รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงเทียมรุ้ง  ทองมูล
 
1. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ภาวะดี
 
1. นางวิพารัก  แก้วมะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกัจนาภรณ์  หอมชื่น
 
1. นางช่อเอื้อง  เชื้อกุลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวณัฐรียา  นครังสุ
 
1. นายณัฐพล  กิติศรีวรพันธุ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงประทุมมาศ  บุพศิริ
 
1. นางสาวนฤมล  คะปัญญา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  มนต์มี
 
1. นายประยุทธ  สุดสูง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  ลิภา
 
1. นางนิศากร  พลซา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวพัชริดา  เพ็งคำ
 
1. นางรินนา  มังคละคีรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงปุณฑริกา  ดอนสิงห์
 
1. นางหงษ์คำ  เมืองโคตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายนรากร  อุปเสน
 
1. นางเสาวณีย์  คำหา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นายไกษร  สาที
 
1. นายวิศิษฏ์  เทียมม่วง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายศิรชัช  ดาบุตร
 
1. นางเบญจมาศ  คำมา
 
13 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงญานิกา  อ่องรักษ์
2. เด็กชายปางเทพ  วดีศิริศักดิ์
3. เด็กหญิงอรนุช  เข็มตูม
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
2. นางสุรัสวดี  กลางประพันธ์
 
14 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  เดชธงชัย
2. เด็กหญิงอรอนงค์  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงเอมอร  ยลสุข
 
1. นางจันทิมา  เมืองโคตร
2. นางสาวนิศากร  เขียวสอาด
 
15 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวณิชนันทน์  คลาดโรค
2. นางสาวภัทราภา  วรรัตน์
3. นางสาวเนตรนภา  คะดุน
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
2. นายสุกิจ  กลางประพันธ์
 
16 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นางสาวนฤมล  นริสาร
2. นางสาวสิริยา  สมลี
3. นางสาวอรนุช  ลาทำ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  วงค์ธิ
2. นางพิจิตตรา  วิชะนา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงมนสิการ  มินติราช
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  สวัสดี
 
1. นางรุ่งลาวัลย์  พงษ์สาธร
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วงศ์กิติ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุระ
 
1. นางสาวอนิตตา  บัวสาย
2. นางสาววัฒนะ  เกี้ยวมุก
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวณัฐยา  เมืองโคตร
2. นายไชยา  ปุ่มเป้า
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ชาเรืองเดช
2. นางรัตนา  คำเพชรดี
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวอภิญญา  โซ้พลงาม
2. นางสาวอารียา  ประพัศรางค์
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
2. นายณัฐพล  กิติศรีวรพันธุ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ออทอลาน
 
1. นางสาวพิชญาภา  สีแสด
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงอรจิรา  เชื้อนานนท์
 
1. นางสาววัลย์ลิกา  เฟื้อยผลชุติภา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายพัชรพงศ์  เตินเตือน
 
1. นายสุรศักดิ์  ภะวะ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายสร่างศัลย์  ยะตะโคตร
 
1. นายกิตติกุล  มังคละคีรี
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงชมพู่  กุลสุทธิ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ชอบสาร
3. เด็กหญิงฑัณพร  พงษ์พัง
 
1. นางสมปอง  มุลตองคะ
2. นางกรรณิการ์  ไผ่โสภา
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงลักษณา  บุณรังศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สมรฤทธิ์
3. เด็กชายสิวโรจน์  นิที
 
1. นายถาวร  ลาวช่าง
2. นางสาวศศิกานต์  พงษ์พัฒน์
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวกชกร  แสนรังค์
2. นางสาวศิริวรรณ  ชิงโชติ
3. นางสาวอัญชลี  ทองเทพ
 
1. นางกรรณิการ์  ไผ่โสภา
2. นายพิพัฒน์พงษ์  วิเศษ
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  ไชยชมภู
2. นางสาวศิริกัญญา  ศิริสุทธารมย์
3. นายไมตรี  ชาทิพฮด
 
1. นางสาวประภัสสร  คะสา
2. นายพัทธดนย์  วะนานาม
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 96.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงชยมล  ลิปูหนอง
2. เด็กชายชาญชล  ลิปูหนอง
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  มัยวงค์
 
1. นางยินยอม  สุขเกษม
2. นางสาวชลธิชา  วิมลจันทร์
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สามารถ
2. เด็กหญิงวิภาวี  มาวัน
3. เด็กหญิงศิรินลักษณ์  ทรัพย์สิทธิ์
 
1. นายณัฐพงศ์  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวปรียานุช  มานุจำ
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นายพงศกร  จันทะขันธ์
2. นายพัชรพงษ์  วงษาเนาว์
3. นายเสริมศักดิ์  สุวรรณมาโจ
 
1. นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา
2. นางนิตยา  บุพศิริ
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  บัวมุลย์
2. นางสาววรดา  วงศ์โพนทอง
3. นายวีรภัทร   ไชยสุระ
 
1. นายกฤษฎา   เอื่ยมกุศลกิจ
2. นายพนมศักดิ์   สินมงคลทรัพย์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายปรมินทร์  ทิพย์จ้อย
2. เด็กชายวีรภัทร  บุญมาวงษา
 
1. นางสาวณัฏฐพิชา  บุนนท์
2. นางกรองแก้ว  วรรณพฤกษ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอภิญญา  พลเขต
2. เด็กหญิงเข็มอัปสร  รัชโน
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  บัวชุม
2. นางสาวดารัตน์  ขันอาสา
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวขัติยา  พงษ์ขันธ์
2. นายไวชยา  นิสสาวรรณ
 
1. นายนิรุต  ราญมีชัย
2. นางกรองแก้ว  วรรณพฤกษ์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวรุจนา   สุวรรณแดง
2. นางสาววัชราภรณ์   โสมงคล
 
1. นายกิติรัตน์   เบ้าลี
2. นายพรหมลิขิต   จิตจักร
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายภัทรพล  เกษมสินธุ์
 
1. นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายสิรคุปต์  ไชโย
 
1. นางสุภาพร  ชมศิริ
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายณัฐดนัย  แสนสุริวงศ์
 
1. นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นายอภิสิทธิ์  โพธิตะนัง
 
1. นายภาณุวัฒน์  มัณฑะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  ทองมูล
2. เด็กชายจักรภัทร  ถามา
3. เด็กชายสรวิศ  ช้อยขุนทศ
 
1. นายชาญยุทธ  โคตรเคน
2. นางศิริญา  มะเจี่ยว
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวชญาดา  กิตติรัตน์โสภา
2. เด็กชายวิชภาส  วุฒิสาร
3. นางสาวสโรสินี  ศิริวราเดชกุล
 
1. นายยุทธนา   แสนสุริวงศ์
2. นางสาวดรุณี  วีระพรรณ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  วะชุม
2. นางสาวนภัสสร  โมทยกุล
3. นางสาวอริษา  วะเศษสร้อย
 
1. นางดารุณี  บุญเพ็ง
2. นางสาวศิริพร  เอกสะพัง
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวดุจฤดี  กลิ่นอ้ม
2. นางสาวธนพร  มนต์เหลา
3. นายอภิชัย  กวียานนท์
 
1. นายศิริชัย  เชื้อพล
2. นายยุทธนา   แสนสุริวงศ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยศล
2. เด็กหญิงนายิกา  ชาติชำนิ
3. เด็กชายบัณฑิตย์  พนาวัฒนกุล
 
1. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
2. นางศิริญา  มะเจี่ยว
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวชลิตา  แสนโบราณ
2. นางสาววนิดา  ธงวาท
3. นายอำมฤต  กัตติยบุตร
 
1. นางพรรณนิภา  เชื้อสิงห์
2. นางสาวศศิธร  ต้นสวรรค์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายบดินทร์  ศรีเจริญ
2. นางสาวอภิชญา  สาซุเซา
3. นายอัษฎายุทธ  เคนไชยวงศ์
 
1. นายชาลี  สุพลแสง
2. นางภาวิณี  สุพลแสง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นางสาวชุติมา  เรืองเกษม
2. นายอัษฎาวุธ  มนทาเย็น
3. นายเกื้อกูล  ตุลารักษ์
 
1. นางปานฤทัย  บัวชุม
2. นางกนิษฐา  แสวงสาย
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วปีลา
2. เด็กหญิงทิตยา  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงปรียารัตน์  เนตรพิมพ์
 
1. นางอุไร  อุทัยแสน
2. นางสาวสกลรัตน์  พันธุ์เวียง
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   เหล่าอุด
2. เด็กหญิงเกศแก้ว   เพิ่มกิจทวีทรัพย์
3. เด็กชายเจตพร   ค้าทวี
 
1. นางสาวมนชนัต   แวงธสาร
2. นายกวีชัย   จำปา
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายธนชิต  บานมีทะ
2. นางสาวศิราณี  บริเอก
3. นางสาวสุจิตรา  สุแพง
 
1. นายชาลี  สุพลแสง
2. นางภาวิณี  สุพลแสง
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นายธีรกานต์  ดีละ
2. นางสาวลลิดา  ดวงบุปผา
3. นายอภิชิต  กอมสิน
 
1. นายสิทธิพงษ์  ยางธิสาร
2. นางสาวพัทมัย  วะยะลุน
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เวียงสิมา
2. เด็กชายทักษิณ  อภัยโส
3. เด็กหญิงทิพวัลย์  สวัสดิ์วงศ์ชัย
 
1. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
2. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายธีระพัฒน์   ใสส่อง
2. เด็กหญิงปรายฟ้า   วิโย
3. เด็กหญิงพริมา   พันทะสาร
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ต้องตาสี
2. นางพิลาศลักษณ์   จงตระการสมบัติ
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวชญาน์นันท์  มีฤทธิ์
2. นายธาราชัย  ห้วยดอกหอม
3. นางสาวมินตรา  พงษ์วัน
 
1. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
2. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ขุนศรี
2. นางสาวนฤภร  คำแสน
3. นางสาวอรดา  แก้วบุดตา
 
1. นางวารุณี  ปิ่นมุนี
2. นางสุพรรณี  ถวิลไพร
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงยุภารัตน์  ทีสุกะ
2. เด็กหญิงวิดาพร  สารสิมมา
 
1. นางสาวเกวะรี  บุตรวร
2. นางพาฝัน  วรกา
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายกิตติกร   บุญญานุภาพ
2. นางสาววิมลรัตน์  วังทะพันธ์
 
1. นายอำนาจ  ไชยสงค์
2. นางสาวโชติกา  ผลันอากาศ
 
59 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นางสาวอรวรรณ  จำรักษา
2. นางสาวเบญจมาศ  ด่างเกษี
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
2. นางรุ้งอรุณ  โยธาวรมนตรี
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนุชภรัก  เชื้อวงศ์พรหม
2. นางสาวอัจฉรา  ลังโคตร
 
1. นายชัยรัตน์   กำลังหาญ
2. นายนพวงศ์  พลโลก
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 1. เด็กชายทินกร  สวัสดิวงชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนมงคล
 
1. นายศิริยศ  รถเชษฐา
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหิงขุนทด
2. เด็กชายวรวิทย์  สมปัญญา
 
1. นายสมศักดิ์  ธรรมโม
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 1. เด็กชายทินกร  สวัสดิวงชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนมงคล
 
1. นายศิริยศ  รถเชษฐา
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  นิวงษา
2. เด็กหญิงรัชนี  นิวงษา
3. เด็กหญิงวรัญญา  เคนโสม
4. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตันสาย
5. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ขุนชัย
 
1. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
2. นางธนัชญา  นามเหลา
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  บัวแยง
2. เด็กหญิงปริยดา  วงษาเนาว์
3. เด็กหญิงภาวดี  อินอุเทน
4. เด็กหญิงอารีนภา  ทัศน์จันดา
5. เด็กหญิงอุไรรักษ์  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวสมหญิง  ใหญ่พงศกร
2. นายมนูญ  ขำคำ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวนภาพร  ดวงดูสัน
2. นางสาวบุนิกา  แก้วโบดา
3. นางสาววรินดา  ดวงดูสัน
4. นางสาวสุวนันท์  พ่วงคุ้ม
5. นางสาวอภิญญา  ลีคำพอก
 
1. นายสมพร  อุดมฤทธิ์
2. นายศิริ  ขานคำภา
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นางสาวกฤษญา  สุทธิไชยา
2. นางสาวชัชชนี  ปาลือชา
3. นางสาวณัฐริกา  แสงยะจิต
4. นางสาววิภาวี  มินตา
5. นางสาวศิริลักษณ์  มุดผา
 
1. นางธนัชญา  นามเหลา
2. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กลมจี
2. เด็กหญิงดวงธิดา  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงมลธิรา  อุ่นอินอ่ำ
4. เด็กหญิงสุมณฑา  ทองมะโรง
5. เด็กหญิงโสระยา  บุรีขันธ์
 
1. นายศักดิ์ดา  สมยา
2. นางสาวรัตนพร  ปาข้างฮุง
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  พลมาตย์
2. เด็กหญิงพิมพร  แสงมณี
3. เด็กหญิงมธุริน  คำสอน
4. เด็กหญิงสาวิตรี  ทองไพร
5. เด็กชายอิทธิพล  อึ้ง
 
1. นางสุพัตรา  ราชวัตร
2. นางวรรญพร  วงค์ศรีชา
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกวรรณรัตน์  ทองหนองยาง
2. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์ทอง
3. นายนรุตม์  พลอยสอด
4. นางสาวรัชนีย์  แพงหอม
5. เด็กหญิงศศิธร  โกพล
 
1. นายสิริศักดิ์  ไชยนาน
2. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายภูวรินทร์  อินทุวงศ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  แก้วน้ำ
3. นายสหชาติ  มุริกา
4. นางสาวสุรีพร  ธรรมจันทร์
5. นางสาวอรวี  แพงคำดี
 
1. นายประมง  แก้วเป็นบุญ
2. นางปิ่นแก้ว  แก้วเป็นบุญ
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกนกอร  ช่วงทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  คล้ายจันทร์ทอง
3. เด็กชายติณณ์  เดชทะสอน
4. เด็กหญิงลลิตา  วัณณะภูมิ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สีแสนซุย
 
1. นางปรุงใจ  ใจสุข
2. นายสุรชัย  ตั้งศิริ
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายณัฐชนนท์  พ่อบำรุง
2. นางสาวธนัญญา  วังทะพันธ์
3. นางสาวปิยธิดา  ผดุงสิตยวงศ์
4. นายพิเจตต์  โคตรพรหม
5. นายพุทธิพงษ์  วงศ์ตาผา
 
1. นายศุทิวัส  เชื้อคำฮด
2. นายทรงพล  นนขันตี
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายณัฐวัฒน์  ทูนศิลป์
2. นายนรปราชญย์  บุพศิริ
3. นายพรพรหม  อนันตระกูล
4. นางสาวภควดี  สุวรรณะ
5. นายวิชญะ  วรรณวงศ์
 
1. นางพิไลวรรณ  พลหาราช
2. นายวัชระ  กฐินสมมิตร์
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นางสาว วิลาสินี  ผาทา
2. นายจรัญ  ราชมา
3. นางสาวจันทร์จิรา  ราชมา
4. นายตะวัน  แพงโงม
5. นายทักษิณ  โพธิ์ตา
6. นางสาวนภารัตน์  คำสีดา
7. นางสาวปวีณา  พรมอินตา
8. นายพงษ์ศักดิ์  ภาโสม
9. นายพุทธรัตน์  จันทราช
10. นายภานุวัฒน์  บุดดีวงค์
11. นางสาวรุจิรัตน์  กระพรม
12. นางสาวรุจิรา  กระพรม
13. นายสรวิศ  โคตนาม
14. นางสาวสายสุนีย์  เพียโคตร
15. นางสาวสุฑามาศ  สิงห์ทอง
16. นางสาวสุทธิดา  ก้อนรอดคำ
17. นายสุรวุฒิ  พาพรม
18. นายอดุลวิทย์  แสนสุภา
19. นายอภิเดช  จ่าอ่อน
20. นางสาวอรณี  ราชมา
 
1. นางอาภรณ์  โกษาแสง
2. นางสาวหวิว  ลีมุน
3. นายศรีวร  ดีพรม
4. นางสาวอรุษยา  ปราบใหญ่
5. นายพงษ์พิพัฒน์  หงส์คงคา
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวกนกพร  ศรีสาร
2. นางสาวจีรภา  ไชยแสง
3. นางสาวจุฑารัตน์  อุดานนท์
4. นายณัฐวุฒิ  ยศไชยวิบูลย์
5. นายณัฐวุฒิ  สุขทองสา
6. นายธนดล  จันทะวงษ์
7. นางสาวนันท์นภัทร  ยมด้วง
8. นางสาวปภัสรา  บุญเทียม
9. นางสาวปารมี  อุดมวรรณโชค
10. นายพีระวัฒน์  คัดทะนะ
11. นายภัสกร  สุขวิพัฒน์
12. นายภานุวัฒน์  อุ่นสา
13. นางสาวรัชดาพรรณ  คุชิตา
14. นายรัฐพล  นนท์เข็มพรม
15. นายศรันย์  เดชทะสอน
16. นายศราวุธ  สุวอ
17. นางสาวศิวรักษ์  ไชยมาโย
18. นายสงคราม  ยะวงศรี
19. นางสาวอนุสรา  เสวิวัฒน์
20. นางสาวเจนจิรา  แก้วสิมมา
 
1. นางพิไลวรรณ  พลหาราช
2. นางอรทัย  บุตรสิงขรณ์
3. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
4. นางสาวณปภัทร   แก้วแสนชัย
5. นายนิธิพัฒน์  บัวผัน
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผาท้าย
2. นางสาวจิรัชญา  ฮมแสน
3. นายตะวัน  แพงโงม
4. นายทักษิณ  โพธิ์ตา
5. นางสาวธมลวรรณ  ลุนลา
6. นางสาวประวรรณรัตน์  โพธิ์ตา
7. นางสาวปวีณา  พรมอินตา
8. นายพงศธร  ใจอ่อน
9. นายพุทธรัตน์  จันทราช
10. นางสาววิลาสินี  ผาทา
11. นายศตวรรษ  พรมใจ
12. นายศรณรงค์  ยงทอง
13. นายสรวิศ  โคตนาม
14. นางสาวสุทธิดา  ก้อนรอดคำ
15. เด็กหญิงสุพรรษา  ผาท้าย
16. นายสุรวุฒิ  พาพรม
17. นายสุริยันต์  กลยานี
18. นายอดุลวิทย์  แสนสุภา
19. นางสาวอรณี  ราชมา
20. นายเกียติศักดิ์  หอมลา
 
1. นางอาภรณ์  โกษาแสง
2. นางสาวหวิว  ลีมุน
3. นายศรีวร  ดีพรม
4. นางสาวอรุษยา  ปราบใหญ่
5. นายสิทธิชัย  อาทิตย์ตั้ง
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายกุลยศ  วดีศิริศักดิ์
2. นายณภัทรชนก  แสนแก้ว
3. นายณัฐพล  รอยเวียงคำ
4. นายตวงสิทธิ์  ไชยสุระ
5. นายนันทวัช  เดชทะสอน
6. นายพชรพล  คงสมบุตร
7. นางสาวภัทรนันท์  วรรัตน์
8. นายภูวนัตถ์  นครังสุ
9. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีวรสาร
10. นายมาวิน  วรรณไชย
11. นายวิษณุวัฒน์  อุดมเดชาเวทย์
12. นางสาวศิโรรัตน์  มาธาตุ
13. นางสาวสรัลรัตน์  ด่างเหลา
14. นายสุรวิทย์  สิทธิเชียงพิณ
15. นายอนันตไชย  แซ่โล่
16. นายอนุชา  นครังสุ
17. นางสาวอารียา  หวานคำ
18. นางสาวเจนจิรา  คำลือ
19. นายเจษฎาวุธ  บุษบา
20. นายไชยวัฒน์  จันทะแสน
 
1. นางพิไลวรรณ  พลหาราช
2. นางอรทัย  บุตรสิงขรณ์
3. นายมานิต  เที่ยงธรรม
4. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
5. นางสาวประกายดาว  มุขพรหม
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา  แก่นดี
 
1. นางรุ่งทิพย์  แก่นดี
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวรัชนีกร  หาวงศ์
 
1. นางสาวประกายดาว  มุขพรหม
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวอภิญญา  หนูขยัน
 
1. นางจิตติวรรณ  สุรวณิชนิรชร
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวกรรณิกา  ไชยพันธ์
 
1. นางสาวจีราภรณ์  มูลสิงห์
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  คงอยู่
2. เด็กชายพัสกร  จอมพรรษา
 
1. นางศรสิน  จอมพรรษา
2. นางสาวสุวพรรณ  โพชะโน
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  แพงมาพรหม
2. เด็กชายอชิตพล  แก้วคูณ
 
1. นางกรรณิการ์  อ้วนแก้ว
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.875 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ทองใคร้
2. นายอำนาจ  ธรรมจันทร์
 
1. นางกรรณิการ์  อ้วนแก้ว
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.875 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวธัญนาฎ   กันสืบ
2. นายริทธิ์รวิชญ์   โพนชัยยา
 
1. นางอุรวรา   ลาภจิตร
2. นางเรไรรัตน์  ใจสุข
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร    ชัยสอน
2. นางสาวจิตสุภา  ใจอุ่น
3. นางสาวชมนาฏ   หูมแพง
4. นางสาวณัชชา  ศุภารางศุ์กุล
5. นางสาวณันธิฌา   ฝ่ายเพีย
6. นางสาวทวินันท์   วิชัย
7. เด็กชายธัญญาภรณ์   โพนกองเส็ง
8. นางสาวศิริลักษณ์   ม่วงมา
9. นางสาวอโนชา    แซ่อึ้ง
10. นางสาวเพ็ญพร   วะชุม
 
1. นางมยุรี   เพ็งอ่ำ
2. นางสาวสุดทัย  ไชยพันธุ์
3. นางสาวนิภาพร  โคตรนาแก
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามผงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  จวบมี
2. เด็กหญิงชนิตสิริ  ติยะบุตร
3. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วหาวงศ์
4. เด็กหญิงธนิษฐา  ติยะบุตร
5. เด็กหญิงปรียานันท์  ติยะบุตร
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ฝ่ายทะแสง
7. เด็กหญิงพรพิมล  ติยะบุตร
8. เด็กหญิงพรรณิพา  ติยะบุตร
9. เด็กหญิงศิริวิมล  วรรณวงศ์
10. เด็กหญิงสมิตา  ต้นชาลี
 
1. นางอรวรรณ  ทัพเจริญ
2. นางฉวีวรรณ  ไตรยะขันธ์
3. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กชายกลวัชร  ใจสมบัติ
2. เด็กชายจักรี  นามพะทาย
3. เด็กชายทวีทรัพย์  ดุลยะลา
4. เด็กชายทศพร  ศรีอินทร์
5. เด็กชายธนพล  ศักดิ์เคดา
6. เด็กชายธนาธร  กุลวงค์
7. เด็กชายบุญฤทธิ์  กุลวงค์
8. เด็กชายภูวนาท  เพ็งอาษา
9. เด็กชายวิพัฒน์  คลังชำนาญ
10. เด็กหญิงวีรดา   แสนสอน
11. เด็กชายศราวุธิ  จันดาประดิษฐ์
12. เด็กชายอนุชา  ลิตยานัน
13. เด็กหญิงอริยา   นิรอรัมย์
14. เด็กชายเกียรติยศ  ราชบาลี
15. เด็กหญิงเนื้อทอง   จันทะโส
 
1. นายณัฐพล  คานสี
2. นางวิลาวัณย์  แวงดีสอน
3. นางสาวนันทยา  ศรีพลราช
4. นายกรภัฏ  ทุมวรรณ
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. นางสาวจันทร์จิรา  เกวิรัตน์
2. นางสาวจิราวรรณ  เกวิรัตน์
3. เด็กหญิงฐิติพร  ยี่สุ่น
4. นางสาวณัฐกานต์  โชติขันธ์
5. นายทินกร  มาลา
6. นายนที  วงษ์ตา
7. เด็กหญิงนัชชา  พรมโล
8. เด็กหญิงปนัดดา  กวานหลวง
9. เด็กหญิงปุณมา  ยางงาม
10. เด็กหญิงพนมพร  บริบูรณ์
11. นางสาวพักวิภารัตน์  วงษ์สิงห์
12. เด็กหญิงมงคลรัตน์  วงษ์สิงห์
13. เด็กหญิงรจนา  เมหิ
14. นายสุรชัย  สำรองพันธ์
15. เด็กชายไวยกร  มลิวรรณ
 
1. นายวราวุธ  เหมะธุลิน
2. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ระเริง
2. เด็กหญิงศิรินญา  ดอนบัวโคตร
 
1. นายคฑาวุธ  วิรัตน์
2. นายวราวุฒิ  ลดขุนทด
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารักษ์   ภูชุม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    วงษ์ธิ
 
1. นายภราดร   คัณทักษ์
2. นายวัชรพงษ์    มากกลาง
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายชัชชัย  จันทร์ศรีเมือง
2. นางสาวนันทิชา  สมนา
 
1. นางฐปนีย์  โคตรชุม
2. นายชัยณรงค์  โคตรชุม
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวธิติมากร  ถีระสา
2. นางสาวโยทกา  ผ่องไสยา
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสนมหาไชย
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงอุทุมพร  อินทริง
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายภูมินทร์  พลหาราช
 
1. นางสาวปณิตา  เหมะธุลิน
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวศศิธร  แซ่จึง
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นางสาวนพวรรณ  จำปา
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงดาว
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นางสาววิลาวัณย์  พันธุกาง
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธณมฬ  วงษา
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. นายธนากร  อินธิแสง
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  บุญสมัย
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวปาลิตา  วรรณศรี
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์นภา  อุปเสน
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจริญญา  ทิพย์วงค์
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  มหาวงศ์
 
1. นายคมสัน  นาสมโภชน์
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นางสาวทับทิม  หมู่บุตร
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายวิษณุ  อุดมกัน
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นายชัยยา  วงค์ตาแสง
2. นายธวัชชัย  ศรีบุญเรือง
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เฟื้อยใต้
2. เด็กชายสุรธัช  อำพารัตน์
 
1. นางสาวปณิตา  เหมะธุลิน
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงรัตติยา  ยืนสุข
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายจิรายุ  ศรีชาหลวง
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาววราพร  เพชรดีคาย
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. นายรัฐศาสตร์  อินทริง
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ไชยกา
2. เด็กชายธนพล  แดนขนบ
3. เด็กชายพีระพัฒน์  สิงห์งอย
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายวชิระ  ยตะโคตร
2. เด็กชายอรุชา  สินเธาว์
3. เด็กชายโยธิน  ผิวเงิน
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวมณีรัตน์  ตันสมรส
2. นายอภิสิทธิ์  แก่นจันทร์
3. นางสาวเจนจิรา  พวกแสน
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายจิรายุทธ  หอมภักดี
2. นายณัฐชัย  นาโควงค์
3. นายทักษ์ดนัย  อุสาพรหม
 
1. นายประพันธ์ศักดิ์  อุสาพรหม
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนศักดิ์  นาทราย
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวสุภารัตน์  กุลวงษ์
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวโชษิตา  ชุยลุย
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พาดี
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ   วงค์ตาทำ
 
1. นายธีระเดช  ลือธิสาร
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพณิดา  อนุ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาววันวิสา  ซุยชะโก
 
1. นายธีระเดช  ลือธิสาร
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายวรวิช  บุญเจือ
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายนล  เตโช
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายอมร  สุวรรณ์
 
1. นายวุฒิชัย  วงษ์นารี
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นายพงศกร  ศิริจุ่ม
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายธีระพัฒน์  โคตะบิน
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงพรรณิกา  โยลัย
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี    มณีโรจน์
2. เด็กหญิงชฎาพร   ผุยปัญญา
3. เด็กหญิงชนพิชา   ศรีวันทา
4. เด็กหญิงชยานันต์   สุดถาวร
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   แก้วเจริญ
6. เด็กชายณัฐกิตติ์   สุวรรณแดง
7. เด็กชายธนพล   พลสิมมา
8. เด็กชายธีรศักดิ์    แก้วมณี
9. เด็กหญิงนฤมล   ตะระแจ่ม
10. เด็กหญิงพรรณนิภา   จันทขันมา
11. เด็กชายพัชรพล  แหขุนทด
12. เด็กชายภาณุวัฒน์   ยอดประทุม
13. เด็กหญิงมินตรา    แสงพลอย
14. เด็กหญิงศศิกานต์   อินาลา
15. เด็กชายศักดิ์โสภณ   ปาจี
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เคนซักซ้าย
17. เด็กหญิงสายธารทิพย์  ไพรบึง
18. เด็กชายสุทรวีร์  คำด่อน
19. เด็กหญิงอพัชรีกฤษ   วงค์โพนทอง
20. เด็กชายอวัสดา   เผดิมผดุงตระกูล
21. เด็กหญิงอัจฉรียา   ผาตูม
 
1. นางสาวนภา   แพงดี
2. นางพนิดา   สุวรรณสาร
3. นางเบญจมาศ   ศรีกระจ่าง
4. นายวิโรจน์    ธรรมคำ
5. นายวรายุส   พงษ์ถาวร
6. นายปิยะศักดิ์    เหล่าสงคราม
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายจุลพงศ์   นาสูงชน
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   วรรณวงศ์
3. เด็กชายปิติภัทร    พิมพ์พงษ์
4. เด็กชายศักดิ์โสภณ   ปาจี
5. เด็กชายศุภาวุธ   มังคละคีรี
6. เด็กชายสุภกิณห์    ถาวิกุล
 
1. นายสุขุม   สุภภูมิ
2. นายวิโรจน์    ธรรมคำ
3. นายปิยศักดิ์   เหล่าสงคราม
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัฒน์   วงษา
2. เด็กชายณัธพล   คินานันท์
3. เด็กชายทรงยศ  ไชยนุ
4. เด็กชายธีระวัฒน์  บุญชู
5. เด็กหญิงบุษยมาศ   สมนาค
6. เด็กชายสหรัฐ   พรมดี
 
1. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
2. นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวคุณาภรย์  อินทรธรรมมา
2. เด็กชายจักรภัทร  สมรฤทธิ์
3. นายจิตรกร  อภัยวงศ์
4. นางสาวพรปวีณา  วงค์พุทธา
5. นายภูวเนศน์  สมรฤทธิ์
6. นายวิชัยชิต  ต่ออำนาจ
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์   ไชยยงค์
2. นายนันทวุฒิ   ไชยยะ
3. นายบัณฑิต   ศรีบุญเรือง
4. นายสหรัฐ   แสงหา
5. นายอภิสิทธิ์   ถิระโคตร
6. นายโภไคย   ดวงมณี
 
1. นายสุขุม   สุภภูมิ
2. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
3. นายวรายุส  พงษ์ถาวร
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยกา
2. นายกิตติพงษ์  หัตถสาร
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ประเสริฐสังข์
4. นางสาวคุณาภรย์  อินทรธรรมมา
5. เด็กชายจักรภัทร  สมรฤทธิ์
6. นายจิตรกร  อภัยวงศ์
7. นายชลวาทิน  เคนชัยวงศ์
8. นายธวัชชัย  บุรณรังษี
9. เด็กหญิงธารีรัตน์  หลักไชย
10. เด็กชายธิวัฒน์  สุภานันท์
11. นายธีรไนย  ปันแดงปิน
12. นางสาวนิภานันท์  นันสีบุตร
13. เด็กชายปฎิพล  ศรีเมือง
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  น้อยนู
15. นายปิยะพล  จันทะเลาะ
16. นางสาวพรปวีณา  วงค์พุทธา
17. นายภูวนัย  ภูดีสม
18. นายรณกร  คำภิลัง
19. นางสาวรวิภา  ศรีสงคราม
20. เด็กชายวทัญญู  ทิพยศรี
21. เด็กหญิงวนิดา  ไชยรินทร์
22. เด็กหญิงวรัญญา  คำสงค์
23. เด็กชายวัชรกร  อุ่นกลม
24. เด็กชายวันเฉลิม  อุดมเดช
25. นายวิชัยชิต  ต่ออำนาจ
26. นายสิทธิโชค  พลพิมาย
27. เด็กหญิงสุนิษา  สุขงาม
28. นายอภิสิทธิ์  ผาอิฐดี
29. นางสาวอุรัตวรรณ  ผาอิดดี
30. เด็กหญิงแพรรำไพ  บุญเทียม
31. นางสาวโรจิรา  แก้วชาลุน
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
2. นายเทพพร  สุวรรณโส
3. นายสุชาติ  สระแก้ว
4. นายชาติชาย  หินสองกอง
5. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
6. นายยุทธการ  แก้วอินทร์
7. นายดนัย  ปานทอง
8. นายอนุพงษ์  ยุรชัย
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายกิตติพันธุ์  พิมพ์จักร
2. เด็กชายคงศักดิ์  เสนาช่วย
3. นางสาวจิดาภา  ตามะลี
4. นางสาวจุฑารัตน์  ชีกว้าง
5. นางสาวชลิดาภรณ์  คำเพชรดี
6. นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วศรี
7. นางสาวณัฐรินีย์  ยืนยง
8. นายทวีทรัพย์  ด้วงคำภา
9. นางสาวทิพวรรณ  ยตะโคตร
10. เด็กชายธนะชัย  เขียวชอุ่ม
11. นายธนาพล  ปิยะราช
12. นายธรรมนูญ  ผางคนรัก
13. นายธินรวัฒน์  พ่อค้าช้าง
14. นางสาวปิยวรรณ  คำคนคล่อง
15. นางสาวพนิดา  โชติอัมพร
16. นางสาวพลอยพรรณ  ศิริดำ
17. นางสาวพัชริญา  คำมะลุน
18. นายภักพงษ์  พ่ออามาตย์
19. นางสาวยลดา  วันโนนาม
20. นางสาววนาลี  ศรีดารักษ์
21. นายวรวุฒิ  วิเชียรสวรรค์
22. เด็กชายวัฒนา  แก้วพิกุล
23. เด็กชายวุฒิเดช  หาญมนตรี
24. เด็กชายศุภชัย  วงค์ละคร
25. นายสรายุทธ  แสงมณี
26. นางสาวสุธิดา  ทันอินทรอาจ
27. นางสาวสุธิมา  ดวงตา
28. เด็กชายหัสวรรษ  ไตรยราช
29. นายอนุชิต  คำเพชรดี
30. นายอภิวัฒน์  โคตรประทุม
31. เด็กชายอรรถชัย  ปัสสาโก
32. นางสาวเกวลิน  เชื้อคำเพิง
33. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เดชบำรุง
34. เด็กชายเสนีย์  แสงบดี
35. นายโตษณาการ  หินเธาว์
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
2. นายสุขสันต์  เชื้อกุณะ
3. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
4. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
5. นายธีระเดช  ลือธิสาร
6. นายโกมินทร์  เถาว์ชาลี
7. นายวินัย  บุรัตน์
8. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพล  บุนนท์
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  มหาวงศ์
 
1. นางเพ็ญแข   วัชรนิภานันท์
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายวรุตม์  คนซื่อ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นายวศิน  แวงโสธรณ์
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กหญิงสุวนันท์   ชนะพจน์
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธัญวัฒน์  สังฆะนะวิ
 
1. นายไพทูรย์  ไชยชนะ
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นางสาวเดือนนภา  ทวีชัย
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวศุภัฏษร  นามเดช
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายขจรเกียรติ  พลหาญ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  วะลับ
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นายทวีศักดิ์  ศิริวงษ์
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายพงศธร  กุณรักษ์
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงศศิธร   สุคนธา
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงมรินทิพย์  พุทรา
 
1. นางสาวปวีณา  นิตยาชิต
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลังกาพิทยาคม 1. นางสาวสุุพารัตน์  ขวาวงษา
 
1. นางสาวคุณาลักษณ์   แสนศิลป์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐฐาพร  บุตรไชย
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายรัชพล  มูลเพ็ญ
 
1. นางสายยล  แสนรังค์
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติกร  ใจไหมคร้าม
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายชิโนรส  อุ้วนดวงดี
 
1. นางสายยล  แสนรังค์
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายอนิรุธ  ทองแสน
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงณิชากร  ชาวพะเยาว์
 
1. นายกัมปนาท  คำประสังข์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  โกษาแสง
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. นางสาวสุมิตรา  หมอกมีชัย
 
1. นายเทอดเกียรติ  จันทรโคตร
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวชญานี  ชัยชิต
 
1. นายกัมปนาท  คำประสังข์
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายขจรเกียรติ  พลหาญ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายวรุตม์  คนซื่อ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  คะสา
 
1. นางพรรณี  ฤาชากูล
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงนารถระพี  โยลัย
 
1. นายราเชน  ศรีสรรค์
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวแสงเดือน  วรรณทุ
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวศุภัฏษร  นามเดช
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  มีทอง
2. เด็กหญิงกาลดา  แสงฉวีภ
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เหมแสง
4. เด็กชายคุณานนต์  วงค์คำ
5. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วคำ
6. เด็กหญิงชมพูนุช  บุตรราช
7. เด็กหญิงชวาลา  ปาปะโถ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  คู่แก้ว
9. เด็กหญิงณัฐพิชา  บัวสา
10. เด็กหญิงดวงฤทัย  คำวงษา
11. เด็กหญิงทัศนีย์  นาเมืองรักษ์
12. เด็กชายธารธีรัช  บุญหลาย
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาวัน
14. เด็กหญิงนคนันทินี  สร้อยไข
15. เด็กหญิงนวกานต์  อ้วนจี
16. เด็กหญิงบุศญากร  นามวงค์
17. เด็กหญิงพิมลพรรณ  กวดไทย
18. เด็กชายพีรยุทธ  ลาดบัวบาน
19. เด็กหญิงภัทรดา  จันทร
20. เด็กชายภานุพงษ์  ดีนาน
21. เด็กหญิงภานุรัตน์  ขันตี
22. เด็กหญิงมณีรัตน์  ป้องกัน
23. เด็กชายมนตรี  ศรีบุตร
24. เด็กหญิงมัดธุรดา  เดชสอน
25. เด็กหญิงรัตติกา  ฝ่ายวงค์
26. เด็กชายวราพงษ์  วงศ์จันทา
27. เด็กชายวัฒธนชัย  ผาหยาด
28. เด็กหญิงวันวิสา  อ้วนจี
29. เด็กชายศราวุธ  ชาพล
30. เด็กหญิงศศิประภา  พลเกิ้ล
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชื่นจำปา
32. เด็กหญิงสุภารัตน์  มีชะนะ
33. เด็กหญิงสุวนันท์  วงค์คำ
34. เด็กชายอภิชาติ  วงค์เสือ
35. เด็กชายอภิชิต  โสภาภัณฑ์
36. เด็กชายอรรถชัย  วรชัย
37. เด็กหญิงเกษมณี  เหล่าแสลง
38. เด็กหญิงเกิดสุริย์  ไตรจักร
39. เด็กชายเปรมชัย  ตะวงค์
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนนาดี
 
1. นายมนัส  จตุรัส
2. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
3. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
4. นายอานนท์  ภูพันนา
5. นายสายัณห์  กายราช
6. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
7. นางสาวเจษฎาพร  มงคลเกตุ
8. นางสุมาลี  หนูทอง
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  แสวงนาม
2. นายกัมปนาท  แก้วบุตรา
3. นางสาวชลพิชา  ทองคำ
4. นายชัชวาล  เปรมสวัสดิ์
5. นายชาญชัย  นอนิล
6. นางสาวฐิติพร  มูลวงค์
7. นางสาวฐิติพร  สอนที
8. นางสาวฐิติพร  จันแสง
9. นายณัฐพล  จดชัยภูมิ
10. นางสาวตรีรัก  อ้วนจี
11. นายธนากร  สิงห์มอญ
12. นางสาวปนัดดา  อินชัยยา
13. นางสาวปริยดา  สีหาวงค์
14. นางสาวปริยดา  อินแสงแวง
15. นายปัฐวี  ผุยปัญญา
16. นางสาวพัชรฌา  จันทร
17. นางสาวพัชริดา  ก้อนวัน
18. นางสาวภัชริดา  มูลโคตร
19. นายภาณุ  จันดีแก้ว
20. นางสาวมัณฑนา  แก้วบุดตา
21. นางสาวรรินดา  อ่อนตา
22. นางสาวรัชนีกร  เพชรวิเศษ
23. นางสาววราภรณ์  วงค์เสือ
24. นางสาววิกานดา  ตะวงค์
25. นางสาววิยะดา  ก่ำคำ
26. นายวีรภัทร  วงค์มีแก้ว
27. นายวีระพงษ์  ตะวงค์
28. นายศรันย์  ธรรมรักษ์
29. นายศราวุธ  บุตระวงค์
30. นางสาวศุภานัน  รูปโฉม
31. นางสาวสุจิตรา  แก่นคำ
32. นางสาวสุรีรัตตน์  เขียนเสือ
33. นายสุวิทย์  ยีรัมย์
34. นายอภิสิทธิ์  เดชสอน
35. นางสาวอรญา  เหม็นชา
36. นายอัครเดช  สร้อยไข
37. นางสาวอัญชลี  มณีสังข์
38. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณวงค์
39. นางสาวอาริยา  แก้วกิ่ง
40. นายไวทยะ  พรหมชาติ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
2. นายมนัส  จตุรัส
3. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
4. นายอานนท์  ภูพันนา
5. นายสายัณห์  กายราช
6. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
7. นางสาวเจษฎาพร  มงคลเกตุ
8. นางสุมาลี  หนูทอง
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุมังคฤทธิ์
2. นายกิตติพงษ์  แก้วปีลา
3. นางสาวกุลณัฐ  โทรัตน์
4. นางสาวขนิษฐา  ศิริวงค์
5. นางสาวขวัญชนก  รัตนะ
6. นางสาวณัฐกมล  กุลยะ
7. นายทวิชาติ  เสนากัง
8. นายทิพวัฒน์  มหาวงค์
9. นายนนทนันท์  สุธรรม
10. นายนพคุณุ  อินทริง
11. นายนันทวัฒน์  สุธรรม
12. นายนันทวิทย์  เวียงผาง
13. นางสาวปนิดา  มหาวงค์
14. นายประวิต  รัตนะ
15. นายปิยะพงษ์  วันงาม
16. นายภานุเดช  มัยวงค์
17. นางสาวยุภารัตน์  มหาวงค์
18. นางสาววนัสนันท์  โคสอน
19. นางสาววรรณนิศา  แก้วปีลา
20. นางสาววาวรี  มัยวงค์
21. นางสาววิลาชิน  มาตชัยเคน
22. นางสาวศรัญญา  ศิริวงค์
23. นายสถาพร  รัตนะ
24. นายสมยส  ศิริวงค์
25. นายสมรักษ์  บุณรังศรี
26. นายสิทธิศักดิ์  คำหาญ
27. นางสาวสุธิดา  มหาวงค์
28. นางสาวสุรีรัตน์  รัตนะ
29. นางสาวอนุศรา  รัตนะ
30. นางสาวอริสรา  โคทังคะ
31. นายเจษฎาภรณ์  นามนา
32. นางสาวเมชินี  ศิริวงค์
 
1. นายศักดิ์เกียรติ  จันทร์ลือชัย
2. นางสาวปนัดดา  โชติจำลอง
3. นางสาวจารุพัฒน์  แก้วบุญตา
4. นางพิมลรัตน์  โพธิ์สุ
5. นางสาวอัญชลีกร  สุสินนะ
6. นายอำนาจ  พุทธกัง
 
174 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  อินอุเทน
2. เด็กหญิงกัลยา  น้อยนาง
3. นางสาวจิตรวรรณ  วะชุม
4. เด็กชายณัฐพงษ์  อินอุเทน
5. นายนันทวัฒน์  ลีรัตนชัย
6. นายรวมพล  ผลเคน
7. นางสาววัชรากรณ์  ชาสงวน
8. เด็กชายวัชรินทร์  สิทธิยา
9. นางสาวศรีสุภา  อุปพรม
10. นางสาวอรณี  จันทะสิน
 
1. นางอมรรัตน์  เรียมแสน
2. นางสาวศิริรักษ์  พันธ์บุรี
3. นางยุวากร  เมืองสุวรรณ
 
175 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา   จันทาพรหม
2. เด็กชายกิติพงษ์   พิลาบุตร
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย   กุใน
4. เด็กหญิงชนนิกานต์   เย็นชอบ
5. เด็กชายราเชนทร์   คล่องแคล่ว
6. เด็กหญิงวารุณี   ดวงมาลัย
7. เด็กชายสุธิชัย   ชัยศรี
8. เด็กชายอนิรุท  ดีโย
9. เด็กหญิงเจนิสา   สกุลไทย
10. เด็กชายโชคชัย  บริสุทธิ์
 
1. นางจันทร    รัศมี
2. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
3. นางสาวงามตา   ชาแท่น
 
176 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  อุปดี
2. นายธีรภัทร  สัจจมณี
3. นางสาวปฏิมา  ปิติสม
4. นางสาวมัลลิกา  ชาทิพฮด
5. นายราชัน  วะชุม
6. นายวสันต์  ปาทา
7. นายวัฒนา  ประกิ่ง
8. นางสาววิริยา  อุเทนวิเชียรปัญญา
9. นายสุเมธ  สวัสดี
10. นางสาวเมธิตา  ราชชมภู
 
1. นางอมรรัตน์  เรียมแสน
2. นางสาวศิริรักษ์  พันธ์บุรี
3. นางยุวากร  เมืองสุวรรณ
 
177 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา   ราชวงอุระ
2. นายจิรภัทร   โทสา
3. นายจิรภัทร   กิตติศรีวรพรรณ
4. นายณัฐเดช   แก้วเหม
5. นายธีรยุทธ   คำพันธ์
6. นางสาวประติมากร   กล่อมเกลี้ยง
7. นางสาวศศิชา   นนตะแสน
8. นางสาวเรืองรอง   กระพรม
9. นางสาวเอริกา   เรืองแสง
10. นายโชคอนันต์   ขุนศรี
 
1. นางจันทร   รัศมี
2. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
3. นางสาวงามตา   ชาแท่น
 
178 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อินภูวา
2. เด็กชายธนากร  วงค์สมบัติ
3. เด็กหญิงบุษยมาส  สูญราช
4. เด็กหญิงพรรณวิภา  วงค์ตาพรม
5. เด็กหญิงพราวนภา  ภูกันดาร
6. เด็กหญิงมาริษา  ปัญญาพ่อ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
179 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกรรวี  วรรณสุกศิริ
2. นางสาวณัฐมล  ดอกไม้
3. นางสาวณัฐริตา  ประพัฒน์ำพงษ์
4. นางสาวพรชิตา  ภูล้อมทาง
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงศ์ตาผา
6. นางสาวรัชนีวรรณ  พุทธา
7. นางสาวอรัญญาณี  ศรีวรสาร
8. นางสาวเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นายยมศักดิ์  บุญระมี
 
180 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นางสาวกาญจนา   มะนาวนอก
2. นางสาวกุลธิดา   วงค์ศรี
3. เด็กหญิงภาณุรัตน์   เม็งมุ้ย
4. นางสาวระวิวรรณ   แก้วมณี
5. เด็กหญิงสาวินี   มะนาวนอก
6. นางสาวอรวรรณ   กันเกียน
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นางสาวพัทยา  ลาดพิลา
3. นางสาวปัทมวรรณ  ป้องทอง
4. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
181 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นามมัน
2. เด็กหญิงจันทรกานต์  ชินบูรณ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญมนตรี
4. เด็กหญิงณัฐวดี  พ่อลีละ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา   วงศ์ธิ
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชัชวาลย์ปรีชา
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  มณีทัศน์
8. เด็กหญิงศรารัตน์  สองเมือง
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นายยมศักดิ์  บุญระมี
 
182 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา   บุญพิมพ์
2. เด็กหญิงชลลดา   ผาบัง
3. เด็กหญิงณัฐริกา   อุยสาห์
4. เด็กหญิงปริญญา   บุตตะโค
5. เด็กหญิงภาณุรัตน์   เม็งมุ้ย
6. เด็กหญิงรุ้ง   ทะนะไชย
7. เด็กหญิงสาวินี    มะนาวนอก
8. เด็กหญิงสุวนันท์   ชนะพจน์
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
3. นายวีระชัย  คำแพงดี
4. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
183 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกรรวี  วรรณสุกศิริ
2. นางสาวณัฐมล  ดอกไม้
3. นางสาวณัฐริตา  ประพัฒพงษ์
4. นางสาวปรียานุช  สมรักษ์
5. นางสาวพรชิตา  ภูล้อมทาง
6. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงศ์ตาผา
7. นางสาวรัชนีวรรณ  พุทธา
8. นางสาวอรัญญาณี  ศรีวรสาร
9. นางสาวเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นายยมศักดิ์  บุญระมี
 
184 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวชุลีกร  นนท์เหล่าพล
2. นางสาวทิตติยา  สาหัส
3. นางสาวนฤมล  บุราณเดช
4. นางสาวรพีพร  อุ่นเทียมโสม
5. นางสาววรรณี  แสงปลั่ง
6. นางสาวเดือนเพ็ญ  วอนวัฒนา
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
2. นายอานนท์  นนท์คำวงค์
3. นางสาวลัดดาวรรณ  แสนบัณฑิต
 
185 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  ยาศรี
2. เด็กหญิงขณิตฐา  ชะวิดา
3. เด็กหญิงจิตตมาศ  ต้อยสิมมา
4. เด็กชายจิรพัฒน์  คะลีล้วน
5. เด็กหญิงนิทิศา  คำลือ
6. เด็กชายพงศกร  ดวงภักดี
7. เด็กชายพิทักชัย  ดาเชิงเขา
8. เด็กหญิงมุธิตา  คำลือ
9. เด็กชายยุทธนา  อินทริง
10. เด็กชายรณฤทธิ์  อุผา
11. เด็กหญิงวราพร  เพียหอม
12. เด็กหญิงวราภรณ์  พลเสดี
13. เด็กชายศราวุฒิ  มาตรชัยเคน
14. เด็กชายสุริยา  พันธ์กลาง
15. เด็กชายเจษฎากร  ภักดี
16. เด็กชายเทอดเกียรติ  อินทริง
 
1. นายวิชัย  คะโมฤทธิ์
2. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
3. นางสาวสุนิสา  ไชยแสง
4. นายอนุชา  ยืนยง
5. นางสุธาสินี  ดวงภักดี
 
186 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  วงค์ชาชม
2. เด็กหญิงบุษยมาส  สูญราช
3. เด็กหญิงพรรณวิภา  วงค์ตาพรม
4. เด็กหญิงพราวนภา  ภูกันดาร
5. เด็กหญิงพิยดา  น้อยเภา
6. เด็กหญิงมาริษา  ปัญญาพ่อ
7. เด็กหญิงอริสา  ปู่บุตรชา
8. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กำริสุ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวชฎารัตน์  นครังสุ
2. นางสาวณัฐริกา  ภูสะตัง
3. นายธนธรณ์  เสริมทรง
4. นายธีรศักดิ์  ทาดาสิงห์
5. นางสาวนิภาพร  เชื้อวังคำ
6. นางสาวปทุมทิพย์  วังทะพันธ์
7. นายปัจชาฎา  พ่อสียา
8. นายพนมกร  ละครเพชร
9. นายพัชร  วังทะพันธ์
10. นายยุทธพิชัย  เหลากรม
11. นายวิชญะ  ศรีนวล
12. นางสาววิมลรัตน์  มาระนอ
13. นายสุริชัย  สูญราช
14. นางสาวอรทัย  วันมา
15. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วปัดโชติ
 
1. นางอารยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายชัยวัฒน์  ไชยกา
2. นางสาวธัญญา  ดวงภักดี
3. นางสาวนุศรา  ศรีหะมงคล
4. นางสาวพิไลพร  แก้วปีลา
5. นางสาวภรนิภา  ภักดี
6. นางสาวมณฑา  สุทา
7. นางสาวรุ่งนภา  เรือนนา
8. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยศาสตร์
9. นางสาวสุกัลยา  ดวงภักดี
10. นายอดิศักดิ์  ชาสงวน
11. นางสาวอัจฉราภรณ์  หมอกมีชัย
12. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  อินทร์เสนสา
13. นางสาวอุไรศรี  ศรีทอง
14. นางสาวเจนจิรา  แก้วหาวงศ์
 
1. นายอนุพงษ์  ยุรชัย
2. นางสาวปิยฉัตร  กงภูเวทย์
3. นายวัชระ  เผื่อนศรี
4. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
5. นายดนัย  ปานทอง
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นายทินกร  พรมเสมอ
2. นายภานุ  ใจเที่ยง
3. นางสาวอรรถยา  ไถ่เงิน
4. นางสาวเบญจพร  แสนสุภา
5. นายไชยา  คำคนซื่อ
 
1. นางจุรีมาศ  แก้วมณีชัย
2. นางสาวนันทภัค  แดงท่าขาม
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นายศักดิ์ดา  ชาสงวน
2. นางสาวสุปราณี  วงเวียน
3. นางสาวอรญา  เตียงชัย
4. นายไพโรจน์  ปัญญาสาร
 
1. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
2. นายกฤษฎา  พลราชม
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 1. นางสาวพจณี  พ่ออามาตย์
2. นางสาวรัติมากรณ์  แสนศรี
 
1. นางพวงพิกุล   ภูพวก
2. นางนฎปพร   เหล็กจารย์
 
192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  นรศรี
 
1. นางราตรี  เครือพันธ์
 
193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงอภิสรา  เชื้อโชติ
 
1. นางพรอุมา  รากวงค์
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวนารา  แก้วขวัญ
 
1. นายณัฐพล  อรรคศรี
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  คำจันทร์ศรี
 
1. นางเพ็ญนภา  บำรุงสุข
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงศุภสิทธิ์  คล่องดี
 
1. นางศิรินุช  เบ้าคันที
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชิตา  แสนสุภา
 
1. นายมีศักดิ์  เชื้อจารย์ชิน
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นางสาวชฎาพร  เมืองซอง
 
1. นางสาวจิราพร  มะสุใส
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกิรณา   วัฒนะภคิน
 
1. นางนันท์นภัส   จันทร์ทอง
 
200 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวดุจฤทัย  หงษ์ศรีเมือง
 
1. นางอนิสชัย  ฉวีวงค์
 
201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไวมงคุณ
 
1. นางศรินยา  สุตะโคตร
 
202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  วะลับ
 
1. นางพิชานิกา  สะเริญรัมย์
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายสมเจตน์  คำลือ
 
1. นายกฤษฎา  ไชยสี
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงรัชนีกร  คำลือ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวณาตยานี  ศรีสำราญ
 
1. นางวิจิตร  วิริยะเศรษฐกุล
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มาสิงบุญ
 
1. MissJanen  Baldago
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  น้อยนาง
2. เด็กชายชานนท์  ซาระปา
3. เด็กหญิงนารากร  นาลาผาย
4. เด็กชายรักษ์พงษ์  กรรตุณรงค์
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สิทธิ
 
1. นางลักขณา  โกษาแสง
2. นางพิชานิกา  สะเริญรัมย์
 
208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกิตติ์ชญาห์  ภูทับทิม
2. เด็กชายภูเมธ  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงอัศวินี  วงค์ประเสริฐ
4. เด็กชายเปรมทรัพย์  จุลละภมร
5. เด็กหญิงโจนี่  บุรีขันธ์
 
1. Mr.Mat Joseph  Baldago
2. Mr.Mark Tinothy  Sanchez
 
209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวกัญญาพัฒน์  คูสกุล
2. นายนันทวัฒน์  นิวงษา
3. นายภาณุพงษ์  พรมเพ็ง
4. นางสาววลีรัตญา  นิลคง
5. นายศฎาวุฒิ  ไชยวงษ์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
 
210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายนายชินวัตร  ก้องเกียรติกมล
2. นายพงษ์เดช  เพิ่มพูน
3. นายภชรพล  คึมยะราช
4. นายสุรัตน์  ทองหมั้น
5. นางสาวเขมิกา  ลิ้มจำรูญ
 
1. Mr.Lee Tristan  Bajo
2. Mrs.Nelfa Sarueda  Sanchez
 
211 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   มานะเสน
 
1. นางสาวญานี   ประกิ่ง
 
212 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวสุทธิดา  เหมะธุลิน
 
1. นางสาวอารยา  วรวงศ์
 
213 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวรัตติกาล  เชื้อดวงผูย
 
1. MissYang  Yanting
 
214 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกฤตพร  เกษมสิน
 
1. นางสาวชนาการต์  อินทจักร์
 
215 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นางสาววัชรินทร์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
 
216 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวทวีพร  ปทุมวัน
 
1. นายวินัย  เพ็งวัน
 
217 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวอรุณสิริ  ภาคนาม
 
1. Mr.Shoichi  Niwa
 
218 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพีรดา  ศรีหาเศษ
2. เด็กหญิงมนสิชา  จันทะพันธ์
 
1. นายนิติพงษ์  วงษ์หาบุศย์
 
219 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวจินันญา  จันทะปัดสา
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อุ่นสมัย
 
1. นางณัฐมน  คำชนะ
2. นางกฤติยา  เทียนทอง
 
220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายชยานันต์  กาญจนจันทน์
2. นางสาวรจนา  ชนะพจน์
 
1. นางณัฐมน  คำชนะ
2. นางกฤติยา  เทียนทอง
 
221 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายวัชระ  โคตรพรม
2. นางสาวศศินภา  แสนสามารถ
 
1. นางสาวสนทยา  กำลังหาญ
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนชัย  แผงวงค์
2. เด็กชายธนบูรณ์  ต้นเคน
3. เด็กชายนพรัตน์  สุวรี
4. เด็กชายพชรพล  วงษ์พาน
5. เด็กชายมนัส  ลัดลา
6. เด็กชายวุฒิชัย  อินดู
7. เด็กชายศุภวิชญ์  จำปา
8. เด็กชายสรวิศ  แผงดา
 
1. นายภานุพงษ์  คำลือ
2. นายคำฟอง  ศรีสุข
3. นางพิจิตตรา  วิชะนา
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายชาญณรงค์  เดชทับไทย
2. นายณัฐวุฒิ  นาโควงค์
3. เด็กชายทศพร  อุสาพรหม
4. เด็กชายนันทวัฒน์  อุสาพรหม
5. เด็กชายพลฤทธิ์  นาโควงค์
6. นายวุฒิชัย  โกษาแสง
7. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  วะเกิดเป้ม
8. เด็กชายสุพล  จันทร์สิน
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
2. นายพาที  แสนสี
3. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นายจิรายุ  โสมรินทร์
2. นายธรณ์เทพ  พึ่งพันธ์
3. นายธีรินทร์  บาลี
4. นายพนมศักดิ์  พงษ์ซื่อ
5. นายอานุภาพ  พิมพ์โชติ
6. นายเอกชัย  ไตรง่อน
 
1. นายคำฟอง  ศรีสุข
2. นายภานุพงษ์  คำลือ
3. นางพิจิตตรา  วิชะนา
 
225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายธนาวุฒิ  จันแอ
2. นายประสิทธิ์  อุ่นทะอับ
3. นายสุนทร  นาโควงค์
4. นายองอาจ  บุนนท์
5. นายอดิศักดิ์  นาโควงค์
6. นายไวทยา  นาโควงค์
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
2. นายพาที  แสนสี
3. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวกชกร  รัตนเกื้อกูลกิจ
2. นายชาญชัย  ผึ้งศรี
3. นางสาวพัชรพร  โกษาแสง
4. นางสาวมณีนุช  คำสวัสดิ์
5. นางสาววลัยพร  ยมรัตน์
6. นายศิวัช  หืนกระโทก
7. นางสาวสุกฤษตา  วะชุม
8. นายอธิคม  นาโควงค์
9. นางสาวอรไพลิน  เบิกบาน
10. นางสาวเยาวเรศ  มีอยู่
 
1. นางประไพ  เหง้าน้อย
2. นางมณีรัตน์  กายราช
3. นางใจปอง  เรืองศรี
 
227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวกุ้งนาง  แสงเขียว
2. นางสาวประภัสสร  อ้วนจี
3. นางสาวประภารัตน์  แท่งเหล็ก
4. นายพนา  ตรีศิลป์
5. นางสาวพรไพลิน  พลหนองหลวง
6. นางสาวพัชรา  จันดา
7. นางสาวรัตนา  สารสิทธิ์
8. นายวัชระ  กิมา
9. นายสุทธวีร์  ปีเปี้ย
10. นายเนรมิต  อินทร์สิทธิ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
2. นายอานนท์  ภูพันนา
3. นายธีระพงษ์  ไชยรี
 
228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงกนกหิรัญ  ศิริวงศ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  อุปศรี
3. เด็กหญิงภาณุรัตน์  สุธรรม
4. เด็กชายศราวุธ  พระสุวรรณ์
5. เด็กชายเจษฎา  เรือนนา
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางสาวมณีรัตน์  วดีศิริศักดิ์
 
229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนะกร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีนวล
3. เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์กอง
4. เด็กหญิงสิริประภา  ธรรมนา
5. เด็กหญิงอัมพร  ทีระฆัง
 
1. นางวนิดา  ตติยะรัตน์
2. นางสุคนธ์  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวฐิติมา  โสภางาม
2. นางสาวทินประภา  วะยะลุน
3. นางสาวนฤมล  คนไว
4. นางสาวสิทธรัตน์  ชาธิพา
5. นายเจษฎากร  เบียนไชย
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางสาวมณีรัตน์  วดีศิริศักดิ์
 
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นางสาวชญานี  ลาชิวงค์
2. นางสาวชณิดา  นิลพัฒน์
3. นางสาวภัทริยา  แก้ววัน
4. นายยุทธพงค์  อุ่นอาสา
5. นางสาวแพรวพรรณ  โพธิ์คำ
 
1. นางอินทวี  กิจสมพงษ์
2. นางสาวบุศรินทร์  ประคำมินทร์
 
232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวจิราพรรณ  สีดาแก้ว
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  เลี้ยงเสรี
3. เด็กหญิงศศิตา  เรณู
 
1. นางภรณี  แก้วมณีชัย
2. นางสาวลักขณา  บำรุงตา
 
233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  อื้อสกุล
2. เด็กหญิงธนภรณ์  โมธรรม
3. เด็กหญิงนิรินธนา  สีหาบุตร
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
2. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายชาญชัย  งามดี
2. นางสาวนิตติยา  สิงห์ด้วง
3. นางสาววิลาวรรณ  สิงห์ด้วง
 
1. นางนุ่มนวล  วงค์สุเพ็ง
2. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวกัญญาภัทร  ติดหล้า
2. นางสาวณัฐพร  จรนาทอง
3. นางสาวเมธิณี  จันทร์นันต์
 
1. นางฐาปนีย์  จุติรักษ์
 
236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายชยานันท์  พวงดอกไม้
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ตันมูล
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อื้อสกุล
 
1. นางสาววรัญญา  ภาโสม
2. นายรชตะ  ขาวดี
 
237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ศรีอำคา
2. เด็กหญิงชนานันท์  พรหมเสน
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  บาทิพย์
 
1. นางกมรา  พรหมอารักษ์
2. นางรัตนา  มหาโคตร
 
238 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุญประคอง
2. นางสาวกาญจนา  แก้วน้ำ
3. นางสาวณัฐริกา  วงศ์จันทา
 
1. นายรชตะ  ขาวดี
2. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
239 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวชิดชไม  มหาโคตร
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ศรีหาตา
3. นางสาวรัตนาวดี  ลีมาก
 
1. นางกมรา  พรหมอารักษ์
2. นางรัตนา  มหาโคตร
 
240 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายสุรพัศ  โกษาแสง
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
241 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายวรวิท  บัวเคน
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
242 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กชายธีระภัทร   กงเกตุ
 
1. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
243 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายศุภนิมิต  บัวริ
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
244 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์  ยะภักดี
 
1. นายชานุ  สิงหกันต์
 
245 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกฤษฎาพงษ์   สุริยะ
 
1. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
 
246 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายสุธีชัย  บูชาพันธ์
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
247 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์   ถิระโคตร
 
1. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
 
248 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 84.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กหญิงกัลญา   วงค์ขะวงค์
2. นางสาวกาญจนา   มะนาวนอก
3. นางสาวกุลธิดา   วงค์ศรี
4. นายจักรกฤษ   ดาบุตร
5. เด็กชายจิตติกรณ์   โพธิมน
6. เด็กหญิงจินตนา   บุญพิมพ์
7. เด็กหญิงชลลดา   ผาบัง
8. นายชาคริต    ยอยงค์
9. เด็กหญิงณัฐริกา   อุยสาห์
10. เด็กชายทัชชานนท์   กาเทพ
11. เด็กชายธีระชัย   พันธุ์จี
12. เด็กชายธีระภัทร   กงเกตุ
13. เด็กชายธีรเทพ   กงเกตุ
14. นายนที   ภูลายยาว
15. เด็กหญิงปริญญา   บุตตะโค
16. เด็กชายปัณณธร  อุปทุม
17. เด็กหญิงปิยธิดา   เจากระโทก
18. เด็กหญิงพรพรรณ   สืบศรี
19. เด็กหญิงภาณุรัตน์   เม็งมุ้ย
20. นางสาวระวิวรรณ   แก้วมณี
21. เด็กชายรัตนพล   ชนะพจน์
22. เด็กหญิงรุ้ง   ทะนะไชย
23. เด็กหญิงสาวินี   มะนาวนอก
24. นายสุรชาติ   ทะโคดา
25. เด็กหญิงสุวนันท์   ชนะพจน์
26. เด็กชายอนุวัฒน์   ธิปัญญา
27. นายอนุวัต    บุตรดี
28. นางสาวอรวรรณ   กันเกียน
29. เด็กหญิงอัน   ภูมิดา
30. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ทะนะไชย
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
3. นางสาววัชราภรณ์  อุปทุม
4. นายอภิเชษฐ์  สุนทรส
5. นางสาวอิศราวดี  กุลวงค์
6. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
7. นางสาวพัทยา  ลาดพิลา
 
249 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผาลอด
2. นายกรวิชญ์  กานิล
3. เด็กหญิงกาญจนา   พลมาตย์
4. นางสาวชลธิชา    พลหนองหลวง
5. เด็กหญิงชลรญา  โคตรพรหม
6. เด็กชายชาคริต  เมืองโคตร
7. นางสาวฐิดาภรณ์  เลื่อนไชย
8. เด็กหญิงธนวันต์  สะมิตร
9. นางสาวธนัชพร   ส่งศรี
10. นายธีรพัฒน์  ศรีธรรมมา
11. เด็กหญิงนนลนีย์  อัังกูรธนะวัฒน์
12. นางสาวนพวรรณ  ศิริอริศราวรกุล
13. นางสาวนภาภรณ์  มาติยา
14. เด็กหญิงนัยนา  คำเบ้า
15. เด็กชายปกรณ์  รินทร์อุดมผล
16. นายปรีดา  สารีพันธ์
17. นางสาวปรียา  สมจิตร์
18. เด็กหญิงปุณฑริก  ดอนสิงห์
19. นางสาวพิมพกานต์  หาขาว
20. นางสาวภัทรนันท์  จันทนะ
21. นางสาวมาริษา   บูรภา
22. นางสาววราภรณ์   มิควาฬ
23. นางสาววัชรี   แช่มชื่น
24. นางสาวศรัญญา   พงษ์พัง
25. เด็กชายสมชาย  ฟูสด
26. นางสาวสุธิษา  อินทวงค์
27. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นิ่มละมัย
28. เด็กชายอภิเชษฐ์  ราชวัตร
29. นายอิทธิพงษ์  สมจิตร์
30. นายเจริญชัย  ศิริวงษ์
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
2. นางนภสร  เมืองโคตร
3. นางสาวศิริวรรณ  มโนชัย
4. นางสาวสุดาพร  โกศลวัฒน์
5. นางขวัญตา  สินาคม
6. นางวิณา  หงษาวงค์
7. นายสายัน  บุตรวร
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัญญา  วงศ์ล่าม
2. เด็กหญิงณัฐชฎา  ใจดี
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แข็งแรง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยพันธ์
 
1. นายสม  เชื้อโพนจาน
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  จรไพร
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายปิยะราช  โคตรธรรม
2. เด็กชายรัตนพล  ธรรมอาคาร
 
1. นายวีรชน  คำเห็น
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายภานุ  จตุรัส
2. เด็กชายเพทาย  เวียงแก้ว
 
1. นายทินกรณ์  วรกา
2. นายวัชรพงษ์  บริเอก
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายชนาธิป  รัฐเสรี
2. นายอนุภาพ  เสวิวัฒน์
 
1. นายทินกรณ์  วรกา
2. นายวัชรพงษ์  บริเอก
 
255 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นายฐาปกร  สุคม
2. นายธนาธิศ  พิละมาตย์
 
1. นางสาวศิริสุดา  แก้วมณีชัย
2. นางสาวขนิษฐา  ฤทธิธาดา
 
256 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมเนตร
2. เด็กชายสถาพร  วงศ์ศิริ
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
257 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายศรายุทธ  ขำคำ
2. เด็กชายอุดมชัย  อินอุเทน
 
1. นายบุญมา  ใหลอุดี
2. นายอนุวัฒน์  พูลแสวงทรัพย์
 
258 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายชวนากร   แก้วมณีชัย
2. นายอัมรินทร์   ชัยอามาตย์
 
1. นางสาวปานใจ  สุนา
2. นางสาวอมรรัตน์  ลอลิเลิศ
 
259 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายบดินทร์  ศรีเจริญ
2. นายสิทธิชัย  ไชยกา
 
1. นายนัฏฐพล  ปากดี
2. นายวัชรพงษ์  บริเอก
 
260 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  มังคละคีรี
2. เด็กชายอมรวัฒน์  ตามา
 
1. นางนิษฐวดี  ชุติภัทร์บัณฑิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
261 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ชัยยา
2. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยยา
 
1. นางรัชนี  สมรฤทธิ์
 
262 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายรณกฤต  แก่นจันทร์
2. เด็กชายเดชานุภา  อนุวรรณ
 
1. นายนัฏฐพล  ปากดี
2. นายพรเจริญ  มะละกา
 
263 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. เด็กชายกีรติ  สีอุคุ
2. เด็กชายจักรภัทร  มุลเมือง
 
1. นายประทีป  คร้อโนนแดง
2. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
264 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กชายจิรเดช  ลำลอง
2. เด็กชายปริเยศ  พิมพ์มหา
 
1. นายชนินทร์  ทัศคร
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
265 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  บุญคำภา
2. เด็กหญิงทัศนีย์  พึ่งทรัพย์
 
1. นางสาววราภรณ์  โคตรตา
2. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
 
266 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวสไบแพร  วงศ์ศิริ
2. นางสาวอัจฉรียา  อินาลา
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
267 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. นายจิรายุ  เรณู
2. นายพรรษวุฒิ  พุฒซ้อน
 
1. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
268 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นายวิษณุ  เหลากุล
2. นางสาวสุชาดา  คำวัน
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
269 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. นายพิจิต  ป้องทอง
2. นายวีรพงศ์  สมรฤทธิ์
 
1. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
270 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวฐิติพร  ศิริภักดิ์
2. นายดลธฤต  ขยายกิจการ
 
1. นางสาวชัชณี  คิดสร้าง
2. นางสาวสายใจ  ทองพั้ว
 
271 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายจิรวัฒน์  นาโควงค์
2. นายชินวัฒน์  ดายังหยุด
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
2. นายนัฎฐพล  ปากดี
 
272 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เลื่อนไชย
2. เด็กหญิงวาทินี  พัศโน
3. เด็กหญิงอังสุมาลี  กาญจนราช
 
1. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
273 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุโภภาค
2. เด็กชายธนกร  บุญเพ็ง
3. เด็กชายภูมิกิติ  ภูบุญปลูก
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
274 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวปัญญาพร  สีแสง
2. นางสาวมาริสา  ผาชัย
3. นางสาวอทิติยา  กิติศรีวรพันธ์
 
1. นายสม  เชื้อโพนจาน
2. นายธีระยุทธ  วณิชศิโรรัตน์
 
275 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวช่อทิพย์  โทนสิมมา
2. นางสาวรัตน์ศิริ  พรมอารักษ์
3. นางสาวอุบลวรรณ  ผลขาว
 
1. นายชนินทร์  ทัศคร
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวกติกา  นิสาวัน
2. นางสาวธัญญรัตน์  อุดหนุน
 
1. นางอรทัย  ธรรมโม
2. นายอธิณัฐฎ์  โกษาแสง
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายรัฐศาสตร์  นิวงษา
2. นางสาวสุจีนันท์  นนเลาพล
 
1. นายวัชระ  กฐินสมมิตร์
 
278 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภณ  คอนซ้าย
2. เด็กชายธนพล  นิวงษา
3. เด็กชายบรรณสรณ์  เรืองเดช
 
1. นายศราวุธ  บุญปลอด
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
279 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กชายทัศน์วรรษ  แซงบุญเรือง
2. เด็กชายศราวุธ  ด่างเกษี
3. เด็กชายอธิพัฒน์  แสงสว่าง
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
280 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  สุขดี
2. นายกิตติธัช  มาดี
3. นายธรรมลักษณ์  หลวงกลาง
 
1. นายศราวุธ  บุญปลอด
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
281 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. นายฤทธิชัย  ขันทะชา
2. นายสหราช  ทีสุกะ
3. นายสีวะรา  คะปัญญา
 
1. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  สิงห์แสง
2. นายปัณชัย  งวงกระโทก
3. นายอนุสรณ์  ศรีแสน
 
1. นางจิตราพรรณ  ธงยศ
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. เด็กชายชัยณรงค์  คะปัญญา
2. เด็กชายทรงวุฒิ  พวงพั้ว
3. เด็กชายปรัตถกร  คำชนะ
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นายธนารัตน์  คำชนะ
2. นายอรรถพล  คะสุดใจ
3. นายอรรถวิทย์  คำชนะ
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นายผราวุธ  แสนโสม
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นายณัฐพล  ศรีหาเศษ
2. นายผดุงพงษ์  แสนสุภา
3. นายพงษ์เทพ  ธงวาด
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีมะโรง
2. นายวรธน  เอกทินวัฒน์
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 1. นางสาวกุลนันทน์  ทองมา
2. นางสาวกุลรัตน์   ทองมา
3. นางสาวสุกุลญา  บริบูรณ์
 
1. นางวาสนา  นามสง่า
2. นางสาวศิรินารถ   แสนคำ
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวพิสมัย  พิมพ์ศรีเมือง
2. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยสุระ
3. นางสาวสุพัตรา  ระมงคล
 
1. นางมาลินี  วรรณวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีกานต์  จันทร์แดง
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วพิมพ์
2. นางสาวธันยพร  ทอนสอน
3. นางสาวสุจินันท์  ชัยมงคล
 
1. นายอังคาร  อุปพงษ์
2. นางพิจิตตรา  วิชะนา
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามผงวิทยาคม 1. นายดุรงค์กร  โสภา
2. นายปิยะพงษ์  ผงสามสิบ
3. นายวัชรากร  ผงสามสิบ
 
1. นางฉวีวรรณ  ไตรยะขันธ์
2. นางอรวรรณ  ทัพเจริญ
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ประไว
2. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทะคูณ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  สมโคตร
4. นายพจชนากรณ์  เชื้อบริบูรณ์
5. เด็กชายมินธาดาร์  วันนาพ่อ
6. นายเจษฎา  ไกยะฝ่าย
 
1. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
2. นางสาวสิริประภา  คำภูษา
3. นายกฤษขจร  เหล่าทะนนท์
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวชลธร  บุรีขันธ์
2. นางสาวพรชิตา  ไชยพรม
3. นายพัฒนพงศ์  อุปสุ
4. นางสาววรรณนิษา  วงค์โพนทอง
5. เด็กหญิงวรัญญา  วงษาพัด
6. เด็กหญิงสุภัสสร  นนท์เหล่าพล
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นายศักดิ์ดา  สมยา
3. นายฤทธิชัย  แสนกลาง
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. นางสาวดวงสุดา  เชิดสะภู
2. นางสาวปะณิตา  โพธิโสม
3. นางสาวปาหนัน  สุพรม
4. นางสาวยุพารัตน์  สาบก
5. นางสาววราภรณ์  บุตรสอน
6. นางสาววิภาดา   ครุณะวงศ์
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางกานต์ระวี  วงศ์เข็มมา
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นางสาวกนกกร  ศรีหนองห้าง
2. นางสาวทิพวรรณ  กันทะธง
3. นางสาววัชราภรณ์  พรหมดี
4. นายศุภเชรษฐ์  ไตรยราช
5. นางสาวสุภาวดี  เกตุบุญ
6. นายอดิศร  จันทะคูณ
 
1. นางเพ็ญประภา  ศรีหาวงษ์
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติทัต  แก้วพระธรรม
2. เด็กหญิงชมภูนุช  นิวงษา
3. เด็กหญิงสุรนันท์  สุวรรณแดง
 
1. นายเชษฐา  บุญชวลิต
2. นางอารีย์วรรณ  รัศมี
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กชายชัยชนะ   กิจติวงค์
2. เด็กชายวันชนะ   ต้นเงิน
3. เด็กหญิงอุทุมพร   หัดจันทร์
 
1. นายวันศักดิ์  คำแหง
2. นายวีระชัย  คำแพงดี
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นางสาวชไมพร   เพียฝ่าย
2. นางสาวมินตรา   สังข์น้ำมนต์
3. นางสาวรัตนมน   ควรชอบ
 
1. นายวันศักดิ์  คำแหง
2. นายวีระชัย  คำแพงดี
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวธันวารัตน์  ดาโท
2. นางสาวประภาภรณ์  จันทร์ปุ่ม
3. นางสาววาริณีย์  อุเทนวิเชียรปัญญา
 
1. นางทิชากร  สำราญชลารักษ์
2. นางสาวสายใจ  ทองพั้ว
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  สิงห์งอย
2. เด็กชายปฐพี  คะลีล้วน
3. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  ทองสี
 
1. นางอุลัยวรรณ  ศิรินามมนตรี
2. นางสาวสุนิสา  ไชยแสง
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงมุฑิตา  มูลเมือง
2. เด็กหญิงลลิตา  ผงอินทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  ทองยืน
 
1. นางสาวกุณฑิดา  หนูผกา
2. นายอนุรัตน์  เรียมแสน
 
300 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวณัฐกาล  นิลรัตน์
2. นางสาวเพชรเคียงฟ้า  เกษมสุข
3. นางสาวแคทริยา  วงอินอยู่
 
1. นายทินกรณ์  วรกา
2. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
 
301 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นางสาวปริชาติ  พ่อค้าช้าง
2. นางสาวพรนภา  พนมกุล
3. นางสาวพิมลพร  พ่อสาร
 
1. นายอิสรา  สังกะสินสู่
2. นายสุธีราวัฒน์  ศรีสุนาถ
 
302 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  ศรีษะ
2. เด็กหญิงภัทรมน  ผาอิดดี
3. เด็กหญิงยวิษฐา  เหง้าโอสา
 
1. นางยินยอม  สุขเกษม
2. นางสาวปิยฉัตร  กงภูเวทย์
 
303 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เสนารัตน์
2. เด็กหญิงกีรติกร  สอนคำแก้ว
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์    สืบสุนทร
 
1. นางสุวณา   พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   เครือแตง
 
304 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวพรสุดา  มณีรัตน์
2. นางสาวอนุธิดา  กุลยะ
3. นางสาวอ้อม  พรมพันธ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ฤทธิทิศ
2. นางสาวบุปผาวัลย์  ศิริสวัสดิ์
 
305 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวณัฏฐณิชา  สุทัน
2. นางสาวลัดดาพร  ศรพรหม
3. นางสาวอริศรา  ถือสะโยม
 
1. นางสาวกุณฑิดา  หนูผกา
2. นางสาวธัญวรัตน์  ไชยตะมาตย์
 
306 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงปณิตา  ประพัศรางค์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ท้าวนาง
3. เด็กหญิงแสงระวี  ไตรมีแสง
 
1. นางเพ็ญศรี  ฤทธิทิศ
2. นางสาวหงษ์สุดา  สุวรรณมาโจ
 
307 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. เด็กชายคมสันต์  ผาสุข
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ผาสุข
3. เด็กหญิงนุชบา  อินธง
 
1. นางอุไรวรรณ  แสนมิตร
2. นางสาวจันทร์แรม  บุตรศรีผา
 
308 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวนิลลุบล  พิณยงค์
2. นางสาวบุษกร  วังสุขี
3. นางสาวแคทลียา  มากอง
 
1. นางสาวหงษ์สุดา  สุวรรณมาโจ
2. นางเพ็ญศรี  ฤทธิทิศ
 
309 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  มันทะ
2. นางสาวปัญญาวดี  ศิริชัยพรศักดิ์
3. นางสาวอารดา  วงค์ผาบุตร
 
1. นายวิศวะ  เพชรผ่องพันธ์ุ
 
310 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไชยริบูรณ์
2. เด็กหญิงธรรมริณ  ติดสะจันทร์
3. เด็กหญิงธิญาดา  สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวจีราพร  พานิจ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
 
311 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร   อนุสุวรรณ
2. เด็กหญิงประกายฟ้า   ถาลี
3. เด็กหญิงวรรณอนงค์   รินทะระ
 
1. นางสุวณา   พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    เครือแตง
 
312 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกิตติทัศ  อัมวัน
2. นางสาวสุทธิดา   ปั้นทอง
3. นางสาวอินทิรา  พลาจันทร์
 
1. นางสุวณา   พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   เครือแตง
 
313 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  แสนโสม
2. นางสาวณัฐพร  ดงภูธร
3. นางสาวปนัดดา  แสนโสม
 
1. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
 
314 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  นาหมีด
2. เด็กชายศรันย์  บุพศิริ
3. เด็กหญิงหฤทัย  แสนเยีย
 
1. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
2. นางสาวปราณีต  พรรณวงศ์
 
315 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กหญิงกวินนา  คำวงค์ษา
2. เด็กหญิงสุพรรณา  พิมผุย
3. เด็กหญิงเปมนีย์  ธ.น.อุตร
 
1. นางนุจจรี   เหมะธุลิน
2. นางอรรชาลี  สุวรรณรงค์
 
316 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวนันธิดา   พรมกวยถ้ำ
2. นางสาวประภาพร   ทุมกิ่ง
3. นายศรัณย์  แสงสาสี
 
1. นางสุวณา   พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    เครือแตง
 
317 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายกรภัทร  บุพศิริ
2. นายกรรชัย  กองเสลา
3. นางสาวปนัดดา  สิงห์งอย
 
1. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
2. นางนิภาวรรณ  วดีศิริศักดิ์
 
318 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายสุระศักดิ์  สุวรรณแดง
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
319 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 1. เด็กชายกำชัย  ดีปาน
 
1. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์
 
320 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กชายอนาวิน  ปุ้ยโส
 
1. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
321 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิวาภรณ์  จัตวัฒนกุล
 
1. นางสาวสุริยัน  สีคะ
 
322 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  บัวเกตุ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชานุชิต
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เตโช
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
323 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  พิลาทอง
2. เด็กชายพรรษา  ทานบรรเทิง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพชรแสง
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
 
324 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. นางสาวจิณณพัต  วารี
2. นางสาวอรอนงค์  ด้วงใหญ่
3. นางสาวเกตุชนก  พาลี
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
 
325 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสา  วงษา
2. เด็กชายเมษา  พุทธกัง
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
326 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ประดับคำ
 
1. นางสาวดวงพร  สุธรรม
 
327 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายวรัญญู  สอนนายอ
 
1. นางสาววรัญญา  ภาโสม
 
328 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามผงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผางคนรัก
 
1. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
 
329 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุรีพร  เพ็ชรฤทธิ์
 
1. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
 
330 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิ
 
1. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
331 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคม 1. นายวันชนะ  วงแสนไชย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โคตรตาแสง
 
332 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  ดีพรม
 
1. นายมนัส  จตุรัส