งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 314
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงเพลินพิศ    เอกวงษา
1. นางรัตนาวดี    ยนต์ดัน
2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอารียา    มั่งมีธนอุดม
1. นางวนิดา    สูงสันเขต
3 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    สดมพฤกษ์
1. นางสาวนเรศรา    ทองโอษฐ์
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายอานุภาพ    โคตรบิน
1. นางสาวสุธาสินี    ขมิ้นทอง
5 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายอติวิชญ์    วุฒิจำนงค์
1. Mr.Andrew    Stone
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงศรัญญา    อนุเดชากุล
1. นางกิ่งลำดวน    มุกดา
7 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอัญชลิกา    วงษ์ปัญญา
1. นางศรีสง่า    พิพัฒนมงคล
8 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพงษ์ประพันธ์    อรุณมหาศน์
1. นางอัจฉรา    ไชยราช
9 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุจิตรา    เทพธานี
1. นางสาวสุภลักษณ์    เสนาลัย
10 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวมัลลิกา    พิทูรย์
1. นางอรัญ    มูลบุญ
11 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์    รัตนวิไลวรรณ
1. นางสาววิภาภรณ์    มนตรี
12 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณัฐนกร    แสงจันทร์
1. นางสาวอุบลวรรณ    แสงงาม
13 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกิตติยา    หมื่นหาวงศ์
1. นายนายชาครีย์    สร้อยบุดดา
14 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    สัมมะจารินทร์
1. นางสาวสุขุมาภรณ์    วัฒนวิเศษ
15 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภูมินทร์    ทองเดือน
1. นางรุ่งรักษ์    โอ้อารี
16 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงลัดดาวดี    สูงสันเขต
1. นางชุติมา    จอมสมสา
17 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุวิดา    แสงสุรินทร์
1. นางสาวกาญจน์สมิดา    วิชาสวัสดิ์
18 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด
19 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวิภารัตน์    สงสาร
1. นางอัมพร    บำรุงพาณิช
20 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุภัทรา    ทุ่มเท
1. นางทิพวรรณ    มณีทัพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................