งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 321
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงรติมา    บุญจิรโชติ
2. เด็กหญิงทิชา    สาตรา
3. เด็กหญิงเธียรลดา    อำพันพิศุทธิ
4. เด็กหญิงปรายฟ้า    ศรีเกื้อกลิ่น
5. เด็กหญิงเทพารักษ์    ทิพเจริญ
1. นางสาวจรรยาพร    พื้นแสน
2. นายจารุตม์    หาญอาษา
2 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวธิดารัตน์    โยธายุทธ์
2. เด็กชายธรรมวัตร    แผนคำ
3. เด็กชายเอกรัฐ    ตรีศรี
4. เด็กหญิงปฏิพร    ครองศรัทธา
5. นางสาวพาขวัญ    โคตรคำ
1. นางสาวสามาวดี    ตรีกุล
2. นางสาวอรวรรณ    โพธิ์ขี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................