งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 313
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวจริยา    สงวนเกียรติ
1. นางสาวเทพนม    มูลสาร
2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายรฐนนท์    ควรระงับ
1. นางสาวเครือวัลย์    ทองวันดี
3 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวปารถนา    ศิลาเกตุ
1. นางสาวกนกรัตน์    จัตุรโพธิ์
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายวศิษฎ์    อินทรพรมราช
1. นางสาวศศิวิมล    ศรีทอง
5 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวปรายฟ้า    จันทร์อ่อน
1. นางธารารัตน์    สุวรรณศรี
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวมัณฑนา    ภูครองทุ่ง
1. Mr.Besong Paul    Ayuk
7 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวธิติยา    เค้าแคน
1. นางเดือนฉาย    วัคเทล
8 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวพิกุล    โสวฤทธิ์
1. นางสุมาลี    บุญหล้า
9 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นายภูมินทร์    ฟอล์คเนอร์
1. นางวิบูลย์ลักษณ์    เถาว์ทิพย์
10 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวหฤทัย    สมพิทักษ์
1. Mr.Ashu    Arrey
11 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. นางสาวกาญจนา    แก่นนาคำ
1. นางสาวพชรมน    ถมปัด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................