งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 316
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอารียา    จตุเทน
1. นางมัชฌิมา    โรแวน
2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวิริศา    ยนต์ตระกูล
1. นางวิภาดา    เศรษฐโกศล
3 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณัฐชา    บัวสิงห์
1. นางสะอาด    อินละคร
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายอนุวัฒน์    แก้วไพฑูรย์
1. นางสาวศิริจรรยา    พิกิจอาจ
5 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงเทพารักษ์    ทิพเจริญ
1. Mr.Alan    Coates
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงไอสยา    พละสุ
1. นางศุภานันท์    ศิริพันธ์
7 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงลักษณารีย์    บำรุงเอื้อ
1. นางนริศรา    แสงสวัสดิ์
8 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพิพัฒน์    บุญกลาง
1. นางสาวจิดาภา    บุญสินธ์
9 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชินวัตร    ศรีละบุตร
1. นายวิทวัฒน์    นิยมวัน
10 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ธานีวรรณ
1. MissPregina    Lyngdoh Nonglait
11 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ศรีถาวร
1. นางสาวอุบลวรรณ    แสงงาม
12 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายคเชนทร์    ทิณรัคน์
1. นางธัญพร    ศรีทวี
13 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพจณี    อินป๊อก
1. นางสาวรัชนีย์    จตุเทน
14 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    สุนทะวงษ์
1. นางสาวพชรมน    ถมปัด
15 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวพรรณัฎฎา    วิลาผาย
1. นางณิชากร    พลเยี่ยม
16 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงชริตา    คีรีบวร
1. นางอรุณี    วรโยธา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................