งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด
2 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวดาลิน    ติวไธสง
2. นางสาวศิริพร    โพธิ์ขาว
3. นางสาวชยาภรณ์    แจ้งสนาม
1. นางนวลจันทร์    ศรีจันลา
2. นางสุภาภรณ์    อนันเต่า
3 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวนภาพร    อินดี
2. นางสาวเจนจิรา    คำสุทธี
3. นางสาวลักษิกา    บุญชำ
1. นายจักรพงษ์    อะปะหัง
2. นางสมบัติ    ประชุมศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................