สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันตยานันท์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ประขายูร
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โกพล
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงอารียา  ช้างทอง
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ไชยสุรินทร์
 
1. นางทัศนี  คล่องขยัน
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86.62 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิยดา  แคนคอง
2. เด็กหญิงวรดา  หินสอ
3. เด็กชายเอกธวัช  ดีล้น
 
1. นางสาวขนิษฐา  ลครไทย
2. นางสาวนวลจันทร์  ชมภูจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เรือระดา
2. เด็กหญิงอริศรา  สุขมา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ลครไทย
2. นางณิชานันท์  วงศ์ศิริ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงดารุณี  แดงลีท่า
 
1. นางสาวขนิษฐา  ลครไทย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลเวียง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ผาบถา
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ลืออำนาจ
2. นางสาวสุชาดา  ดวงสา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงชยุดา  กุลบุตร
2. เด็กชายศรายุทธ  เผือกทับ
3. เด็กหญิงศิวปรียา  ยุทธรักษานุกูล
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ลืออำนาจ
2. นางสาวสุชาดา  ดวงสา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  บุญเสริม
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  นวลตา
 
1. นางพิสมัย  แข็งแรง
2. นางสาวกฤตยา  จันทร
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  รูปงาม
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ชาวเหนือ
 
1. นายสุรศักดิ์  บุพศิริ
2. นางยุระพิน  ศรีแผ้ว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงแพรพิไล  พิลาพิมพ์
 
1. นายสุชาติ  โพธิ์หวัง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษฎาวุธ  แก้วบุญกว้าง
 
1. นายสุชาติ  โพธิ์หวัง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  มองเคน
 
1. นายสันติ  วงศ์พันธ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัติยากร  กุลจันทร์
 
1. นายสันติ  วงศ์พันธ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรวลัย  คำพูล
 
1. นายธนาวุฒิ  ชมภูจันทร์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำผาเยือง
 
1. นางดารุณี  ดีวงศ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.17 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศิรประภา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวลำดวน  โคตะรักษ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศรีสุดา  หินสอ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชิตกุลพันธุ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงยุวธิดา  ดอนจงรักษ์
 
1. นางสาวณปภา  โกษาแสง
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ตระกูลมา
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  แสนเมือง
3. เด็กหญิงอริกา  พลวงษ์ษา
 
1. นางสาวณปภา  โกษาแสง
2. นางสาวธิชาธร  บุญรัตน์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ทาณะระ
2. เด็กหญิงสุทชาดา  เถื่อนอุบล
 
1. นายอนุศิษฏ์  สุวรรณใจ
2. นางสาวเบญจพร  บำรุงโชค
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญเรศ  สำเภาน้อย
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสมัย
3. เด็กหญิงไอระดา  จันทะรักษ์
 
1. นางสาววิราวรรณ  ลาวงค์
2. นางวิมล  เสนาคำ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกนก  เครือจำปา
2. เด็กหญิงประภา  ตัดสืบ
3. เด็กหญิงรุ้งราวัลย์  ลือประสิทธิ์
4. เด็กหญิงสุณิสา  เถาวัลย์แก้ว
5. เด็กหญิงสโรชา  ไชยเทพ
6. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมเภา
 
1. นางสาววิราวรรณ  ลาวงค์
2. นางจินตนา  ศรีนาค
3. นางศุภาวีร์  นนทอนันต์