สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  นิวงษา
 
1. นางสาวจริยา  ทองแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.83 ทอง 10 1. นางสาวสุวรรณษา  เสนาสี
 
1. นางสาวจริยา  ทองแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิญาดา  ชฎา
 
1. นายจริยา  ทองแสง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.63 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  แก้วนิวงค์
2. เด็กหญิงผ่องศรี  นิวงษา
3. เด็กชายวัชรชัย  สาโท
 
1. นางธิดารัตน์  โคตรโยธี
2. นายสุริยันต์  บุตรศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทวัฒน์  ทุมทอง
2. นายนันทวี  ชนะพจน์
3. นายปริวัตร  นิวงษา
 
1. นางธิดารัตน์  โคตรโยธี
2. นายสุริยันต์  บุตรศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิรวดี  นนทะวงศ์
2. เด็กหญิงพัชชา  นิวงษา
3. เด็กหญิงภาวิณี  นิวงษา
 
1. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวศศิธร  จ่าภา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.25 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  พิมเสน
2. นางสาวอภิญญา  นิวงษา
3. นางสาวอรญา  นิวงษา
 
1. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวศศิธร  จ่าภา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลดา  แก้วนิวงค์
2. เด็กหญิงธันยพร  เดชทะสอน
3. เด็กหญิงพิรุนรัตน์  นิวงษา
4. เด็กชายภัครพงษ์  แก้วนิวงค์
5. เด็กหญิงเก็จมณี  นิวงษา
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
2. นางสาววภาพร  สุขรักษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  เสนาสี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิวงษา
3. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  อุ่นเรือน
4. เด็กหญิงศุภากรณ์  มังคละคีรี
5. เด็กหญิงสร้อยสุดา  บัวดี
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
2. นางสาววภาพร  สุขรักษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 9 1. นางสาวฐิตาภา  ยอดยิ่งยง
2. นางสาวปวีณา  นิวงษา
3. นางสาวศันสนีย์  คำไตรย์
4. นางสาวศิรินยา  ชฎา
5. นางสาวเกศรา  มังคละคีรี
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
2. นางสาววภาพร  สุขรักษ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 15 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ด.ธีรกุล
 
1. นางสาววภาพร  สุขรักษ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 8 1. นางสาวรัชนี  มานะเสน
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง 8 1. เด็กชายวุฒิพงค์  พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงอัญญา  น่านโพธิ์ศรี
 
1. นางสาววภาพร  สุขรักษ์
2. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  นิวงษา
2. นางสาวนุชนารถ  นิวงษา
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงจิราภา  นิวงษา
 
1. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิิติรัตน์  นิวงษา
 
1. นางสาวเกษร  ไชยเพ็ชร
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนิน  นิวงษา
2. เด็กชายนัทวุฒิ  ชฎา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เดชทะสร
2. นายแก้วสัมฤทธิ์  บุทา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายวีระชัย  แก้วนิวงค์
2. นายสมพร  นิวงษา
3. นางสาวสุดาพร  มานะเสน
 
1. นายแก้วสัมฤทธิ์  บุทา
2. นายณัฐพงค์  ภูชุม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูชุม
2. เด็กหญิงนิติญา  ชฎา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชฎา
 
1. นางธิดารัตน์  โคตรโยธี
2. นางสาวสุภารัตน์  เดชทะสร