สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันตยานันท์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงอารียา  ช้างทอง
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ไชยสุรินทร์
 
1. นางทัศนี  คล่องขยัน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เรือระดา
2. เด็กหญิงอริศรา  สุขมา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ลครไทย
2. นางณิชานันท์  วงศ์ศิริ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลเวียง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ผาบถา
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ลืออำนาจ
2. นางสาวสุชาดา  ดวงสา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงชยุดา  กุลบุตร
2. เด็กชายศรายุทธ  เผือกทับ
3. เด็กหญิงศิวปรียา  ยุทธรักษานุกูล
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ลืออำนาจ
2. นางสาวสุชาดา  ดวงสา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษฎาวุธ  แก้วบุญกว้าง
 
1. นายสุชาติ  โพธิ์หวัง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัติยากร  กุลจันทร์
 
1. นายสันติ  วงศ์พันธ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรวลัย  คำพูล
 
1. นายธนาวุฒิ  ชมภูจันทร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงยุวธิดา  ดอนจงรักษ์
 
1. นางสาวณปภา  โกษาแสง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ตระกูลมา
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  แสนเมือง
3. เด็กหญิงอริกา  พลวงษ์ษา
 
1. นางสาวณปภา  โกษาแสง
2. นางสาวธิชาธร  บุญรัตน์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญเรศ  สำเภาน้อย
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสมัย
3. เด็กหญิงไอระดา  จันทะรักษ์
 
1. นางสาววิราวรรณ  ลาวงค์
2. นางวิมล  เสนาคำ