งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 313
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวจริยา    สงวนเกียรติ
1. นางสาวเทพนม    มูลสาร
5
2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายรฐนนท์    ควรระงับ
1. นางสาวเครือวัลย์    ทองวันดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวปารถนา    ศิลาเกตุ
1. นางสาวกนกรัตน์    จัตุรโพธิ์
7
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายวศิษฎ์    อินทรพรมราช
1. นางสาวศศิวิมล    ศรีทอง
4
5 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวปรายฟ้า    จันทร์อ่อน
1. นางธารารัตน์    สุวรรณศรี
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวมัณฑนา    ภูครองทุ่ง
1. Mr.Besong Paul    Ayuk
7 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวธิติยา    เค้าแคน
1. นางเดือนฉาย    วัคเทล
8 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวพิกุล    โสวฤทธิ์
1. นางสุมาลี    บุญหล้า
8
9 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายภูมินทร์    ฟอล์คเนอร์
1. นางวิบูลย์ลักษณ์    เถาว์ทิพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวหฤทัย    สมพิทักษ์
1. Mr.Ashu    Arrey
6
11 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวกาญจนา    แก่นนาคำ
1. นางสาวพชรมน    ถมปัด
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................