สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนวันต์  ถีรัตถา
 
1. นางสาวเมธินี  อังคณา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นายสิทธิชัย  โอกละคร
 
1. นายทรงพล  ศรีนวล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิทรรศนา  ผุยเหง้า
2. เด็กชายภานุพงษ์   แสนโสม
 
1. นางสาวศิราพร  หาญคำเถื่อน
2. นางสาวณัฐฑิญา  มาสวัสดิ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมกฤษณ์  อนุวรรณ
2. นายสราวุธ  เก็จรัมย์
 
1. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล