หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายทินกร โสรถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทพร ประทุมชนกกูลโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
3. นายสนอง นามมูลตรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจงใจ กองสุขโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นางวีรนันท์ เทียนธนาทิพย์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวจินตนา ก้อนผาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสุจิรา มะลิรัตน์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
8. นางสาวสุภาพร สีลาโล้โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นางสุรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
10. นางวัลภา สุขเจริญโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
11. นางสาวหัทยา เขตประทุมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
12. นางปราณี เมืองหนองหว้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายทินกร โสรถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประภากร จันทมัตตุการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ชินหัวดงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายพีรพัฒน์ เมธีจริยาพรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางมาเรียม นิลขำโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางปาริชาต สาลีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นางรองรัตน์ กฤติวัฒนพงษ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางสาวอรวรรณ ทองดีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
9. นางสาวหัทยา เขตประทุมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวภูษิดา อินทร์เคนโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
11. นางอรัญยายี กลางคารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายทินกร โสรถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมพร ศรีสนไชยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายวรากร ไกรขุนทดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
5. นางเดือนฉาย พรสวัสดิ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางบรรจง กลางคารโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางรองรัตน์ กฤติวัฒนพงษ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางวัลยา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายทินกร โสรถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ โยวะผุยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ โพธิ์แสงโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางยุพาวดี เสนาภักดิ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายวรากร ไกรขุนทดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ ทองดีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
7. นางปิยวรรณ อุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางภานิดา สิทธิหาโครตโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นางสาวจันทร์เพ็ญ พลละครโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
10. นางรัตนา อวิรุทธพาณิชย์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
11. นางเอี่ยมจิต ชนะชัยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต เศวตบงกชรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสฤษฏ์พงษ์ วงษ์พลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพรวิไล ไชยสงค์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทรา คำอินทร์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ เขตเจริญโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางกาญจนา อโนนามโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
8. นางยุพวรรณ คำแฝงโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางอนุรัชนี สาภูเมืองโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
10. นางประกอบ สิงห์โตทองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
11. นายเชิดเชาว์ ชุมพลโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
12. นางสุวรรณี วงศ์ขุมเงินโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
13. นางวิไลพร เหมือนทองโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
14. นางสาวนิตยา พูลลาภโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
15. นางลัดดา บุญมีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต เศวตบงกชรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญจพล ธิดาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางทักษิณา ใจกล้าโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา อโนนามโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางวรพันธุ์ บุตรนาแพงโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นางปราณี เวชกามาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางวิไลพร เหมือนทองโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางณัจฉรีย์ญา เศษโถโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
9. นางพิมณภัทร์ เหลาเกิ้มฮุ้งโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
10. นางรัตนาภรณ์ อิงค์ประเสริฐโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต เศวตบงกชรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญจพล ธิดาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพูลสิน เทียมตรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางจิรวดี พวงพี่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวฐาปณิตา สว่างศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางภานิดา สิทธิหาโครตโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นายอิสระ แสนคำโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
8. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต เศวตบงกชรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประภากร จันทมัตตุการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุวลี ใยคำโพดโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางนวพร ทองนาเมืองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางชมนารถ ผดุงรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางเกษกิตติ ปัญญาไวย์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางนิตยา เตโชโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
8. นางภานิดา สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นางรองรัตน์ จันทรสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายประภาส ศรีทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ รัตนอุดมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางกัลยาณี ถาวะโรโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายคมกริช มิรัตนไพรโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ ประวันนาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเกษสุดา พิมพ์พาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสาคร ทุมพรโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
8. นางสุรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
9. นางรัศมี นะตะโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวสุดารัตน์ พระสุรัตน์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
11. นางนรินทร์ บุตรโทโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายประภาส ศรีทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา ศรีหนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายทองม้วน สิงห์ทองห้าวโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางเอื้อมพร วงษ์ไกรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ทองดีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. นางวาสนา มณีพงษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นายสุวิทย์ ศรีนิลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
9. นางสาวเข็มพร พุดมีโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
10. นางภานิดา สิทธิหาโครตโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
11. นางรองรัตน์ จันทรสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทิวา วรโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิรัณธรักษ์ ผลาผลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางวรัญศยา เสนาในโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายจัักรทิพย์ ก้านจักรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรรคพงศ์ โสมาเกตุโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพัชนิดา สาสุขโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
7. นางอภิชญา ชนะบุญโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางกัญญารัตน์ โทดาโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
9. นางสาวอรวริญญ์ อยู่ไพรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นายสุเทพ ชมหมื่นโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวพัชนิดากร ลาโพธิ์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวอาภรณ์ สุขประเสริฐโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
13. นางอมรรัตน์ นานวนโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
14. นายสุชาติ ทวีแสงโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
15. นางรัชนี สืบพานิชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทิวา วรโยธาโรงเรียนหินกองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลังโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายประเศียร เมืองวงษ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดารุณี พนมจันทร์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกฤตพร พลสามารถโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. นางสาวนิตญา ราโชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางสุดารัตน์ จันทบาลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายวัฒนพล เจริญเขตโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
9. นางอรุณรัศมี สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
10. นางกานดา ศิริเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายประวีน เชิงสะอาดโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญเรศ บัวสอนโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
3. นางพวงเพชร ดีหนองแวงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายธีรพัฒน์ เสมังโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางอภิญญา กิ่งแก้วโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นางจันทร์ศรี ขันอาษาโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางสาวยุวดี วงค์เจริญโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวเนตรฤทัย ขันอาษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายประวีน เชิงสะอาดโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชารี เพชรภักดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายนาวา แก้วกัญญาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายวรวิทย์ สุโขโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ ชินเพ็งโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายพยุงค์ ประกอบเลิศโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อุ่นพิกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายจำนงค์ จิตฤทธิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางอรุณรัศมี สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นางณัฐพร คนขยันโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
8. นางขวัญสุดา รัญระนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางอรสา จันทชาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ผลาสัยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ มนตรีโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุคนทิพย์ พลเยี่ยมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสุพรรณ สดสาโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นางดรินกรณ์ รัตนศรีโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศิวะ จรบุรมณ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย ยอดดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพัชรี มูลมิรัตน์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สามะณีโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นายนัฐฐา โมบัณฑิตย์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ เอราวรรณโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวพัชนิดา สาสุขโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
8. นางสาวศิริกุล ศิริอมรพรรณโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางจิราพร จันทร์หนองสรวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นายพงษ์พันธ์ จันทร์หนองสรวงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายศิวะ จรบุรมณ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดี ไชยนิจโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพลกฤษณ์ เทศสิงห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิชัย โพธิ์ศรีโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคนโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกชัย กมลเลิศโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกฤตพร พลสามารถโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
8. นายอุดม อวนศรีโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางสาวดวงฤทัย บุตสาทำโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นายมิตชับ โกกะัพันธ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
11. นายนันทพงศ์ นานวนโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายบงกาล จันทร์หัวโทนโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
13. นางสาวเตชิตา อรรคฮาดโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายศิวะ จรบุรมณ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายเสถียร นามชารีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา ไชยดำโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางสาววันวิสาข์ ไวบรรเทาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ เนื้อทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายอาทิตย์ จันทร์ภูงาโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นายเจริญ พนมสินธุ์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
8. นายสุภาพ คำหาญพลโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นายสุนทร บุญถ่านโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
10. นางสาวอันติกา ศรีอภิชาติโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
11. นายอัษฎาวุธ คชพันธ์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
12. นายอรรถพล สุขประเสริฐโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
13. นางปริณี ตระกูลไพบูลย์กิจโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
14. นางชลธิชา กลางบุรัมย์โรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
15. นายสุรศักดิ์ ถนัดค้าโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
16. นางสุวรีย์ อาจพรมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายชอบ ธาระมนต์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชิรพล เวียงสมุทรโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
3. นางสุรวรี โทนหงส์ษาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางชื่นจิตร บุตรมาลาโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชัย โพธิ์ศรีโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
6. นางสาวสิริกัลยา สิงธิมาตรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางพรพนา สำราญรื่นโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นายปิยณัฐ กุสุมาลย์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวกฤตพร พลสามารถโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
10. นางสุมาลี บุญมีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
11. นายนรินทร์ น้อมระวีโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
12. นางพรนิภา ดีพลงามโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
13. นายนิตินัย คำจันทร์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
14. นายฉัตรชัย อินทร์ทองโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
15. นางณิชา อาจเดชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัยพร พิลาภโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางช่องมาตร จันทาเทพโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
4. นายอุทัย สะเดาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอารีย์ เผือกไธสงโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอุมาพร จารย์รัตน์โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
7. นางสาวนิตยา ชนะดีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
8. นางจุฑาแก้ว สุริยาประภาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นายจำลอง ลายวงษ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
10. นายสมพร เบ็ญจะขันธ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
11. นายบรรจง เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางขวัญใจ กองมายโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
13. นางสาวทัศนีย์ ประราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ยมรัตน์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวกฤษณา คุณแก้วโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
4. นางเพลินพิศ เปรมปรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางวีณา จันทะริมาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาววรา หาญบัวแก้วโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
7. นางสาวนิตยา ชนะดีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
8. นางสาวเบญจภรณ์ สีดามาตย์โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
9. นางทิพารัตน์ ขันแก้วโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวกรรณิกา หนูน้ำคำโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
11. นายวิโรจน์ กองมายโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางสุดารัตน์ หฤทัยถาวรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
13. นางวิภา สุขประเสริฐโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
14. นายจิระพล จันทะนามโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
15. นางพิสมัย บุญชูศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุทิน พลภักดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายวีรพันธุ์ จิตรมานะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ แสงกุดเรือโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
4. นางสุพรรณ์ โมบัณฑิตย์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกพงษ์ หุมแพงโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางรุ่งอรุณ ยุติพันธ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางสาวภัสรา วรรณมหินทร์โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
8. นางจุลจิรา ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางนภัสกรณ์ สองสีโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
10. นางสาวยุพิณ พาราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางปิลันธนา กิตติวงศ์ตระกูลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายสุทิน พลภักดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางอภัย ปาสาในโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา หอมดวงศรีโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
4. นางสาวพิมลพรรณ นินทะสิงห์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรา โสดาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจุฬารัตน์ ศรีปัญญาโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นางพรเพ็ญ ธุระพันธ์ุโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางวรรณภา เลิศพันธืโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นายปานทอง เฉวียงหงส์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
10. นางปฎิมา พันธุโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
11. นางสาวมลฤดี กมลภพโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
12. นางพเยาว์ คำแหงพลโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
13. นางสาวอุไรวรรณ งาสารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
14. นางพัชรี อุปปะโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจตุพล ไกรยบุตรโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุพงษ์ พิมพ์เขตโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายจรัญ จิตวงค์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายสำรวย วาเหลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสลาตัน บุญปกโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายกาญจนะ นามสิมมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางเยาวเรศ ไร่ข้าวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ คำหาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
9. นายพงษ์พิษณุ สล้างสิงห์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายเอนก อุดมวงค์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางยุพิน พวงจันทร์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายไสว วีระพันธุ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางอิสรา ภูพวกโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ทานะเวชโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นายสันติพงศ์ ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นายกาญจนะ นามสิมมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวเดือนเพ็ญ อานไธสงโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
10. นายสุทิม ภูมาศโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
11. นายขจรศักด์ิ ศรีประสารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสมสมัย อ่อนคำโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาวรรณ มรรคนันท์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นางมัทนา ทีคลังโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี พันธุ์สมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางปราณี สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางอรอนงค์ สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางวรรณนภา พรรณขามโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ จันทร์หนองสรวงโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
9. นางสมฤดี แสนเภาโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
10. นางสาวจักรีวรรณ พัฒนวิบูลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสมสมัย อ่อนคำโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสัมพันธ์ ช่อรักษ์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ หงษ์ศรีทองโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางบัวไลย์ สิมงามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสังคม เทียบผาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางรัตนา ทวยสอนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางอำพร วิชัยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษาโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา ศรีสุธัญญาวงศ์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
10. นางศุภกาญจน์ บุญพาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ พรวิเศษศิริกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรมินทร์ พิมพ์พันธู์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
3. นางสาวศิรลักษณ์เบญญา มาแสวงโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
4. นายวัฒนพงษ์ แจ้งสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสำราญ พรวิเศษศิริกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภควัต โอวาทโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ภูวดลโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
4. นายจิระพล จันทะนามโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
5. นายวัฒนพงษ์ แจ้งสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ กองอุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางสาวเทวิกา สุดแสวงโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายบุญมา ศิริโสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
4. นายธนกร อัฒจักรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายธนาพนธ์ ภูมิลาโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายเด่น อุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายคมกริช มูลนำ้เที่ยงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ กองอุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายอนุกรณ์ ประสงค์สุขโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุพรรณ วิรุณพันธ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายธนกร อัฒจักรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา โสภาวะนัสโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายนัฐวรรธน์ สาวิกันย์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายไกรวิชญ์ สีนิลโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
9. นายสำนอง บุญภูงาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
10. นายพงศกร โสรถาวรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ประราศรีผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปวีณา ลิ้มสำราญโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางรุนนี งอยภูธรโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุริยา สาลีโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นางไพบูลย์ พรหมทาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปรีดาพร แก้วโสภาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวประภาพร ชัยป่ายางโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
8. นางอุไรวรรณ ผลเกิดโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางเจียมจิต จันทราชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางปิยรัตน์ หวานใจโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
11. นายอดิศร อัณโนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ ประราศรีผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรี ชนะภัยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายบัญชา วงศ์เสนาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเทพพร ดวงชารีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิรัช คำแฝงโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางพิกุลทอง สิงห์ทองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายณัฐพงศ์ ไชยพลงามโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นายจิรภัทร เฉิดวาสนาโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
9. นายประภากร กลางคารโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายคำพันธ์ ชิณวุธรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญมา โอชาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางทิพวรรณ ประชานันท์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวฎาฏิกาล สุดาทิพย์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางมะณีวรรณ์ เสมียนพิมพ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นายฉัตรมงคล พลภูงาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายจักรกฤษณ์ ทุมแสนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายคำพันธ์ ชิณวุธรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละมัย บุญภิมลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา บางโทโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายสุนทร สุรวาทกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางวรางคณา บรรณาลัยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสราลี สุขประเสริฐโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นางอุดมพร ปรีชาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางสาวพวงเพชร ภาสว่างโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นางศิริลักษณ์ โกกะพันธ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
10. นางวงค์เดือน เมืองโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
11. นายสมทรัพย์ ศรีหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชูสุเพียบ สอนใจรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบััญชา วงศ์เสนาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายนิมิตต์ การะดีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายทองลิ้ม กองอุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ ทุมแสนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุเพียบ สอนใจโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคุณาวุฒิ เฉลาชัยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ภูวพันธ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
4. นายนิมิตต์ การะดีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายกาญจนะ นามสิมมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางทองลิ้ม กองอุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายชูศักดิ์ ประราศรีผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางชญานิศ ตาลกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชนี ถวิลไพรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางอาภรณ์ แสวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ศรีนิลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสมเกียรติ นตะโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายปริญญา เอราวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเรืองเดช เกิ้นโนนกอกโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ศรีนิลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอาภรณ์ แสวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอดิศร อัณโนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เอราวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ นาวาโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางนันทนาตรี เผ่าศิริโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายวินัย สิมสีแก้วโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายเด่นชัย เผ่าศิริโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายชัยอนันต์ สีส่องโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
7. นายสำราญชัย ไกรเสนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางยิ้ม ศรีรัตน์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นางปุณนิศา จุฬาคำโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
10. นายวุฒิพงษ์ หมื่นหาวงค์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
11. นางอัมพร ปานจันดีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายปริญญา เอราวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร์ ประทุมทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ กุดหอมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายชัยอนันต์ สีส่องโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
5. นางสมปอง คำภักดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางสุดารัตน์ จันทร์สำราญโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นางสุภาศรี บุญภูงาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
8. นายศรานุพงษ์ ปรินแคนโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
9. นางอุทัย บุญมีโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
10. นางอาภรณ์ แสวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ หงษ์มาลารองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอมร เอกปริญญาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววิภาพรรณ เหลาหอมโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางอาทิตยา สุรวาทกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ ผาริการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวขวัญเรือน เวฬุวนารักษ์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
7. นางอุดมพร ปรีชาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางนุธชรีภรณ์ จันทวารีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นางศิริลักษณ์ โกกะพันธ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
10. นางสมพร ลาสนามโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
11. นางทองลิ้ม กองอุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ หงษ์มาลารองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิดา เหิมวังโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพร ภูภักดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวเปรมจิต สงครินทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี นามตาแสงโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์คำโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
7. นางขนิษฐา สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางยุพาพิน พวงศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นางสาวปทุมวรรณ สิทธิจันทร์โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
10. นางเบญจมาศ วงค์ท้าวโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
11. นายสุวรรณ์ สุราอามาตย์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
12. นางดุสิต ทีบุญมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายปริญญา เอราวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ไชยโยโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายมิตรชัย บุญมาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. พระครูสุตเจติยาภิบาล ปาโสโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
5. นางสาวอำไพ นามวงศ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางสาวกุลปริยา เพ็งพลาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
7. นายพิภพ สินธุพงษ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอุดมศิลป์ สุระเสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ภูภักดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุเทพ ขันแก้วโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพวงเพชร สหสราวาปีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายองอาจ กัญญานุชโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายกำพล นามเพ็งโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิทยา โยวะผุยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญธรณ์ นามชารีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายมานะ อะมะมูลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทักษ์ชัย บรรณาลัยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อัฒจักรโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
6. นายพีรวิชญ์ ชอบขายโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสกุณา พรมเกตุโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
8. นายกมลวัทน์ เทียนธนาทิพย์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางนุชนภา คำศิริรักษ์โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
10. นายชิราวุฒิ วงศ์จำปาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
11. นายผาย เวียงสิมาโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
12. นายวิเศษ หลวงสนามโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
13. นายไพทูรย์ มูลเพชรโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
14. นางพนิตนันท์ บุตรหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพิทยา โยวะผุยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ปรักมาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวปรีญานุช สุดชารีโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี เกษีสังข์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นายอินทศักดิ์ เสนาในโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางกำไล หนูมีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวสกุณา พรมเกตุโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
9. นายอนุศักดิ์ สาภูเมืองโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
10. นายพงศธร ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
11. นายภาราดร จันทพันธ์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
12. นายอนัน แสนคำโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
13. นายพงษ์ศักดิ์ สิทธิศาสตร์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
14. นายราชันย์ สัมฤทะิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายระวี ขุณิกากรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ชินพรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรี เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายรังสรรค์ สุระมณีโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
7. นายธเรศ วงษ์ภูงาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายระวี ขุณิกากรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ชินพรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายศรายุทธ ขาวสวยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. นายจักรี เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายกมล อุทกโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
8. นายรังสรรค์ สุระมณีโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
9. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายยอดยิ่ง จันทะดวงรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางประทุมวรรณ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ เฉลิมแสนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวจิรัชยา ทิพย์ดนตรีโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระพงษ์ ศิลปักษาโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
9. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายยอดยิ่ง จันทะดวงรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางประทุมวรรณ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ เฉลิมแสนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางอนัญญา พิสุทธิเมธาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นายศรีธาตุ ดีสินโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นายวีระพงษ์ ศิลปักษาโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
10. นายสุพจน์ ศิรินันติกุลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทองฉัตร บุญรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปกรณ์ สีดาพาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ มีภูงาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทองฉัตร บุญรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเดือนฉาย สิงห์เขาภูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายปกรณ์ สีดาพาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางอนัญญา พิสุทธิเมธาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุพจน์ ศิรินันติกุลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเดช อินทะชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ชินพรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนิตา สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
5. นายธเรศ วงษ์ภูงาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเดช อินทะชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ชินพรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางอนัญญา พิสุทธิเมธาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุพจน์ ศิรินันติกุลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โคตจันทึกรองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางประทุมวรรณ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรัชยา ทิพย์ดนตรีโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางธญา สุพิมพ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โคตจันทึกรองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปกรณ์ สีดาพาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอิสริยาภรณ์ ทองอ้มโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
6. นายจักรี เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางอนัญญา พิสุทธิเมธาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นายศรีธาตุ ดีสินโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นายประสิทธิ์ มีภูงาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางศศิธร พิมพารองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปกรณ์ สีดาพาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรี เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางอนัญญา พิสุทธิเมธาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
7. นายศรีธาตุ ดีสินโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางศศิธร พิมพารองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ชินพรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายศรีธาตุ ดีสินโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นายประสิทธิ์ มีภูงาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางศศิธร พิมพารองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปกรณ์ สีดาพาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรี เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายศรีธาตุ ดีสินโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพัฒน์ บรรณาลัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุพัฒน์ บรรณาลัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ บรรณาลัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายสันทัด กองธรรมครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุพัฒน์ บรรณาลัยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถกรรมการ
7. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นายสันทัด กองธรรมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสันทัด กองธรรมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายโกศล เจนสระคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
6. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นายอุดมศิลป์ สุระเสนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย สีสมพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายโกศล เจนสระคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
7. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
8. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลาด ทุมลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลาด ทุุมลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิกร อุทกโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลาด ทุมลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิกร อุทกโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายฉลาด ทุมลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิกร อุทกโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วาโยพัดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิกร อุทกโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วาโยพัดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วาโยพัดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทราพร คำหาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
6. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
7. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ วาโยพัดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
7. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลาด ทุมลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
6. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลาด ทุมลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
6. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลาด ทุมลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
7. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลาด ทุมลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
7. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายสันทัด กองธรรมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสำราญ พรวิเศษศิริกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางสาวรสสุคลธ์ มูลแวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
6. นางนวนจิต ชินหงส์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายกีรดิต ผลาผลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสำราญ พรวิเศษศิริกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ มูลแวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
7. นายกีรดิต ผลาผลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวชิราวดี ศรีนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวรสสุคลธ์ มูลแวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวณัชชาท์ เอื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
5. นางบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวรสสุคลธ์ มูลแวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสุเพียบ สอนใจรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางนวนจิต ชินหงส์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ มูลแวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสุเพียบ สอนใจรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
5. นางเจนลี่ สีดาวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
6. นางสาวรสสุคนธ์ มูลแวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
2. นางบังอร แสนหลามคำครูโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวพนมพร ชินชนะครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางวชิราวดี ศรีนาครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางฉัตรดาว ทาสระคูครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางละออง สุดหนองบัวโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอรวรรณ พันพุ่มโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนิชนันทร์ บุญสาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวิเชียร กำลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริญญาภรณ์ พิมพ์สิงห์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
7. นางทรัพย์อนันต์ จุลวิเทศโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางอรอินทร์ ชคัตตรัยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย ลิ้มสำราญโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางเตือนใจ พรวิเศษศิริกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงบุบผา แว่นใหญ่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางนิตยา กลั่นความดีโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
6. นายชวลิต พาระแพนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางภัทรานิษฐ์ สินธุ์พรมโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
8. นายพนม วิลัยหล้าโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
9. นางสุภา วิชพลโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
10. นายรัฐพล นามคำโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
11. นางพรจิต สอนโกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ นามเขตโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลำพูล ธาระมนต์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางนุชนาฎ ยะถาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรณา แก้วแสนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางอรสา เมธีจริยาพรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางเจษฎาภรณ์ พิมพ์เขตโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นางพุทธชาด วิเศษวิสัยโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
9. นางณัฎฐิกา สิทธิจันทร์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
10. นางสุนิต ศรีมงคลโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
11. นายพยุงศักดิ์ นามเสนาะโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
12. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีมีเทียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ ทับพิลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ สงนางรองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสำเนียง สุริยาประภาโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสุรีพร กลางบุรัมย์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางสุภาพร เสมียนคิดโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวศิราวรรณ บุตรลุนโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
9. Mr.Richard -โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นายธีระพงษ์ บุญเข็มโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
11. นางเพ็ญจิต ทองอำ่โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางกิตติมา ทองเจริญโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายนคร สาชำนาญโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนวลนภา มาหาญโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
6. นางเพียรเพ็ญ ชมภูพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์จินดาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นางลลนา อวนศรีโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
9. นางสุภา วิชพลโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
10. นายรัฐพล นามคำโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
11. Mr.Aniko Galครูโรงเรียนสุุวรรณภูมิพิยไพศาลกรรมการ
12. นางณัฐพัชร์ สล้างสิงห์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ดีหนองแวงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวมยุรี มานะดีโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางไกรวัลล์ มาหาญโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางเพียรเพ็ญ ชมภูพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ สิงห์นันท์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นายพนม วิลัยหล้าโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
8. MissTshering Lhamโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวอรวรรณ ศรีบุญเพชรโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
10. นางดวงพร สุดชารีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวทิพย์วรรณ ทัพกรุงโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
12. นางสาวจุฑารัตน์ พันนึกโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
13. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีมีเทียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
14. นางสุกัญญา เจริญกรศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายนิกร อุทกโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางปัตนี นันตลาดโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ โพธินามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ สุกใสโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางวิภา ไชโยราษฎร์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางพรพิมล หาญอาษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางบำเพ็ญ พัฒนสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายนิกร อุทกโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร พาโคกทมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางระนอง สีพลีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางจารุวรรณลักษณ์ เวียงคำโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวัชรพล จิตจำนงค์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวศิน พิสุทธิเมธาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
7. Mr.Kip -โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางสาวเพียงพร ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายนิกร อุทกโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. ดร.พายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวบัณณิตา สุภาพสุนทรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นา�ชวลิต พาระแพนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววงค์เดือน สีลำเนาว์โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการ
6. นางรุ่งอรุณ ศรีสนามโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. Mr.Esme Curlingโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางยุวดี โกสุมาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางผุสดี สิงห์ทองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนุดจนาจ สัพโสโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวปีย์วรา หาญวงษาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Esme -โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายประชารัฐ เดชสองชั้นโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา มาศจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. Mr.Peng Zhencaiโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิสริยาภรณ์ ทองอ้มโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. นางสาวปาริณี หาญอาษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวจำปี จ่าพบโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
6. นายธนะรัช นพรัตน์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
7. นายรัฐภูมิ ศรไชยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางกมลพรรณ สามาลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. MissHuang feng xinโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ สืบชมภูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธินันท์ ครสายโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. MissLiu Guipingโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายธนะรัช นพรัตน์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
8. นางสาวจิราภรณ์ แสงกองโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
9. MissLiu Guixiangโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นมณี พันหนองแสนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศมัย ขุนไชย์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปิ่นมณี พันหนองแสนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา แสงโสภาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ สุภาพสุนทรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางรพีพรรณ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา นันเจริญโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
6. นางสุภาพร ชมหมื่นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางสาวกาญจนา โพธิ์ชัยรุ่งเรืองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวจิรัชยา ทิพย์ดนตรีโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
9. นางรุ่งนภา มาศจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางบำเพ็ญ พัฒนสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย เหราโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ แก้วอินตาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางกาญจนา ฉวีจันทร์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. ดร.พายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสายรุ้ง มะณีแสงโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายวัชรพล จิตจำนงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวปวีณา ไชยลาดโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นางทิชากร นิลเนตรโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
9. นายธวัชชัย บวรโมทย์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
10. นางวันเพ็ญ หนองหินโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
11. นางสาวเพียงพร ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาวละมุล เสนามาตย์โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ ศรีหนา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสมจิตร์ ประทุมทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายประสาร สาระวิถีโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นายปฐม จงกลางโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
6. นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร์ ประทุมทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาร สาระวิถีโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอเนก อัฒจักรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นางสาวละมุล เสนามาตย์โรงเรียนกรรมการ
6. นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละมัย บุญภิมลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเปรมจิต สงครินทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกษิรา จิตประเสริฐพงศ์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายพงษ์พิษณุ สล้างสิงห์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบวร ใยคำโพดโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งกาล บุตรบุญชูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคจิรา ปิ่นทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนุชรัช เพชรดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์หอม วรรณทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ พระสุรัตน์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นางพัทรศยา เขาน้อยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางนรินทร์ บุตรโทโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแววดาว ใจเสือโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางปาริชาต สาลีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ ประวันนาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจันทร์หอม วรรณทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร สีลาโล้โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นางอรัญยายี กลางคารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจตุพร ไขแสงโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจตุพร ไขแสงโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางชมนารถ ผดุงรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางรองรัตน์ จันทรสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธ์ เพชรไพรโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
3. นางอรดี วงศ์น้ำคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Mellon Militarโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางกิตติกานต์ เศษโถโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาครรัตน์ กล้าหาญโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
3. นายสราวุธ สมสาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ ศรีวิชาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา สุรเสนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา สุรเสนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางปราณี เมืองหนองหว้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา พรมหญ้าคาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิรชาติ วิเศษวิสัยโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย สีสมพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายวีรชาติ มาตรหลุบเลาโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
6. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย สีสมพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายวีรชาติ มาตรหลุบเลาโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
6. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย สีสมพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย สีสมพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายวีรชาติ มาตรหลุบเลาโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
6. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายภาคิน วงศ์อาษาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายนรินทร์ บุญศักดิ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายประดิษ ทองเกตุโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นางกัลยา สุเมธครูโรงเรียนสุุุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนิติยา แสนคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายรัศมี พุดสีเสนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพิชญาภา ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางอาริศปรียา วรวงษ์โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายพรชัย ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายรัศมี พุดสีเสนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางกมลศรี ศุภตรัยวรพงศ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิชญาภา ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางประวิณา ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ ศรีสันต์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
7. นางสาวร่วมจิตร ศรีวงศ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
8. นายพรชัย ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นางพิไลพร สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายจักรภัทร กุดทองดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายรัศมี พุดสีเสนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายพรชัย ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ชนะดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวอุมาพร สมนึกโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายวรวิทย? พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางพิสมัย ปรินทองโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
6. นางประวิณา ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายนภัทธ เสณีแสนเสนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสมชาย สุขบรรณโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายทองคำ เพ็ชรหงษ์โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นายประดิษ ทองเกตุโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
6. นายมานิส สลางสิงห์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
7. นายวีระยุทธ บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ผลวาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายภาคิน วงศ์อาษาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ นามศักดิ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางพนมวัลย์ นาวารีโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ ทิดมนตรีโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายณัฏฐพงษ์ สุดาเดชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นายชูชาติ บุุญบรรลุโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
8. นายวชิรวิชญ์ จิรโชติธราวัฒน์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นายกิตติการ นิลเนตรโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
10. นางสาวกาญจนา คำสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางกัลยา สุเมตรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายปิยะ ผลวาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ นามศักดิ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร เดชภูมีโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นางเนตรนภา มหาพานต์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวนิติยา แสนคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายกิตติ ทวยสอนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายมานิส สลางสิงห์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
4. นายสมเด็จ ศรีใสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวชุติมา พาโคกทมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสุกัญญา สัมฤทธิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายรัศมี พุดสีเสนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเพิ่มพูน พลศิริโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐธรรมนุญ น้อยวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรภัทร กุดทองดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ผลวาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ โคตรเวียงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางจินตนา ประกอบเลิศโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางกิจติพร นาทามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางดวงทิพย์ ศรีใสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
6. นางสาวยุภาวดี หาญเสนาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
7. นางสุภาวดี อนุไพรวรรณโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายปิยะ ผลวาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ โคตรเวียงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายพีรยุทธ แสงฟ้าโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางกิจติพร นาทามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาววารุณี วานิชชังโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. นางสุภาวดี อนุไพรวรรณโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ หยุดยั้งโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายมนเดช จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ วงศ์แดงโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นายถนัด พรสงวนโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นายสัญญา วินทะไชยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นายมานิส สลางสิงห์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
9. นายวีระยุทธ บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายไพจิตร ลินทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ชาวไร่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิชญาภา ยมรัตน์ครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายพรชัย ทองวิเศษครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายไพจิตร ลินทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ชาวไร่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิชญาภา ยมรัตน์ครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายพรชัย ทองวิเศษครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต ธรรมราษฏร์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายทัพพ์เทพ สืบสำราญโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางธญา สุพิมพ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกเสริมจิตร ธนะชัยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นางสมร อิสิสิงห์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
7. นายนิมิตต์ การะดีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางจันทร์ศิริ แก้วกัญญาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นายประยงค์ คมขำโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
10. นายพิพัตค์ การสืบโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
11. นางอมรรัตน์ ผดุงรัฐโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายทัพพ์เทพ สืบสำราญโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายประยงค์ คมขำโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสรานันท์ นามหาไชยโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกเสริมจิตร ธนะชัยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นางธญา สุพิมพ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
7. นายณรงค์ วินทะไชยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางอมรรัตน์ ผดุงรัฐโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนิตศักดิ์ นิลผายโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
3. นายอนุจิต หลาบคำโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจันทร์ศิริ แก้วกัญญาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายบัวสอน แสวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสรานันท์ นามหาไชยโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
3. นางจันทร์ศิริ แก้วกัญญาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายบัวสอน แสวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ แก้วตาแสงโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
3. นางยุภารัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ก้านจักรโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางทองสุข ธรรมเสนาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พลพันธ์งามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว สายเชื้อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา ผลสุขโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นายปรวรรตน์ โยธมาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางทองสุข ธรรมเสนาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพนาวัน สงครินทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางลำปรางค์ พรมสำโรงโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางพานทอง โพธิคลังโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพนาวัน สงครินทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางลำปรางค์ พรมสำโรงโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นายสังวาลย์ อ่อนคำโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นางสาวจินดารัตน์ วุฒิรัญญกูลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ เพชรภักดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเหรียญชัย สามาลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายสมพร มาตย์คำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายประจงศักดิ์ ภาสว่างโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
7. นางจิราภรณ์ ชีวาจรโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
8. นายเทวา ทาระคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุดม น้อยจันทร์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญเพ็ง จำปานวนโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายวีระชัย แผลงฤทธิ์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
6. นายรวีวร อินทริกานนท์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายสนั่น มิรัตนไพรโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ อะปะหังโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสุวรรณ ถาพรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ศรีจันลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ อะปะหังโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณ ถาพรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ อะปะหังโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางบัวเรียน สุดาปันโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางนันทิญา อัฒจักรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ เนียรประดิษฐโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางจรีรัตน์ หลักคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ อะปะหังโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางนีลวรรณ วันบัวแดงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางจรีรัตน์ หลักคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศศิธร พิมพาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ อะปะหังโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภัสนันท์ ขันแก้วโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนิตยา ผลสุขโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นางสาวจินดารัตน์ วุฒิรัญญกูลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางศศิธร พิมพาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ อะปะหังโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภัสนันท์ ขันแก้วโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางบัวเรียน สุดาปันโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา ผลสุขโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจินดารัตน์ วุฒิรัญญกูลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศศิธร พิมพาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พลพันธ์งามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพวงชมภู สาระโภคโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางพานทอง โพธิคลังโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศศิธร พิมพาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพวงชมภู สาระโภคโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางพานทอง โพธิคลังโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายปราโมทย์ นิลเนตรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ชัชวาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางรัตนา จันทร์สว่างโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกริช พิลาจันทร์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]