งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 317
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวพิริยาภรณ์    ประทุมวัน
1. นางมัชฌิมา    โรแวน
2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวณิชาภัทร    สุวรรณธนาวัชต์
1. นางสาวสลินดา    โคตรภักดี
3 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายจิรัฐิติ    สาลาสุตา
1. นางรัตนา    ทิพยวัฒน์
4 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวจุฑามาศ    สิทธิสังกร
1. นายอนันต์    งอยภูธรณ์
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายวรวุฒิ    สุริบุตร
1. นางสาวศิริจรรยา    พิกิจอาจ
6 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายปวีณวิทย์    พิมพะสาลี
1. นางวลิดา    จันทรสมบัติ
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายศตวรรษ    แก้วปัญญา
1. นางวันทนีย์    สุทธิสน
8 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวอุไรรักษ์    กมลอินทร์
1. นางนริศรา    แสงสวัสดิ์
9 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายกิตติพงษ์    วงเฟือง
1. นางสาวรัชฏาพร    อุ่นเจริญ
10 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายณรงค์    สุวรรณแสง
1. นางกาญจนา    แสงวิเศษ
11 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายณัฐภัทร    บุติกาวงษ์
1. นางนันทนา    ภูมิสุทธิ์
12 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวสุภาภรณ์    คำมูลทา
1. Miss Agness    Nahsang Voma
13 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวธัญนันท์    สืบเป่ง
1. นางสาวเกษศิริน    สากระจาย
14 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวลัดดาวัลย์    ภูมิพะนา
1. นางสาวรัชนีย์    จตุเทน
15 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวโสภิต    บุญวง
1. นายบุญตา    ศรีอนุกุล
16 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายอนุวัฒน์    คุรินทร์
1. นายนรบดี    โคกสีนอก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................