หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   17 ก.ย. 2557   18 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4204 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4205 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4405 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4404 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4305 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4303 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4403 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4402 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1206 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1109 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1110 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1111 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1112 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง คอม 1 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง คอม 1 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1208 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1209 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1114,1115,1116 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1114,1115,1116 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 7 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 7 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 7 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 7 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สวนป่า ห้อง สวนป่าหน้าอาคาร 2 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สวนป่า ห้อง สวนป่าหน้าอาคาร 2 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
9 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
10 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1204-1206 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3202 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เวทีกลางแจ้ง 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1303 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1301 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1302 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารหอประชุมโรงเรียน 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 17 ก.ย. 2557 09.00-10.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 134 17 ก.ย. 2557 09.00-10.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2303 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2208 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2308 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2305 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ลานต้นจามจุรี ข้างหอประชุม 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301 17 ก.ย. 2557 09:00-16:00
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301 17 ก.ย. 2557 09:00-16:00
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301 17 ก.ย. 2557 09:00-16:00
4 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301 17 ก.ย. 2557 09:00-16:00
5 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301 17 ก.ย. 2557 09:00-16:00
6 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301 17 ก.ย. 2557 09:00-16:00
7 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301 17 ก.ย. 2557 09:00-16:00
8 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301 17 ก.ย. 2557 09:00-16:00
9 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301 17 ก.ย. 2557 09:00-16:00
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ก.ย. 2557 09:00-16:00
11 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้องสมุด ห้อง 3102 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
12 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้องสมุด ห้อง 3102 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
13 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม หอประชุม 17 ก.ย. 2557 09:00-16:00
14 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม หอประชุม 17 ก.ย. 2557 09:00-16:00
15 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ก.ย. 2557 09:00-16:00
16 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
17 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
18 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
19 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
20 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
21 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
22 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
23 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม หอประชุม 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคารศิลป์ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคารศิลป์ 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6306 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6307 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6304 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6303 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6204 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6205 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6301 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6302 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมนนทรี 1 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมนนทรี 2 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
11 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6202 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
12 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
13 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6206 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
14 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6207 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา สวนป่า ห้อง สวนป่า 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทีัศนศึกษา 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทีัศนศึกษา 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทีัศนศึกษา 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทีัศนศึกษา 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องแนะแนว 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทีัศนศึกษา 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียน 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียน 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 686 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้องสมุด อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3102 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 687 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้องสมุด อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3102 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 688 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้องสมุด อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3102 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 689 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้องสมุด อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3102 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 690 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม หอประชุม 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.1 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.1 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.1 17 ก.ย. 2557 09.00 - 14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.2 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.1 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.2 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง 5 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง 3 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5204 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุม 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง 2 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุม 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุม 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
3 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุม 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ลานหน้าอาคาร 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ลานหน้าอาคาร 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารอุตสาหกรรม ห้อง อุตสาหกรรม1 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารอุตสาหกรรม ห้อง อุตสาหกรรม 1 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ลานหน้าอาคาร 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ลานหน้าอาคาร 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารเกษตรกรรม ห้อง เกษตร 1 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารเกษตรกรรม ห้อง เกษตร 1 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม 1 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาคหกรรม ห้อง คหกรรม 1 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม 1 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารคหกรรม ห้อง ลานหน้าอาคาร 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาคหกรรม ห้อง ลานหน้าอาคาร 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารคหกรรม ห้อง ลานหน้าอาคาร 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]