งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 115
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายอนันตชัย    พาหา
2. นางสาวรัตนาพร    พุทธเสน
3. นางสาวจุฬาลักษณ์    สีเสาร์
1. นางนิตยา    ผลสุข
2. นางลำปรางค์    พรมสำโรง
2 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวจุฑาทิพย์    จันชัยชิด
2. นางสาวสุภัสสร    ชนะพันธ์
3. นางสาวเมทินี    ศิริพิลา
1. นางบัวเรียน    สุดาปัน
2. นางพินนะรัตน์    อ่อนสองชั้น
3 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวอรอุมา    หงทำ
2. นางสาวธนิตา    บัวไถล
3. นางสาวสุพัตรา    จริยา
1. นายจักรพงษ์    อะปะหัง
4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวจุฑาลักษณ์    นันทะชาติ
2. นางสาวดุษฏี    คุณล้าน
3. นางสาวอัญธิกา    กาลสุวรรณ
1. นางสาวนภัสนันท์    ขันแก้ว
2. นางนีลวรรณ    วันบัวแดง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................