งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 027
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายศุภกร    อัคมูล
1. นางสาววีร์รา    รัตนพรมรินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์    แสงกุล
1. นางสาวหนูพันธ์    บำมิลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์    สมควรการ
1. นางฐิติกาญจน์    เจริญอาจ
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายผ่านฟ้า    ศรีวัฒนา
1. นางบุปผา    จตุเทน
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................