งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 632
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    ประทุมเมฆ
2. เด็กชายนันฐชัย    มั่นยืน
1. นายทัชชัย    แสงรุ่งสว่าง
2. นางเครือวัลย์    ธนสีลังกูร
2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงตามชนก    แก้วขอนแก่น
2. เด็กชายวศิน    สร้อยสุข
1. นายปรีชา    เถาว์ทิพย์
2. นางสุกัญญา    ไชยคิรินทร์
3 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธีระพล    กำแหงพล
2. เด็กหญิงญาดาประภา    ปรือปรัก
1. นางสาวนเรศรา    ทองโอษฐ์
2. นางพัชราวดี    ประกอบแสง
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุดา    บุตรพรม
2. เด็กหญิงวราภรณ์    สินทิพย์
1. นางสาวพลอยพชรัตน์    มีพรหมดี
2. นางสาวสุธาสินี    ขมิ้นทอง
5 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชูวงศ์    วงศ์กาไสย
2. เด็กหญิงอัจจิมา    ตรีคาม
1. Mr.Dakota    Keddy
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอมราพร    ฉ่ำมณี
2. เด็กหญิงสิรินาถ    บุญบรรลุ
1. นางจณิศณัชชา    แน่นอุดร
2. นางสาววันเพ็ญ    สังวิบุตร
7 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจารุพร    วิชัยศร
2. เด็กหญิงจีรวรรณ    ปัญญาบุตร
1. นายพิชิต    ศรีสุนา
2. นางศรีสง่า    พิพัฒนมงคล
8 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงทานตะวัน    หงส์ทองคำ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ    งามแสง
1. นายชวินทร์    ปริปุณณะ
2. นางแสวง    ปรินแคน
9 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภาสกร    ทุมรินทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    บุญปก
1. นางกาญจนา    แสงวิเศษ
2. นายวิทวัฒน์    นิยมวัน
10 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวิชาดา    อึ้งสุวัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ชมพูพฤกษ์
1. นางสาวสามาวดี    ตรีกุล
2. นางสุดาพรรณ    อรุณจิรโชค
11 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนภตะวัน    สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงธมนวรรณ    พูลเพิ่ม
1. นางสาวอุบลวรรณ    แสงงาม
12 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกมลมาสย์    วิชาหาญ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    สีดาเลิศ
1. Mr.Nchine Azancho    Rapheal Agha
2. นางประไพวรรณ    พัฒนสระคู
13 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สุขป้อ
2. เด็กหญิงอารีย์    พลีดี
1. นางสาวสุขุมาภรณ์    วัฒนวิเศษ
2. นางสาวสุขุมาภรณ์    วัฒนวิเศษ
14 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวศิริวิมล    พญา
2. เด็กชายกิตติภูมิน    กิตติดวงรัตน์
1. นางกรองทอง    เปรมเจริญ
2. นางสาวณิชภา    อุตรชัย
15 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุปรียา    สีสังข์
2. เด็กหญิงชุติมา    น้อมระวี
1. นายสมพร    มันทะรา
2. นางอรุณี    วรโยธา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................