งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 322
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวอริสา    อูชิบะ
2. นางสาวเอเมรี    โคนโนะ
3. นางสาวพีรดา    ชาดวง
4. นายชิษนุพงศ์    อภัยแสน
5. นายจิรานุวัฒน์    โยชน์เมืองไพร
1. นายวิชาญ    น้อยเมืองเปลือย
2 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายธนานนท์    ตะคอนรัมย์
2. นายโสภณัฐ    ชวลิตนิธิกุล
3. นายปฤญ    สกุลวรรณรักษ์
4. นางสาวชนิสรา    ศรแผลง
5. นางสาวกนกอร    วิเชียรศรี
1. นางสาวจรรยาพร    พื้นแสน
2. นายจารุตม์    หาญอาษา
3 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวเนตรนภา    โสชารี
2. นางสาวสิรินยา    ปรินทอง
3. นายอติคุปต์    จันทรา
4. นางสาวธัญพิชชา    กรองทอง
5. นางสาวปริยฉัตร    มูลมั่ง
1. นางสาวสามาวดี    ตรีกุล
2. นางสาวอรวรรณ    โพธิ์ขี
4 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวเยาวลักษณ์    สุขบาล
2. นายอุดม    มะลาไสย
3. นางสาวสุทธินันท์    วรรณเสน
4. นางสาวศุจินธรา    ติดถาพันธ์
5. นางสาวสุภาภรณ์    ไชยรส
1. นางสาวออรี่    เสนารัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................