งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 633
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาววรัญญา    สมฤาแสง
2. นางสาวระพีพัฒน์    ทะสูน
1. นางสาวน้ำทิพย์    มะลิจันทร์
2. นายอธิศ    ไชยคิรินทร์
9
2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายณัฐภพ    ปินะกาตาโพธิ์
2. นางสาวณัฐนิชา    ปะวิสุทธิ
1. นายมงคล    คลังมนตรี
2. นางสุกัญญา    ไชยคิรินทร์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวชฎาภรณ์    พันธะมนต์
2. นางสาวอารียา    บุญโฮม
1. นางสาวนเรศรา    ทองโอษฐ์
2. นางพัชราวดี    ประกอบแสง
5
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวศิริพร    แสนสิงห์
2. นางสาวรัชนีวรรณ    หงษ์ศิริ
1. นางสาวพลอยพชรัตน์    มีพรหมดี
2. นางสาวสุธาสินี    ขมิ้นทอง
14
5 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายคุณานนท์    สาสีเสาร์
2. นางสาวณัฐพร    ไพบูลย์อุดมการณ์
1. นางจงจิต    ถนัดค้า
2. นางรำไพ    รอเสนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวพรชนก    อุ้มบุญ
2. นางสาวสุพรรณิการ์    สุขเจริญ
1. นางจณิศณัชชา    แน่นอุดร
2. นางสาววันเพ็ญ    สังวิบุตร
6
7 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวมณีนุช    นามลาศ
2. นางสาวนิตยาภรณ์    วายอดรักษ์
1. นายพิชิต    ศรีสุนา
2. นางศรีสง่า    พิพัฒนมงคล
13
8 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวฉัตรสุดา    เทียมสิงห์
2. นางสาวนุชธิดา    จันที
1. นายมนัส    แสงสุระ
2. นางยุพิน    กุศลพิทักษ์แดน
8
9 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวธิดารัตน์    ปัดถารัตน์
2. นายมลธรัตน์    เทียบอาจ
1. นางกาญจนา    แสงวิเศษ
2. นายวิทวัฒน์    นิยมวัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวปาริฉัตร    สิงห์ยะบุศย์
2. นางสาวศลิษา    เม่นบางผึ้ง
1. นางวิบูลย์ลักษณ์    เถาว์ทิพย์
2. นางสาวสามาวดี    ตรีกุล
4
11 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวนัฐธิดา    เดชดวงจันทร์
2. นางสาวสุวิมล    ศรีสันงาม
1. นางนันทนา    ภูมิสุทธิ์
2. นายปรีชา    ศรีระวรรณ
11
12 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวศิริวรรณ    นารถก้านตง
2. นางสาวสุวนันท์    แก้วศรีบุตร
1. Miss Agness    Nahsang Voma
2. นางประไพวรรณ    พัฒนสระคู
7
13 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวบุปผา    มณีแสง
2. นายประชา    สามารถ
1. นางกรองทอง    เปรมเจริญ
2. นางสาวณิชาภา    อุตรชัย
12
14 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวโชติมา    นิรงบุตร
2. นางสาววรรณมณี    โหรี
1. นายสมพร    มันทะรา
2. นางอรุณี    วรโยธา
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................