สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศึกษา 99 3 3 1 105
2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 72 9 1 3 82
3 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 61 14 3 9 78
4 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 45 10 6 14 61
5 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 39 23 7 6 69
6 ธงธานี 34 13 4 6 51
7 เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 33 16 11 10 60
8 ขัติยะวงษา 33 8 6 6 47
9 พระกุมารร้อยเอ็ด 30 15 2 5 47
10 พลาญชัยพิทยาคม 30 13 10 9 53
11 โคกล่ามพิทยาคม 30 8 4 5 42
12 ธวัชบุรีวิทยาคม 22 6 6 6 34
13 เชียงขวัญพิทยาคม 21 10 5 9 36
14 ไพโรจน์วิชชาลัย 20 10 4 3 34
15 ม่วงลาดวิทยาคาร 14 8 9 8 31
16 เทศบาลวัดสระทอง 14 4 3 3 21
17 เทอดไทยวิทยาคม 13 4 1 2 18
18 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 12 9 7 10 28
19 ศรีธวัชวิทยาลัย 12 6 2 1 20
20 เมืองน้อยวิทยาคม 11 10 5 3 26
21 ดู่น้อยประชาสรรค์ 9 5 2 2 16
22 พลับพลาวิทยาคม 8 10 2 3 20
23 การกุศลวัดสระทอง 5 5 1 4 11
24 สตรีศึกษา 2 3 2 1 2 6
25 พุทธเมตตา 2 1 1 1 4
26 เทศบาลหนองหญ้าม้า 2 0 0 0 2
27 อาเซียนศึกษา 0 2 1 0 3
รวม 674 224 107 131 1,005