สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงกิติยาภา  ภูชุม
2. เด็กหญิงกุลสตรี  นิวงษา
3. เด็กหญิงศิริพร  ภูชุม
 
1. นางสาวศศิธร  จ่าภา
2. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงดาวเรือง  เดชทะสอน
2. เด็กหญิงปฏิมากร  นิวงษา
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายศราวุฒิ  นิวงษา
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชรี  อินเทพ
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิิติรัตน์  นิวงษา
2. เด็กชายธนพล  กุลยะ
3. เด็กชายนัฏฐกร  นุตราพันธ์
4. นายพนมพร  สุวรรณเพชร
5. นางสาวหวานใจ  เสนาสี
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.71 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพาพร  แก้วนิวงค์
 
1. นายปรเมศ  นิวงษา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.86 เงิน 8 1. นางสาวฐิติพร  นิวงษา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยางธิสาร
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 75.4 เงิน 5 1. นายศาตราพร  แก้วนิวงค์
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 73.6 เงิน 6 1. เด็กชายศิริชัย  นิวงษา
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวชยุดา  วงจวง
2. นางสาวสุมิตตา  อ่อนนนท์
 
1. นางสาวแพรวไพลิน  ทองสิงห์
2. นายสุริยันต์  บุตรศรี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงชไมพร  มณีคะ
2. เด็กหญิงนิตยา  เดชทะสอน
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยสมภา
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
2. นายแก้วสัมฤทธิ์  บุทา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.31 เงิน 13 1. เด็กชายวรายุท  เดชทะสอน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ภูชุม
3. เด็กหญิงเนตรชนก  นิวงษา
 
1. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวศศิธร  จ่าภา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79.28 เงิน 10 1. นางสาวบุดารัตน์  เอกสระพัง
2. นายวงศ์ธวัฒน์  นิวงษา
3. นางสาววิยะดา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวศศิธร  จ่าภา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สีบุรดี
2. เด็กหญิงธัญนาฏ  นิวงษา
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ์  นิวงษา
 
1. นางธิดารัตน์  โคตรโยธี
2. นางสาวแพรวไพลิน  ทองสิงห์