งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายชวฤทธิ์    บุญอรัญ
2. นางสาวศิริวิมล    ศรีครั่ง
3. นางสาวประภัสศร    อ่อนดี
1. นางสาววนิดา    ภูภักดี
2. นางสาวสุนันทา    เวียงใต้
2 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวอนัญญา    สานไชย
2. นายสุธิชัย    สีทา
3. นางสาวธัญญาทิพย์    กัณหาจันทร์
1. นางพินนะรัตน์    อ่อนสองชั้น
2. นายอนุสรณ์    อ่อนสองชั้น
3 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวนุชสรา    บ่าพิมาย
2. นางสาวสุภาวดี    ยอดสิงห์
3. นางสาวอุษณีย์    พวงศรีเคน
1. นายสมชัย    มีแวว
2. นางสุปราณี    พลพันธ์งาม
4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวนีรัมพร    ดะใน
2. นางสาวกาญจนาพร    หล่อแสง
3. เด็กหญิงนภาพร    สุขอำนวย
1. นางกิ่งแก้ว    สายเชื้อ
2. นางสาวพวงชมภู    สาระโภค
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................