สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันตยานันท์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ประขายูร
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงแพรพิไล  พิลาพิมพ์
 
1. นายสุชาติ  โพธิ์หวัง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.17 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศิรประภา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวลำดวน  โคตะรักษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศรีสุดา  หินสอ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชิตกุลพันธุ์