด็กหญิงวาสนา    พยัคฆ์ทอง
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์    นาแซง
6. เด็กหญิงอุดมศักดิ์    ไชยราช
7. เด็กชายอนันท์    คิดค้า
8. เด็กชายยุทธภูมิ    ไพรโสภา
9. เด็กชายอรรถพร    นาวลี
10. เด็กชายภัทรชัย    ลาดแท่น
1. นางสาวพนมพร    ชินชนะ
2. นายรัชชานนท์    พัฒนจักร
3. นางวชิราวดี    ศรีนา
3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    นันตะเคน
2. เด็กหญิงวริศรา    บุญชม
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    วงสนา
4. เด็กหญิงอริญญา    ศิริสอน
5. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    นาศพัฒ์
6. เด็กชายลัคนทิน    แสงสุด
7. เด็กชายสุริเวธ    ปอศรี
8. เด็กชายศตวรรษ    สุทธิประภา
9. เด็กชายรัชชานนท์    จันใหม่
10. เด็กชายผดุงเกียรติ    จันทร์บุญเรือง
1. นางพัชรินทร์    สังสนา
2. นางลัดดา    ล้อจรัสศรีกุล
3. นางอารี    จันทรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................