งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ฮันน่า เฟอกูสัน
1. นางจุฬาลักษณ์    พงษากิจ
2 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายสุธิพงษ์    สีลาโส
1. นางสาวปิยะนุช    ลมวิชัย
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    จงกลรัตน์
1. นางสาวศศิวิมล    ศรีทอง
4 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนภัสสร    กวินวงศ์ไพบูลย์
1. นางรัชสุพร    เผ่าภูธร
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอารดา    ค้าชัยภูมิ
1. MissNcho Lindaline    Enowmbi
6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงรัติยาภรณ์    อ้นศรีวงค์
1. นางเดือนฉาย    วัคเทล
7 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพัชรีวรรณ    ราชเพ็ง
1. Mr.Roland    Ojong
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวริศรา    แสงใส
1. นางสุดาพรรณ    อรุณจิรโชค
9 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงยุวดี    พานตะสี
1. นางบุศรินทร์    ปัสสาคร
10 โรงเรียนพุทธเมตตา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงศลิษา    เวียงสงค์
1. นางสาวลัลล์ลลิล    ลวงพิมาย
11 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    อาจชัยธร
1. นางสาวกาญจน์สมิดา    วิชาสวัสดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................