สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชยุดา  ภูชุม
 
1. นางสาวจริยา  ทองแสง
2. นางสาวจริยา  ทองแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุภนิช  นิวงษา
2. เด็กหญิงอชิรญา  ทิอุทิศ
 
1. นางสาวจริยา  ทองแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวสุมิตา  ชนะพจน์
2. นางสาวสุรีรัตน์  นิวงษา
 
1. นางสาวจริยา  ทองแสง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงประภัสสร  ทองสิงห์
 
1. นายสุริยันต์  บุตรศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวอาพาภร  ทองสิงห์
 
1. นางสาววิภาพร  นามหิงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายจิรภัทร  วงษาบุตร
 
1. นางสาววิภาพร  นามหิงษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวกชกร  นิวงษา
2. นางสาวนิตยา  มานะเสน
3. นางสาวแววตา  เอกสระพัง
 
1. นางสาวศศิธร  จ่าภา
2. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 6 1. เด็กชายวีรยุทธ  เดชทะสร
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สีระบุดี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยางธิสาร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นายดนุ  คำเงิน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยางธิสาร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 7 1. นางสาวสุวนันท์  นิวงษา
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงดารุณี  แก้วนิวงค์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ภูชุม
 
1. นายปรเมศ  นิวงษา
2. นางสาวทิพวรรณ  ยางธิสาร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐธิญา  ไชยสุระ
2. นางสาวอชิรญา  นิวงษา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยางธิสาร
2. นายปรเมศ  นิวงษา
 
14 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 68.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทวัฒน์  ทุมทอง
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม