สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันตยานันท์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โกพล
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86.62 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิยดา  แคนคอง
2. เด็กหญิงวรดา  หินสอ
3. เด็กชายเอกธวัช  ดีล้น
 
1. นางสาวขนิษฐา  ลครไทย
2. นางสาวนวลจันทร์  ชมภูจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  บุญเสริม
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  นวลตา
 
1. นางพิสมัย  แข็งแรง
2. นางสาวกฤตยา  จันทร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  รูปงาม
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ชาวเหนือ
 
1. นายสุรศักดิ์  บุพศิริ
2. นางยุระพิน  ศรีแผ้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  มองเคน
 
1. นายสันติ  วงศ์พันธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำผาเยือง
 
1. นางดารุณี  ดีวงศ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ทาณะระ
2. เด็กหญิงสุทชาดา  เถื่อนอุบล
 
1. นายอนุศิษฏ์  สุวรรณใจ
2. นางสาวเบญจพร  บำรุงโชค
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกนก  เครือจำปา
2. เด็กหญิงประภา  ตัดสืบ
3. เด็กหญิงรุ้งราวัลย์  ลือประสิทธิ์
4. เด็กหญิงสุณิสา  เถาวัลย์แก้ว
5. เด็กหญิงสโรชา  ไชยเทพ
6. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมเภา
 
1. นางสาววิราวรรณ  ลาวงค์
2. นางจินตนา  ศรีนาค
3. นางศุภาวีร์  นนทอนันต์