งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 319
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายปณิธาน    จิรสุวรรณกุล
1. นางกรรณิการ์    พันธภิบาล
2 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวสุภาวดี    พรมโนภาศ
1. นางเพ็ชรัตน์    ลูกอินทร์
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวพัชรี    แสนบริสุทธิ์
1. นางสาวเอมอมร    สายตำลึง
4 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวพรทิพย์พา    จันทรจตุรภัทร
1. Mr.Jeffrey    Croyle
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวเยาวรินทร์    ศรีพิลา
1. นางสาววันเพ็ญ    สังวิบุตร
6 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายกิตติพันธ์    ประสงค์สุข
1. นางศรีสง่า    พิพัฒนมงคล
7 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวอรุณรัตน์    แก้วธานี
1. นางสาวเบญจภาภรณ์    ใจหาญ
8 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายอนิรุต    นนท์ศิลา
1. นางนันทนา    ภูมิสุทธิ์
9 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวศิริลักษณ์    ศรีโนนยาง
1. Mr.Nchine Azancho    Rapheal Agha
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................