สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 44.5 เข้าร่วม 21 1. นางสาวเพ็ญประภา  สังฆธรรม
 
1. นายวิศิษฏ์  เทียมม่วง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เสนาสี
2. เด็กชายนิชฌาน  จันดาวงค์
 
1. นายสยาม  คำชนะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คูณสาร
2. เด็กชายพิษณุ  ทำนุ
 
1. นายสยาม  คำชนะ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 11 1. นายณัฐพงษ์  คูณทอง
 
1. นางสาววรรณภา  เสนจันทร์ฒิไชย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกฤษชนะ  เหมสุรินทร์
2. นายวัชรพล  มลาไวย์
 
1. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล