งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 315
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวไอริน    ภูรีชัยวิรัตน์
1. นางสาวกรกมล    พลเยี่ยม
2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายปิยะ    โปมินทร์
1. นางสาวสุนันทา    ด่านวันดี
3 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวกรรณิการ์    สาวิมาตย์
1. นางรัตนา    ทิพยวัฒน์
4 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวจุฑาภรณ์    แสงสีกร
1. นางพัชราวดี    ประกอบแสง
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวจริยาภรณ์    ฟองย้อย
1. นางสาวสุธาสินี    ขมิ้นทอง
6 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวฤกษ์วริศ    วรฉัตร
1. Ms.Deborah    Cooper
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายเลิศชาย    มาลาอุตร์
1. นางกิ่งลำดวน    มุกดา
8 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวน้ำทิพย์    แสงสวัสดิ์
1. นางศรีสง่า    พิพัฒนมงคล
9 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายรัชพล    ศรีหงษ์
1. นางสุทิลน์    จิตไทย
10 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายจิรัชติโชติ    พรรณขาม
1. นางอรัญ    มูลบุญ
11 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายปณิธิ    อบภิรมย์
1. นางสาวสามาวดี    ตรีกุล
12 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวปุณญนุช    ศรีไชยา
1. นางนันทนา    ภูมิสุทธิ์
13 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวกัญญาณัฐ    แสนสุวรรณ
1. นางประไพวรรณ    พัฒนสระคู
14 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายสุรศักดิ์    ดวนขันธ์
1. นางสาวเกษศิริน    สากระจาย
15 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวพรพันธ์    แสงแดง
1. นางลัดดากรณ์    เคหาบาล
16 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวกาญจนาภรณ์    เวียงสิมา
1. นางสาวกาญจน์สมิดา    วิชาสวัสดิ์
17 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวทิพธัญญา    มหาพจน์
1. นางสาวออรี่    เสนารัตน์
18 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวอุษณา    พันทสาร
1. นางวันเพ็ญ    กำลังแพทย์
19 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวพิยะดา    นิตยะโรจน์
1. นางขวัญชีวา    ทะทุมมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................