งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 323
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพรนัชชา    ทองภู
1. นางสาวธีราภรณ์    สุทธิศรี
2 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงธันยพร    บัวสิงห์
1. นายสมศักดิ์    สาวิกัน
3 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวปณิชา    ไทยสุริโย
1. นางสาวกาญจนา    บุญทวี
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุวีรา    แซ่อึ่ง
1. นายปิยะพงษ์    วงศ์ขุมเงิน
5 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจิตรานุช    สืบสำราญ
1. นายประเสริฐ    บุญสม
6 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงธิดา    พฤกษชาติ
1. นางสาวสุภลักษณ์    เสนาลัย
7 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงภัทจิรา    กันทิยะวงศ์
1. นางสาวหยิน    ซีปิง
8 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวอติกานต์    วันนา
1. MissYao    You yin
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................