สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศึกษา 44 33 8 85 99 3 3 1 105
2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 28 16 10 54 72 9 1 3 82
3 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 14 13 4 31 45 10 6 14 61
4 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 13 21 15 49 61 14 3 9 78
5 ขัติยะวงษา 10 4 7 21 33 8 6 6 47
6 ธงธานี 8 8 4 20 34 13 4 6 51
7 พระกุมารร้อยเอ็ด 8 4 8 20 30 15 2 5 47
8 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 13 12 31 39 23 7 6 69
9 ไพโรจน์วิชชาลัย 5 2 5 12 20 10 4 3 34
10 เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 4 9 5 18 33 16 11 10 60
11 พลาญชัยพิทยาคม 4 6 9 19 30 13 10 9 53
12 เมืองน้อยวิทยาคม 4 1 1 6 11 10 5 3 26
13 เทศบาลวัดสระทอง 3 5 3 11 14 4 3 3 21
14 ดู่น้อยประชาสรรค์ 3 2 1 6 9 5 2 2 16
15 ธวัชบุรีวิทยาคม 2 4 3 9 22 6 6 6 34
16 พลับพลาวิทยาคม 2 3 0 5 8 10 2 3 20
17 ศรีธวัชวิทยาลัย 2 2 5 9 12 6 2 1 20
18 โคกล่ามพิทยาคม 1 10 7 18 30 8 4 5 42
19 เชียงขวัญพิทยาคม 1 4 3 8 21 10 5 9 36
20 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1 4 3 8 12 9 7 10 28
21 สตรีศึกษา 2 1 1 1 3 3 2 1 2 6
22 ม่วงลาดวิทยาคาร 1 1 0 2 14 8 9 8 31
23 เทศบาลหนองหญ้าม้า 1 1 0 2 2 0 0 0 2
24 พุทธเมตตา 1 0 2 3 2 1 1 1 4
25 การกุศลวัดสระทอง 1 0 1 2 5 5 1 4 11
26 เทอดไทยวิทยาคม 0 3 0 3 13 4 1 2 18
27 อาเซียนศึกษา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
รวม 168 170 117 455 674 224 107 131 1,005