งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ฮันน่า เฟอกูสัน
1. นางจุฬาลักษณ์    พงษากิจ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายสุธิพงษ์    สีลาโส
1. นางสาวปิยะนุช    ลมวิชัย
5
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    จงกลรัตน์
1. นางสาวศศิวิมล    ศรีทอง
4 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนภัสสร    กวินวงศ์ไพบูลย์
1. นางรัชสุพร    เผ่าภูธร
6
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอารดา    ค้าชัยภูมิ
1. MissNcho Lindaline    Enowmbi
10
6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงรัติยาภรณ์    อ้นศรีวงค์
1. นางเดือนฉาย    วัคเทล
8
7 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพัชรีวรรณ    ราชเพ็ง
1. Mr.Roland    Ojong
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวริศรา    แสงใส
1. นางสุดาพรรณ    อรุณจิรโชค
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงยุวดี    พานตะสี
1. นางบุศรินทร์    ปัสสาคร
4
10 โรงเรียนพุทธเมตตา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงศลิษา    เวียงสงค์
1. นางสาวลัลล์ลลิล    ลวงพิมาย
9
11 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    อาจชัยธร
1. นางสาวกาญจน์สมิดา    วิชาสวัสดิ์
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................