หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนขัติยะวงษา 56 123 82
2 004 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 104 302 156
3 005 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 44 87 67
4 008 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 20 37 27
5 013 โรงเรียนธงธานี 61 100 74
6 014 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 40 95 58
7 017 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 25 39 29
8 018 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 71 177 92
9 020 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 40 72 56
10 022 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 96 229 127
11 023 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 24 61 35
12 024 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 85 172 118
13 025 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 87 253 139
14 026 โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
15 027 โรงเรียนสตรีศึกษา 111 255 170
16 028 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 10 73 20
17 006 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 76 142 108
18 007 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 49 97 74
19 012 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 20 40 25
20 021 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 31 75 41
21 003 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 47 87 66
22 029 โรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด 0 0 0
23 001 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ 0 0 0
24 032 โรงเรียนพุทธเมตตา 5 12 5
25 031 โรงเรียนอาเซียนศึกษา 3 7 3
26 030 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 15 25 22
27 010 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 30 41 37
28 009 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 0 0 0
29 011 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 2 9 5
30 016 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 0 0 0
31 015 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 59 100 79
32 019 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 40 82 54
รวม 1251 2792 1769
4561

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]