สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชยุดา  ภูชุม
 
1. นางสาวจริยา  ทองแสง
2. นางสาวจริยา  ทองแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  นิวงษา
 
1. นางสาวจริยา  ทองแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.83 ทอง 10 1. นางสาวสุวรรณษา  เสนาสี
 
1. นางสาวจริยา  ทองแสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิญาดา  ชฎา
 
1. นายจริยา  ทองแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุภนิช  นิวงษา
2. เด็กหญิงอชิรญา  ทิอุทิศ
 
1. นางสาวจริยา  ทองแสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวสุมิตา  ชนะพจน์
2. นางสาวสุรีรัตน์  นิวงษา
 
1. นางสาวจริยา  ทองแสง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงประภัสสร  ทองสิงห์
 
1. นายสุริยันต์  บุตรศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวอาพาภร  ทองสิงห์
 
1. นางสาววิภาพร  นามหิงษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวัชระ  ชนะพจน์
 
1. นายสุริยันต์  บุตรศรี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายจิรภัทร  วงษาบุตร
 
1. นางสาววิภาพร  นามหิงษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงกิติยาภา  ภูชุม
2. เด็กหญิงกุลสตรี  นิวงษา
3. เด็กหญิงศิริพร  ภูชุม
 
1. นางสาวศศิธร  จ่าภา
2. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวกชกร  นิวงษา
2. นางสาวนิตยา  มานะเสน
3. นางสาวแววตา  เอกสระพัง
 
1. นางสาวศศิธร  จ่าภา
2. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.63 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  แก้วนิวงค์
2. เด็กหญิงผ่องศรี  นิวงษา
3. เด็กชายวัชรชัย  สาโท
 
1. นางธิดารัตน์  โคตรโยธี
2. นายสุริยันต์  บุตรศรี
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทวัฒน์  ทุมทอง
2. นายนันทวี  ชนะพจน์
3. นายปริวัตร  นิวงษา
 
1. นางธิดารัตน์  โคตรโยธี
2. นายสุริยันต์  บุตรศรี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิรวดี  นนทะวงศ์
2. เด็กหญิงพัชชา  นิวงษา
3. เด็กหญิงภาวิณี  นิวงษา
 
1. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวศศิธร  จ่าภา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.25 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  พิมเสน
2. นางสาวอภิญญา  นิวงษา
3. นางสาวอรญา  นิวงษา
 
1. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวศศิธร  จ่าภา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลดา  แก้วนิวงค์
2. เด็กหญิงธันยพร  เดชทะสอน
3. เด็กหญิงพิรุนรัตน์  นิวงษา
4. เด็กชายภัครพงษ์  แก้วนิวงค์
5. เด็กหญิงเก็จมณี  นิวงษา
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
2. นางสาววภาพร  สุขรักษ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  เสนาสี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิวงษา
3. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  อุ่นเรือน
4. เด็กหญิงศุภากรณ์  มังคละคีรี
5. เด็กหญิงสร้อยสุดา  บัวดี
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
2. นางสาววภาพร  สุขรักษ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 9 1. นางสาวฐิตาภา  ยอดยิ่งยง
2. นางสาวปวีณา  นิวงษา
3. นางสาวศันสนีย์  คำไตรย์
4. นางสาวศิรินยา  ชฎา
5. นางสาวเกศรา  มังคละคีรี
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
2. นางสาววภาพร  สุขรักษ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 15 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ด.ธีรกุล
 
1. นางสาววภาพร  สุขรักษ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 8 1. นางสาวรัชนี  มานะเสน
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง 8 1. เด็กชายวุฒิพงค์  พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงอัญญา  น่านโพธิ์ศรี
 
1. นางสาววภาพร  สุขรักษ์
2. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  นิวงษา
2. นางสาวนุชนารถ  นิวงษา
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปนัดดา  พลทองเติม
2. เด็กชายอนิรุต  ขัตติยะบุตร
 
1. นายแก้วสัมฤทธิ์  บุทา
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนันทิดา  นิวงษา
2. นางสาวอนุธิดา  นิวงษา
 
1. นายแก้วสัมฤทธิ์  บุทา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 6 1. เด็กชายวีรยุทธ  เดชทะสร
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สีระบุดี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยางธิสาร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงดาวเรือง  เดชทะสอน
2. เด็กหญิงปฏิมากร  นิวงษา
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายศราวุฒิ  นิวงษา
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นายดนุ  คำเงิน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยางธิสาร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงจิราภา  นิวงษา
 
1. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิิติรัตน์  นิวงษา
 
1. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชรี  อินเทพ
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 7 1. นางสาวสุวนันท์  นิวงษา
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิิติรัตน์  นิวงษา
2. เด็กชายธนพล  กุลยะ
3. เด็กชายนัฏฐกร  นุตราพันธ์
4. นายพนมพร  สุวรรณเพชร
5. นางสาวหวานใจ  เสนาสี
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.71 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพาพร  แก้วนิวงค์
 
1. นายปรเมศ  นิวงษา
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.86 เงิน 8 1. นางสาวฐิติพร  นิวงษา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยางธิสาร
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงดารุณี  แก้วนิวงค์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ภูชุม
 
1. นายปรเมศ  นิวงษา
2. นางสาวทิพวรรณ  ยางธิสาร
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐธิญา  ไชยสุระ
2. นางสาวอชิรญา  นิวงษา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยางธิสาร
2. นายปรเมศ  นิวงษา
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพาพร  แก้วนิวงค์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ภูชุม
 
1. นายปรเมศ  นิวงษา
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวลำไพ  ไตรมีแสง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยางธิสาร
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภา  นิวงษา
2. เด็กหญิงปัทมา  คันทัต
 
1. นายสุริยันต์  บุตรศรี
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวไพลิน  ชนะพจน์
 
1. นางสาววิภาพร  นามหิงษ์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรี  นิวงษา
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  บัวดี
 
1. นางสาวจริยา  ทองแสง
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐธิญา  ไชยสุระ
 
1. นางสาวจริยา  ทองแสง
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทัตตา  นิวงษา
 
1. นายสุริยันต์  บุตรศรี
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายดนุ  คำเงิน
 
1. นางสาววิภาพร  นามหิงษ์
 
48 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 68.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทวัฒน์  ทุมทอง
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
49 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 75.4 เงิน 5 1. นายศาตราพร  แก้วนิวงค์
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
50 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 73.6 เงิน 6 1. เด็กชายศิริชัย  นิวงษา
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
51 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  นิวงษา
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนิน  นิวงษา
2. เด็กชายนัทวุฒิ  ชฎา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เดชทะสร
2. นายแก้วสัมฤทธิ์  บุทา
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวชยุดา  วงจวง
2. นางสาวสุมิตตา  อ่อนนนท์
 
1. นางสาวแพรวไพลิน  ทองสิงห์
2. นายสุริยันต์  บุตรศรี
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงชไมพร  มณีคะ
2. เด็กหญิงนิตยา  เดชทะสอน
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยสมภา
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
2. นายแก้วสัมฤทธิ์  บุทา
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายวีระชัย  แก้วนิวงค์
2. นายสมพร  นิวงษา
3. นางสาวสุดาพร  มานะเสน
 
1. นายแก้วสัมฤทธิ์  บุทา
2. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.31 เงิน 13 1. เด็กชายวรายุท  เดชทะสอน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ภูชุม
3. เด็กหญิงเนตรชนก  นิวงษา
 
1. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวศศิธร  จ่าภา
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79.28 เงิน 10 1. นางสาวบุดารัตน์  เอกสระพัง
2. นายวงศ์ธวัฒน์  นิวงษา
3. นางสาววิยะดา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวศศิธร  จ่าภา
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูชุม
2. เด็กหญิงนิติญา  ชฎา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชฎา
 
1. นางธิดารัตน์  โคตรโยธี
2. นางสาวสุภารัตน์  เดชทะสร
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สีบุรดี
2. เด็กหญิงธัญนาฏ  นิวงษา
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ์  นิวงษา
 
1. นางธิดารัตน์  โคตรโยธี
2. นางสาวแพรวไพลิน  ทองสิงห์
 
60 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภัทรวี  ภูชุม
 
1. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร